Säännöt

Mäntsälän Yrittäjät ry:n uudet säännöt
Nimi ja kotipaikka
1 §
Yhdistyksen nimi on Mäntsälän Yrittäjät ry ja se toimii Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestön
paikallisyhdistyksenä kotipaikkanaan Mäntsälän kunta.
Näissä säännöissä käytetään nimeä paikallisyhdistys.
Suomen Yrittäjät ry:tä kutsutaan näissä säännöissä keskusliitoksi.
Yhdistys on suomenkielinen. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.
Toiminnan tarkoitus ja laatu
2 §
Paikallisyhdistys toimii pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien yrittäjä-, elinkeino- ja
työnantajapoliittisena etujärjestönä.
Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien
kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi
paikallisyhdistys yhteistoiminnassa keskusliiton ja aluejärjestön kanssa

 1. edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä;
 2. edustaa jäsenkuntaansa suhteessa valtion- ja kunnallishallintoon toiminta-alueellaan sekä tekee
  yritystoimintaa koskevia esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja sekä pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä
  viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin;
 3. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämää
  koskevissa asioissa;
 4. edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä toimintaalueellaan;
 5. huolehtii omalta osaltaan keskusliiton ja aluejärjestön ohjeiden mukaisesti näiden antamista tehtävistä
  sekä valtakunnallisista ja alueellisista toimenpiteistä;
 6. huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta järjestämällä retkiä, juhlia ja muita
  tilaisuuksia, sekä
 7. toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja
  kehittämiseksi.
  Paikallisyhdistys voi harjoittaa myös muuta sen tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi liittyvää
  taloudellista toimintaa.
  Paikallisyhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
  Jäsenyys
  3 §
  Paikallisyhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua sen toiminta-alueella toimivat yksityisessä
  omistuksessa olevat oikeuskelpoiset yritykset.
  Paikallisyhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan ottaa sen toiminta-alueella toimivia yksityishenkilöitä ja
  oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka eivät täytä 1 momentin mukaisia varsinaiseksi jäseneksi ottamisen
  edellytyksiä. Osuuskunnat, joissa pääosa osuuksista on muiden kuin yrittäjien omistuksessa, voivat olla
  ainoastaan kannatusjäseniä.
  Yksityishenkilö voidaan ottaa seniorijäseneksi, jos hänen tai hänen puolisonsa yritys on aiemmin ollut
  paikallisyhdistyksen varsinainen jäsen ja henkilö ei enää harjoita yritystoimintaa.
  Jäseneksi ottamisesta päättää paikallisyhdistyksen hallitus.
  Paikallisyhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi
  yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä.
  Jäsenluettelossa olevat tiedot jäsenistä voidaan julkistaa sähköisesti ja muulla tavoin.
  4 §
  Jäsen voi erota paikallisyhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti (kirjeellä tai sähköpostitse)
  paikallisyhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä kokouksessa, jolloin se
  merkitään pöytäkirjaan. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen maksamaan sanotun vuoden
  jäsenmaksun täysimääräisenä.
  Paikallisyhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella. Jäsen voidaan katsoa
  eronneeksi, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kuuden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.
  Jäsenmaksu ja kannatusmaksu
  5 §
  Varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka määrää keskusliiton valtuusto. Jäsenmaksu on
  maksettava valtuuston päättämän maksuajan kuluessa.
  Paikallisyhdistyksen uuden varsinaisen jäsenen on maksettava jäsenmaksu kolmen kuukauden kuluessa
  jäsenyyden alkamisesta.
  Jäsenmaksut perii paikallisyhdistyksen varsinaisilta jäseniltä keskusliitto, joka palauttaa
  paikallisyhdistykselle keskusliiton valtuuston tai aluejärjestön kokouksen päättämän osuuden perityistä
  jäsenmaksuista.
  Paikallisyhdistyksen kokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän mahdollisen lisäjäsenmaksun
  perimisestä. Lisäjäsenmaksun perii paikallisyhdistys.
  Kannatusjäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman kannatusmaksun ja seniorijäsenet vuosittain
  keskusliiton valtuuston vahvistaman seniorijäsenmaksun.
  Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksusta vapaita.
  Hallinto- ja toimielimet
  6 §
  Paikallisyhdistyksen päätösvaltaa käyttää paikallisyhdistyksen kokous.
  Toimeenpaneva elin on paikallisyhdistyksen hallitus. Paikallisyhdistyksen kokous ja hallitus voivat asioiden
  valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja
  toimielimiä.
  Paikallisyhdistyksellä on puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa,
  jotka toimivat hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina.
  Paikallisyhdistyksen kokous
  7 §
  Paikallisyhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous helmi-huhtikuussa ja
  syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana ja päättämässä paikassa.
  Ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun
  paikallisyhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) paikallisyhdistyksen
  äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.
  Paikallisyhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai paikallisyhdistyksen kokouksen niin
  päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
  aikana tai ennen kokousta.
  8 §
  Hallituksen on lähetettävä kutsu paikallisyhdistyksen kokoukseen jäsenille kirjeellä tai sähköpostitse
  vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.
  Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
  9 §
  Varsinaisella jäsenellä on paikallisyhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Yksityisen elinkeinonharjoittajan
  muodossa toimiva jäsen voi käyttää äänioikeutta vain henkilökohtaisesti. Vastaavasti yhtiön tai muun
  oikeushenkilön muodossa toimiva jäsenyritys voi käyttää äänioikeutta vain toiminimenkirjoittajansa tai
  muun yrityksen toiminnasta päävastuuta kantavan henkilön kautta, joka suoraan tai välillisesti omistaa
  merkittävän osan yrityksestä.
  Jos varsinainen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuluvalta kalenterivuodelta 2 kuukautta
  erääntymisen jälkeen, ei sillä ole paikallisyhdistyksen kokouksessa äänioikeutta.
  Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä, kannattajajäsenellä ja seniorijäsenellä on paikallisyhdistyksen
  kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
  Keskusliiton ja aluejärjestön hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on oikeus osallistua paikallisyhdistyksen
  ja sen hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa.
  Äänestyksessä ratkaisee 15 ja 16 §:ssä määrättyjä asioita lukuun ottamatta se mielipide, jota on
  kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat kuitenkin puheenjohtajan valintaa
  lukuun ottamatta valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan
  kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin, paitsi vaaleissa, jos joku äänioikeutettu edustaja
  vaatii suljettua lippuäänestystä.
  10 §
  Paikallisyhdistyksen varsinaisen kokouksen avaa paikallisyhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja,
  minkä jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja.
  Paikallisyhdistyksen kevätkokouksessa
  • käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä
  tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus,
  • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille mahdollisille
  tilivelvollisille sekä
  • käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20)
  vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.
  Paikallisyhdistyksen syyskokouksessa
  • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten,
  • päätetään yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista,
  • valitaan yhdistykselle puheenjohtaja joka toinen vuosi,
  • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,
  • valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan 2 tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja
  näille varahenkilöt, sekä määrätään tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien palkkiot.
  Paikallisyhdistyksen muissa kokouksissa kuin varsinaisessa kokouksessa puhetta johtaa yhdistyksen
  puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, tai kummankin estyneenä ollessa
  kokouksen valitsema henkilö.
  Hallitus
  11 §
  Paikallisyhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä
  vähintään neljä (4) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä, joiden tulee olla jäsenyritysten edustajia.
  Hallituksen kokoukseen voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita, joilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolooikeus.
  Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Ensimmäisen vuoden
  toimineista hallituksen jäsenistä puolet eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen on puolet aina erovuorossa.
  Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja voi toimia yhtäjaksoisesti tehtävässään enintään kolme
  kaksivuotiskautta.
  Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa seuraavaksi
  kalenterivuodeksi sekä sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla hallituksen
  jäseniä, sekä määrää sihteerin ja muiden toimihenkilöiden palkkiot.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
  Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja yli puolet
  kaikista hallitukseen kuuluvista on läsnä.
  Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.
  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
  12 §
  Hallitus käyttää paikallisyhdistyksen toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita.
  Hallituksen tehtävänä on
  • edustaa paikallisyhdistystä ja hoitaa sen asioita paikallisyhdistyksen kokousten hyväksymien päätösten ja
  ohjeiden mukaan,
  • valvoa paikallisyhdistyksen jäsenistön yhteisiä etuja ja asioita tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä
  antamalla lausuntoja,
  • toimeenpanna aluejärjestön ja keskusliiton antamat tehtävät,
  • päättää paikallisyhdistyksen varsinaisten jäsenten, kannatusjäsenten sekä seniorijäsenten jäseneksi
  ottamisesta ja erottamisesta,
  • huolehtia paikallisyhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta,
  • kutsua kokoon paikallisyhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä kutsua koolle
  ylimääräinen kokous, jos 7 pykälässä mainitusta tai muusta erityisestä syystä siihen aiheutuu tarvetta,
  • tiedottaa paikallisyhdistyksen jäsenille yrittäjäkuntaa koskevista valtiovallan, keskusliiton, aluejärjestön ja
  paikallisyhdistyksen päätöksistä ja toimenpiteistä,
  • toimittaa aluejärjestön toimistolle erikseen määrättävin ajoin tiedot paikallisyhdistyksen toiminnasta ja
  päätöksistä,
  • päättää kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun määrät ja maksuajat,
  • valitsee paikallisyhdistyksen edustajat aluejärjestön ja muiden tahojen kokouksiin ja tilaisuuksiin.
  Paikallisyhdistyksen nimen kirjoittaminen
  13 §
  Paikallisyhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai
  rahastonhoitaja, kukin yksin.
  Tilinpäätös ja tilintarkastus tai toiminnantarkastus
  14 §
  Paikallisyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tai
  toiminnantarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastuskertomus
  tai toiminnantarkastuskertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta
  ennen paikallisyhdistyksen kevätkokousta.
  Sääntöjen muuttaminen
  15 §
  Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä paikallisyhdistyksen kokouksessa vähintään kahden
  kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
  muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä.
  Paikallisyhdistyksen säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on saatava keskusliiton hallituksen
  hyväksyminen.
  Paikallisyhdistyksen purkaminen
  16 §
  Päätös paikallisyhdistyksen purkamisesta on tehtävä paikallisyhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan
  (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttamattomana vielä samanlaisella äänten
  enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokautta
  edellisen kokouksen jälkeen.
  Paikallisyhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava pienen ja
  keskikokoisen yritystoiminnan edellytysten parantamiseen tähtäävään tarkoitukseen