Jos maksu viivästyy

Kuinka toimin, jos asiakas jättää maksamatta? Aina yrityksen toiminta ei suju suunnitellusti. Asiakkaiden kanssa voi tulla kiistaa laskutuksista ja saatat joutua turvautumaan perintään.

Perintälaki muuttui yritysperinnän osalta 1.5.2022 alkaen merkittävästi. Jatkossa laissa säädetään euromääräisesti, kuinka paljon yrityksiltä saa periä perintäkuluja. Muutoksen taustalla on tahtotila suitsia kohtuuttoman suuria perintäkuluja, joita maksuvaikeuksiin joutuneilta yrityksiltä on voitu aikaisemmin periä.

Suomen Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa perintään liittyvissä kysymyksissä

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18

Jos kuluttaja-asiakas jättää maksamatta

Näin etenet, kun kuluttaja-asiakkaasi jättää maksamatta:

Maksumuistutus

Jos asiakkaasi ei maksa laskujaan ajoissa, voit lähettää hänelle maksuhuomautuksen. Kuluttaja-asiakkaille saa lain mukaan lähettää maksuhuomautuksen, kun maksu on myöhässä 14 päivää. Muistutuksen yhteydessä kannattaa ilmoittaa selkeästi, että jos laskua ei makseta määräpäivään mennessä, saatava laitetaan perintään.

Maksumuistutuksessa on syytä mainita seuraavat tiedot:

 • velkojan nimi ja osoite
 • saatavan peruste, laskun erittely ja laskun kokonaissumma
 • maksuosoite ja määräpäivä
 • velallisen mahdollisuus esittää huomautuksia saatavan määrästä ja perusteesta sekä yhteystiedot, jonne huomautuksen voi tehdä.

Maksumuistutuksen tekemisestä voit periä kuluttajalta enintään 5 euron kulun. Yritysperinnässä kirjallisesta maksumuistutuksesta voi periä enintään 12 euroa.

Perintäkirje eli maksuvaatimus

Jos asiakas ei muistutuksesta huolimatta maksa laskuaan, voit lähettää hänelle perintäkirjeen. Kuluttaja-asiakkaalle voit lähettää perintäkirjeen 14 vuorokauden kuluttua maksumuistutuksesta ja veloittaa siitä enintään 5 euroa.

Perintäkirjeessä on syytä mainita seuraavat tiedot:

 • velkojan nimi ja osoite
 • saatavan peruste
 • eriteltyinä saatavan pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut
 • vaadittu kokonaissumma
 • kenelle, miten ja milloin saatava on maksettava,
 • velallisen mahdollisuus esittää huomautuksia saatavan määrästä perusteesta sekä tieto siitä, missä ajassa ja kenelle huomautukset on esitettävä.

Voit hoitaa maksumuistutukset ja perintäkirjeet itse. Monissa sähköisissä laskutusjärjestelmissä tämä on pitkälle automatisoitua.

Laaja valikoima maksuttomia asiakirja- ja sopimusmalleja

Maksumuistutus
Maksuvaatimus
Velkakirja
Asiakirjapankki

Jos toinen elinkeinonharjoittaja jättää maksamatta

Jos toinen elinkeinonharjoittaja ei maksa laskuaan ajallaan, voit lähettää hänelle niin ikään ensin maksumuistutuksen. Jollei se tuota tulosta, voit seuraavaksi lähettää hänelle maksuvaatimuksen.

Yrityksiltä ja yrityksiltä saa periä maksuvaatimuksesta enintään seuraavat kulut, jos perintää hoitaa ammattimainen perintätoimija kuten perintätoimisto:

 • 50 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa;
 • 70 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa;
 • 90 euroa, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa;
 • 110 euroa, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa;
 • 50 euroa, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Puolet em. kohdassa mainitusta määrästä, jos kyse on samaa saatavaa koskevasta uudesta maksuvaatimuksesta. Maksumuistutuksesta ja maksuvaatimuksesta saa vaatia perintäkuluja velalliselta vain, jos edellisen maksumuistutuksen tai maksuvaatimuksen lähettämisestä on kulunut vähintään 10 päivää.

Konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta enintään 100 euroa sekä todisteellisesta tiedoksiannosta aiheutuvat kulut. Suoraan ulosottokelpoisen saatavaa koskevasta perintäkirjeestä saa veloittaa enintään 110 euroa.

Saman saatavan perinnässä velalliselta saa vaatia perintäkuluja enintään kahdesta maksuvaatimuksesta, enintään yhdestä tratasta ja enintään yhdestä maksukehotuksesta. Velalliselta saa kuitenkin vaatia perintäkuluja vain yhdestä maksuvaatimuksesta, jos velan perinnässä käytetään trattaa. Velalliselta saa vaatia perintäkuluja enintään yhdestä maksusuunnitelmasta. Velalliselta saa kuitenkin vaatia perintäkuluja enintään kahdesta maksusuunnitelmasta, jos perittävän saatavan pääoma on yli 500 euroa.

Saman saatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä enintään seuraavat määrät:

 • 250 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa;
 • 470 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa;
 • 550 euroa, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa;
 • 620 euroa, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa

Jos velkoja perii itse omia saataviaan, maksuvaatimuksesta saa lain mukaan periä korkeintaan 12 euroa. Sama koskee tilannetta, jossa konsernisuhteessa toinen yritys perii toisen saatavia.

Asiantuntija-apu on usein tarpeen, jos maksuhuomautukset eivät tuota tulosta ja joudut turvautumaan varsinaiseen perintään. Perintä voi olla järkevää antaa asiantuntevan yrityksen hoitoon, jolloin voit itse keskittyä oman liiketoimintasi hoitamiseen. Ammattimainen perintätoiminta on Suomessa luvanvaraista, ja luotettavia luvan saaneita toimistoja löydät esimerkiksi Suomen Perimistoimistojen Liiton ja aluehallintoviraston sivuilta.

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi

Tratta

Tratta poikkeaa normaalista perintäkirjeestä. Se on kirjallinen maksukehotus, jolla vaaditaan erääntynyttä maksua määräajassa sillä uhalla, että kehotuksen noudattamatta jättäminen julkaistaan tai merkitään luottotietorekisteriin.

Tratalla voit periä maksamatonta laskua toiselta yrittäjältä, kuluttaja-asiakkaalle sellaista ei voi lähettää.

Tratan teho perustuu julkisella protestoinnilla uhkaamiseen, koska julkisuuden negatiiviset seuraukset kannustavat maksamaan velan pois. Tratta ei ole kuitenkaan oikeudellista perintää, eikä sen avulla saada ulosottoon kelpaavaa päätöstä.

Tratan käyttämisestä aiheutuvina kuluina enintään:

 • 110 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 500 euroa;
 • 125 euroa, jos saatavan pääoma on yli 500 euroa, mutta enintään 2 500 euroa;
 • 140 euroa, jos saatavan pääoma on yli 2 500 euroa, mutta enintään 10 000 euroa;
 • 155 euroa, jos saatavan pääoma on yli 10 000 euroa;
 • 110 euroa, jos saatava on suoraan ulosottokelpoinen

Trattaa ei saa lähettää ennen kuin velalliselle on annettu tai lähetetty maksumuistutus, jossa on asetettu vähintään 10 päivän määräaika saatavan maksamiselle tai saatavaa koskevien huomautusten esittämiselle, ja määräaika on päättynyt.

Tratan saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin aikaisintaan 14 päivän kuluttua sen lähettämisestä. Trattaa ei saa julkaista tai ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin myöhemmin kuin 60 päivän kuluttua sen lähettämisestä, ellei kirjallisesti tai sähköisesti toisin ole sovittu velkojan tai sen toimeksiannosta toimivan ja velallisen välillä.

Oikeudellinen perintä

Jos olet käyttänyt kaikki edellä mainitut perintäkeinot, eikä asiakkaasi ole maksanut velkaansa, viimeiseksi keinoksi jää rahojen periminen oikeusteitse.

Oikeudenkäynti saattaa tulla kalliiksi, joten riskit ja velallisen taloudellinen tilanne on syytä kartoittaa tarkoin ennen kuin teet päätöksen siirtyä oikeudelliseen perintään.

Selvää ja riidatonta saatavaa peritään yleensä suppealla haastehakemuksella niin sanotussa summaarisessa menettelyssä. Tämä tarkoittaa normaalia yksinkertaisempaa prosessia, jonka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä.

Haastehakemuksessa ilmoitetaan yksilöidyt tiedot vaatimuksista, korko-, perintä- ja oikeudenkäyntikuluista sekä täsmällisesti yksilöity sopimus, sitoumus, lasku tai muu kirjallinen todiste, johon saatava perustuu.

Haastehakemuksen voi toimittaa käräjäoikeuteen postilla tai sähköpostilla. Tuomioistuin on velallisen kotipaikan tuomioistuin, ellei siitä ole sovittu muuta. Käräjäoikeudessa on yleensä valmiina lomakkeita, joille haastehakemuksen voi tehdä itse. Käräjäoikeudessa on syytä vaatia sekä kohtuullisia perintä- että oikeudenkäyntikuluja. Kuluttajasaatavissa vaatimuksille on ylärajat.

Haastehakemus annetaan tiedoksi velalliselle, jolla on 14 päivän vastausaika.

Jos velallinen

 • ei anna vastausta
 • tai esitä kanteen vastustamiselle perustetta
 • tai vetoaa perusteeseen, jolla ei ole selvästi vaikutusta asian ratkaisemiseen,

asiassa annetaan yksipuolinen tuomio.

Mikäli velallinen vastustaa vaatimuksia, asia siirtyy normaalimittaiseen oikeudenkäyntiprosessiin, jossa pidetään suulliset ja kirjalliset valmistelut.

Velallinen, joka saa yksipuolisen tuomion, voi hakea takaisinsaantia eli muutosta tuomioon 30 päivän kuluessa. Tällöin asia menee perusteellisesti käsiteltäväksi käräjäoikeuden istuntoon.