Toimintasuunnitelma 2022

Toimintamme kulmakivet ovat vaikuttaminen, verkostoituminen ja vahvistaminen.

Nämä kulmakivet leikkaavat läpi koko toimintamme ja ne ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Vahvalla ja monipuolisella jäsenyysrakenteella pystymme tukemaan järjestömme edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä joka tasolla. Monipuolisella toiminnalla tuemme jäsenistön pysyvyyttä ja verkostoitumista sekä jäsenten henkilökohtaista ja yritystoiminnallista vahvistumista.

Yhdistyksen jäsenyyden kannattavuutta tarkastellaan tänä päivänä usealta eri tasolta. Vuonna 2022 käynnistämme pandemian kokoontumisrajoitteilla kurittamaa toimimaamme aktivoimalla olemassa olevaa jäsenistöä osallistumaan ja hyödyntämään yrittäjäyhdistyksen palveluja kaikilla toimintatasoilla.

Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön laajat kokonaisuudet korostuvat keskusliiton toiminnan kautta ja näiden tuloksista tiedotamme aktiivisesti jäsenille.

Paikallisesti hyödynnämme mahdollisimman laajasti Suomen Yrittäjien ja Uudenmaan Yrittäjien tarjoamia tukitoimia eri toimintasektoreille. Näin ollen voimme kohdistaa luottamushenkilötoimintaan pohjautuvat resurssimme erityisesti jäsentoiminnan aktivoimiseen.

Jäsenet

Nurmijärven Yrittäjät on jäsenmäärältään yksi Uudenmaan Yrittäjät ry:n suurimmista paikallisyhdistyksistä. Pystyäkseen toimimaan itsenäisenä yhdistyksenä ja tukeakseen alueellista sekä valtakunnallista edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä tulee jäsenkunnan olla toimiva ja aktiivinen.

Toinen koronavuosi vaikutti negatiivisesti jäsenmääräämme ja tavoitteemme on vähintään palauttaa jäsenmäärä vuoden 2022 aikana vuoden 2020 lopun tasolle (342 jäsentä/1.10.2021 jäsenmäärä 325).

Aktiivinen toiminta edesauttaa jäsenhankintaa. Panostamme uusien jäsenten aktivoimiseen jäsenyyden ensimmäisellä puolivuotiskaudella. Seniorijäsenyyttä tarjotaan aktiivisesti yritystoiminnan lopettaville jäsenille tai eläkkeelle siirtyville jäsenille.

Tulevaisuuden toiminnan takaa järjestön uusiutuminen, jossa nuorilla yrittäjillä on hyvin merkittävä rooli. Jäsenhankinnassa tuleekin huomioida erityisesti nuoret yrittäjät. Pyrimme tiedottamaan paikallisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille opiskelijajäsenyydestä.

Yhteistyö

Vuoden aikana tulemme jatkamaan yhteistyötä Nurmijärven muiden yrittäjäyhdistysten, naapurikuntien yrittäjäyhdistysten, Uudenmaan Yrittäjien sekä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen (Keuken) kanssa edistääksemme yrittäjyyden edellytyksiä.

Yhteisten koulutusten ja verkostoitumistapahtumien järjestäminen on tarpeellista, jotta saamme paikkakunnalle hyviä ja tasokkaita tilaisuuksia.

Jatkamme tiivistä yhteistyötä Klaukkalan Yrittäjät ry:n kanssa.

Kuntayhteistyö ja kehitys

Tulemme edelleen toimimaan tiiviissä yhteistyössä kunnan virkamiesten, valtuutettujen/valtuusto- ryhmien ja nurmijärveläisten kansanedustajien kanssa.

Hallitus valitsee keskuudestaan kuntayhteistyöhenkilön, joka yhdessä puheenjohtajan kanssa hoitaa yhteyksiä kuntaan päin.

Erityisesti vuoden 2022 aikana panostamme yritysvaikutusten arvioinnin kehittämiseen ja käyttöönottoon Nurmijärvellä. Edistämme osaltamme Nurmijärven Elinvoimaisuuden Asialla – Nea ry.n kehitystä ja aktiivista toimintaa.

Yrittäjyyskasvatusvaikuttaminen

Jatkamme yhteistoimintaamme kunnan ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa yrittäjyyskasvatustoiminnan kehittämiseksi kunnan alueella.

Tuemme osaltamme Suomen Yrittäjien opettajille suunnattua yrittäjämyönteisen toimintamallin jalkauttamista.

Kannustamme alueemme kouluja osallistumaan Y-Tube -yrittäjyysvideokilpailuun.

Yrittäjien hyvinvointi

Yhdistys tiedottaa säännöllisesti Suomen Yrittäjien ja Uudenmaan Yrittäjien järjestämien yrittäjien hyvinvointitilaisuuksien tarjoomasta. Erityisesti uutena toimintona on yksinyrittäjille suunnatut verkostoitumis- ja hyvinvointikokonaisuudet.

Hyvinvointikokonaisuuksissa tuodaan esille sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin merkitys jaksamisessa. Perinteisten säännöllisten viikoittaisten liikuntatapahtumien lisäksi osallistumme jäsenistön kiinnostuksen ilmetessä resurssien mukaan muihinkin liikuntatapahtumiin.

Henkistä hyvinvointia edistämme verkostoitumistapahtumilla, joita ovat matalankynnyksen yrittäjien kuukausilounaat, erilaiset iltatilaisuudet ja kulttuuritapahtumat. Resurssien mukaan toteutamme myös jäseniltä tulleita tapahtumaehdotuksia.

Koulutus

Järjestämme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa erilaisia koulutuksia, joihin jäsenistömme esittää kiinnostusta.

Tiedotamme Suomen Yrittäjien, Uudenmaan Yrittäjien ja Keuken järjestämistä koulutustilaisuuksista, verkkokoulutuksista ja seminaareista. Koulutustarjonta on runsasta, laadukasta ja pääosin ilmaista.

Viestintä

Viestinnän tarkoituksena on lisätä jäsenistön tiedonsaantia paikallisesti, maakunnallisesti ja valta- kunnallisesti yrittäjyyteen vaikuttavista asioista sekä järjestettävistä tapahtumista ja koulutuksista.

Yhdistyksen oma tiedotus tapahtuu sähköisillä uutiskirjeillä, joita lähetetään kuukausittain (poislukien kesä- ja heinäkuu).

Aktiivisina kanavina myös Facebook-sivu ja kotisivut www.nurmijarvenyrittajat.fi

Nurmijärven Yrittäjät -lehti julkaistaan marras-joulukuussa 2022. Lehden mainostulot ovat edelleen yhdistyksellemme tärkeä varainhankintakanava.

Toimintasuunnitelma on hyväksytty syyskokouksessa 2021.