Punkalaitumen Yrittäjät

Tietoa meistä

Punkalaitumen Yrittäjät ry toimii Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestön Pirkanmaan Yrittäjät ry:n paikallisyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Punkalaitumella toimivien pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien yrittäjä- elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä.

Yhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan.

Historiaa

Yrittäjätoiminnalla on Punkalaitumella toistasataa vuotta vanhat perinteet. Paikkakuntalaisen yrittäjätoiminnan aloitti vuonna 1861 maakauppias Karl Axel Paldani perustaessaan kuntaan ensimmäisen kauppaliikkeen. Samana vuonna hän ryhtyi rakentamaan Punkalaitumen ensimmäistä kaupparakennusta, Mäenpään Otavaa. Järjestäytynyt yrittäjätoiminta, josta on vastuussa Punkalaitumen Yrittäjät ry, on toiminut Punkalaitumella vuodesta 1936 asti.

Aloitteen yhdistyksen perustamisesta teki ylioppilas Matti Berggren (myöh. tunnettiin mainospäällikkö Matti Perkoilana) kierreltyään polkupyörällä ympäri Punkalaidunta juttelemassa järjestäytymisestä kymmenien paikkakunnan yrittäjien kanssa. Lopullinen sysäys yhdistyksen perustamiseksi tapahtui, kun Berggren (myöh. Perkoila) keskusteli asiasta opettaja Taavi Hiltusen ja kauppias Eino Pourun kanssa. Keskustelun tuloksena Punkalaitumen Yrittäjät ry:n perustava kokous järjestettiin Vartiolassa maanantaina 15.6.1936 kello 19.30. Kokouksen puheenjohtajana toimi Taavi Hiltunen ja sihteerinä Matti Berggren. Taavi Hiltusesta tuli yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja ja muiksi johtokunnan jäseniksi valittiin pankinjohtaja Eemil Erkka, kelloseppä August Rantanen, kauppias Iida Savela, jalkineliikkeenharjoittaja Yrjö Virtanen, teurastaja Selmi Tamminen, johtaja Vihtori Niemi, vaatturi Aarne Heine ja liikkeenharjoittaja Veikko Uutto. Varajäseniksi valittiin teurastaja Mooses Aro, kauppias Vilho Virvonen ja puuseppä Viljo Mettänen. Punkalaitumen Yrittäjät ry aloitti vireän toimintansa, kun yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 26. syyskuuta samana vuonna. Sittemmin Punkalaitumen Yrittäjät ry:n puheenjohtajina ovat toimineet Paavo Kivinen, Waltter Schultz, Eino Pouru, Eino Leppäkorpi, Pekka Pärssinen, Pasi Tapioharju, Heikki Moisio, Heikki Ristimäki, Kauko Niemi, Martti Mölsä ja Laura Jonkka. Tällä hetkellä yhdistyksen puheenjohtajana toimii Mari Pohjala.

Punkalaitumen Yrittäjät ry:n perustamiselle yhtenä tärkeänä syynä pidettiin yrittäjäkunnan yhteen kokoamista, joka loisi edellytykset yksityisen yritteliäisyyden kehittämiselle. Järjestäytymiselle nähtiin myös selkeä tarve, koska Punkalaidun sijaitsi silloisen tiedonvälityksen ja kulkuyhteydet huomioon ottaen erityksissä muulta maailmalta. Yhdistyksen kautta toivottiin saatavan koulutusta ja järjestäytymisen toivottiin synnyttävän yrittämisen kannalta hyödyllisiä yhteyksiä. Perkoila (Punkalaitumen Sanomat, 1981, N:o 25) totesi yhdistyksen juhliessa 45-vuotista taivaltaan, että paikkakunnan yrittäjät katsoivat yhdistyksen perustamisen erittäin tarpeelliseksi, koska he kokivat olonsa yrittäjinä yksinäisiksi ja toisistaan eristäytyneiksi. Perkoilan (Punkalaitumen Sanomat, 1981, N:o 25) mukaan yrittäjät olivat kuin omassa lasikaapissaan nähden toisensa, mutta puhumatta keskenään ammattiasioista. Yrittäjiltä puuttui ”turvallisuuden luova yhteishenki (Punkalaitumen Sanomat, 1981, N:o 25)”. Punkalaitumen Yrittäjät ry:llä onkin vuosikymmenten ajan ollut erittäin merkittävä rooli eri liike-elämän alojen yhdistäjänä sekä Punkalaitumen elinkeinoelämän ylläpitäjänä, kehittäjänä ja vilkastuttajana. Yhdistys on toiminut aatteellisella pohjalla yrittämisen vapauden vaalijana ja pyrkinyt johdonmukaisesti levittämään sanaa aatteesta myös suurelle yleisölle.

Punkalaitumen Yrittäjät ry:llä on ollut myös suuri merkitys paikkakunnalla liikehoidollisessa mielessä, sillä yhdistys on toiminut johdonmukaisesti jäsentensä kestokyvyn parantamiseksi mm. järjestämällä koulutusta, painottamalla rehtiä kilpailua ja valamalla intoa asiakaskunnan palvelemiseen. Lukuisat koulutus- ja virkistystilaisuudet, opintomatkat, illanistujaiset, yrittäjäpoliittiset tapahtumat ja muunlainen yhteydenpito jäseniin ovat olleet omiaan kohottamaan halukkuutta punkalaitumelaisen yrittäjyyden kehittämiseen ja lisäämään yhteishenkeä yrittäjien välillä. Lisäksi yhdistys on pyrkinyt tekemään punkalaitumelaista yrittäjyyttä tunnetuksi pääasiallisesti oman kunnan sisällä mm. julkaisemalla Punkalaitumen palveluoppaan. Yhdistys on myös aktiivisesti taistellut sen puolesta, että niin yksittäiset kuin kunnalliset hankinnat tehtäisiin ensisijaisesti oman kunnan yrityksistä.

Sen lisäksi, että Punkalaitumen Yrittäjät ry on voimakkaasti ajanut punkalaitumelaisen yrittäjyyden asiaa, yhdistys on myös ollut huomattava kunnallinen vaikuttaja. Mm. kunnallisvaaleissa on kautta aikojen törmätty termiin ”yrittäjäehdokas” ja yhdistys on muutenkin nostanut häpeilemättä esiin asioita, jotka ovat kunnallisessa päätöksenteossa silmään pistäneet – niin hyvässä kuin pahassa. Yhdistys on kantanut huolta mm. teiden heikosta kunnosta, muuttotappioista sekä yleisesti kunnan viihtyvyydestä ja pyrkinyt omalla toiminnallaan vaikuttamaan em. asioihin.

Sen ohella, että Punkalaitumen Yrittäjät ry on tarjonnut jäsenilleen tuntuvia rahallisia ja henkisiä, liiketoimintaa edistäviä etuja sekä vilkastuttanut Punkalaitumen talouselämää, yhdistys on jättänyt myös pysyvän jäljen Punkalaitumen kulttuurielämään. Yhdistys on nimittäin tukenut huomattavasti paikkakunnan sivistyspyrkimyksiä ja urheilutoimintaa erilaisilla lahjoituksilla. Lisäksi yhdistys on aktiivisesti järjestänyt Punkalaitumella lukuisia tapahtumia Y-viikoista Y-messujen kautta Y-toreihin ja –markkinoihin sekä muunlaisia tori- ja kesätapahtumia. Tapahtumien kautta yhdistys on omalta osaltaan myötävaikuttanut Punkalaitumen tunnettuuden ja kunnan viihtyisyyden kasvattamiseen. Viimeisin lisä yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin on Kesälaitumen Heinäpäivät, joka on Punkalaitumella järjestetty vuodesta 2003 lähtien yhteistyössä kunnan ja paikallisten urheiluseurojen, yhdistysten sekä yritysten kanssa.

Ajatus Punkalaitumen Yrittäjät ry:n perustamisesta sai vuonna 1936 erittäin innostuneen vastaanoton ja yhdistykseen liittyi jo perustamisvaiheessa 22 jäsentä. Kolmenkymmenen toimintavuoden jälkeen – vuonna 1966 – yhdistykseen kuului noin 50 jäsentä. Tällä hetkellä jäsenmäärä on n. 90.