Julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut

Tiesitkö, että julkisissa hankinnoissa on tarjolla kauppaa ainakin yli 35 miljardin euron edestä Suomessa. Ne tarjoavat yrityksellesi lukuisia mahdollisuuksia kaupankäyntiin ja menestymiseen ja voivat olla hyviä meriittejä esimerkiksi yrityksesi kansainvälistyessä.

Julkisissa hankinnoissa voi olla mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille. Julkisten hankintojen perusteisiin kannattaa tutustua ja vähintään harkita tarjouskilpailuihin osallistumista.

Lähtökohta on, että julkisissa hankinnoissa on noudatettava hankintalakia, joka perustuu avoimuuteen, syrjimättömyyteen ja tasapuolisuuteen. Laki turvaa pienille ja keskisuurille yrityksille pääsyn muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tavaroiden, palvelujen ja rakennusurakoiden tarjouskilpailuihin. 

Julkisia asiakkaita – lakitekstissä hankintayksiköitä – ovat muun muassa valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat.

Huomaa, että hankintojen kilpailuttamisvelvoite voi koskea myös yrittäjää itseään: kenestä tahansa tulee hankintayksikkö, jos hankinnan tekemistä varten saadaan julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta.

Näin pääset eteenpäin julkisten kilpailutusten kanssa

Tarjouspyynnöt löydät Hilma-palvelusta

Käynnissä olevat julkiset kilpailutukset löydät julkisten hankintojen ilmoituskanavasta Hilma-palvelusta. Siellä julkisen sektorin ostajat ilmoittavat tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan sekä päättyneiden kilpailutusten tuloksista.

Hankintalaki velvoittaa julkaisemaan hankinnasta tarjouspyynnön Hilma-palvelussa, mikäli hankinnan arvo ylittää kansalliset kynnysarvot. Kynnysarvot on kerrottu tällä sivulla alempana.

Julkisia hankintoja on kolmenlaisia

Pienimmästä suurimpaan lueteltuna ne ovat: 1) pienhankinnat, 2) kansalliset hankinnat sekä 3) EU-hankinnat.

Pienhankinnat eivät ylitä arvoltaan kansallisia kynnysarvoja, eikä niistä ole pakko julkaista tarjouspyyntöä Hilmassa. Pienhankinnat voi siis kilpailuttaa kevyempänä menettelynä, koska niihin ei sovelleta hankintalakia. Pienhankinnoissa tulee silti noudattaa hankintalain avoimuutta, tasapuolisutta ja syrjimättömyyttä.

Yleensä pienhankinnat kilpailutetaan hankintayksikön hankintaohjeiden ja toimintasääntöjen mukaisesti. Moni hankkija ilmoittaakin arvoltaan ja merkitykseltään suuremmat pienhankintakokonaisuudet pienhankintaportaalissa tai omilla verkkosivuillaan.
Suomalaisia pienhankintaportaaleja ovat esimerkiksi:
• HankintaSampo
Hankintapalvelu.fi
• Cloudian pienhankintapalvelu
• Mercell Oy:n hankintavahtipalvelu sekä
• valtiolla Hanki-palvelu.

Kun hankinnan arvo ylittää kansalliset kynnysarvot, on hankinnasta julkaistava tarjouspyyntö Hilmassa ja hankinta toteutetaan hankintalain mukaisesti. Kynnysarvot arvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2022 alkaen ovat

 • Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 60 000 euroa
 • Käyttöoikeussopimukset 500 000 euroa
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut 400 000 euroa
 • Rakennusurakat 150 000 euroa
 • Käyttöoikeussopimukset 500 000 euroa
 • Muut eritykset palvelut 300 000 euroa

Käyttöoikeussopimus tarkoittaa karkeasti ottaen sitä, että hankintayksikkö tarjoaa puitteet, mutta tuotto kertyy hankintayksikön sijaan asiakkailta. Käyttöoikeuksia ovat esimerkiksi oikeus järjestää koulussa valokuvaus tai pitää kahvilaa kunnan uimahallissa.

EU-kynnysarvot ylittävät ilmoitukset menevät Hilma-palvelun lisäksi julkaistavaksi myös EU:n ilmoituspaikassa Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED-tietokannassa.

EU-kynnysarvot perustuvat GPA -sopimukseen sekä komission antamaan asetukseen. EU-kynnysarvoja tarkistetaan kahden vuoden välein.

Kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2024 alkaen ovat:

 • Tavaroiden, palveluiden ja suunnittelukilpailuiden valtion keskushallintoviranomaisella kynnysarvo on 143 000 euroa ja muiden hankintaviranomaisten 221 000 euroa.
 • Rakennusurakoiden osalta kynnysarvo on 5 538 000 euroa.

Erityisalojen hankinnat

Erityisalojen hankintalakia soveltavat vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivat hankintayksiköt.

Erityisaloja koskee muista hankinnoista erillinen hankintalaki ja -direktiivi. Erityisalojen hankintalaki vastaa silti pääasiassa hankintalain säännöksiä.

Erityisalojen kynnysarvot 1.1.2024 alkaen:

 • Tavara- ja palveluhankintojen arvo on 443 000 euroa.
 • Rakennusurakoiden arvo on 5 538 000 euroa.
 • Käyttöoikeussopimusten kynnysarvo on 5 538 000 euroa.

Oppaat ja neuvontapalvelu apunasi

Apua hankintaneuvonnasta

Hankintaneuvontapalvelumme tarjoaa maksutonta neuvontaa yrittäjille ja hankintayksiköille jokaisessa Yrittäjien aluejärjestössä. Voit saada esimerkiksi räätälöityä neuvontaa yrityksesi toimialan näkökulmasta. Kuntapäättäjiä opastetaan muun muassa uusissa tavoissa jakaa hankinta osiin. Hankintaneuvojamme myös kehittävät yritysten ja hankintayksiköiden välistä vuoropuhelua.

Elinvoima hankinnoista -opas

Jos olet kuntavaikuttaja tai hankkija, tutustu Elinvoima hankinnoista -oppaaseemme. Siinä esitämme konkreettisia ratkaisuja hankintojen kehittämiseksi, niin että pk-yritykset pääsevät tasapuolisesti osallistumaan tarjouskilpailuihin. Jokaisen kuntavaikuttajan ja julkisen hankkijan kannattaa hyödyntää hankinnat myös aluetalouden ja elinvoiman vahvistamisen työkaluina.

Etkö ole jäsen? Liity Yrittäjiin.

Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa ja nautit rahanarvoisista jäseneduista!

Liity jäseneksi

Lataa Yrityksille bisnestä hankinnoista -opas

Julkisista hankinnoista saat lisätietoa Yrityksille bisnestä hankinnoista-oppaastamme. Siinä kerrotaan muun muassa vinkkejä tarjouspyynnön jättämiseksi ja sudenkuoppien välttämiseksi. Opas soveltuu kenelle tahansa pk-yritykselle julkisten hankintojen käsikirjaksi.