17.2.2021 klo 14:33
Uutinen

Epävarmuus jatkuu, mutta valoakin on näkyvissä

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdanneodotuksia kuvaava pk-yritysbarometri kertoo, että eteläsavolaisten yritysten suhdannenäkymä on parantunut viime syksystä hieman. Näkymä on kuitenkin koko maan tilannetta heikompi ja etenkin liikevaihdon kehityksen suhteen Etelä-Savon yritysten odotukset ovat naapurimaakuntia heikommat.

Taloustutkimus Oy toteutti kevään 2021 Pk-yritysbarometrin internet- ja puhelinkyselynä joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021. Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien ja Finnveran tilaamaan kyselyyn vastasi 5 553 suomalaisen pk-yrityksen edustajaa ja 150 eteläsavolaista pk-yrityksen edustajaa.

Suhdannenäkymissä jälleen isot seudulliset erot

Noin puolet kaikista 150 vastaajasta ennakoi suhdannenäkyvän pysyvän ennallaan seuraavan vuoden ajan. Neljännes vastaajista ennakoi suhdanteen paranevan ja reilu neljännes heikkenevän. Vastausprosenttien erotusta kuvaava saldoluku on -3, mitä voi pitää kohtuullisena ottaen huomioon vallitsevan koronatlanteen.

Seudullisesti tarkasteltuna Mikkelin ja Savonlinnan seudut saavat saldoluvun 0. Pieksämäen seutukunnan yritysten suhdannenäkymä on muuttunut rajusti viime syksyn mittaukseen nähden: syksyn positiiviset odotukset (saldoluku +13) ovat kääntyneet selvästi pakkaselle (-18). Samankaltaiset seutukuntakohtaiset odotukset toistuvat niin liikevaihdossa, kannattavuudessa kuin työllisyyskehityksessä. On kuitenkin huomattava, että kyselytulokset ovat yleistettävissä pelkästään alue- ja valtakunnan tasoilla, ei seututasolla.

Henkilöstömäärän kehityksessä lievästi negatiiviset odotukset

Valtakunnallisesti odotukset henkilökunnan määrän kehityksessä on kääntynyt lievästi positiivisiksi, mutta Etelä-Savossa henkilöstön määrä saa saldoluvun -2. Valtaosa (71 %) alueen vastaajista arvioi henkilöstön määrän pysyvän samana kuin tällä hetkellä. Henkilöstöön lisäystä ja vähennystä arvioi tekevän lähes yhtä moni vastaaja.

Toiminnoissa on sopeuttamispainetta. Sekä Etelä-Savossa että valtakunnallisesti neljännes yrityksistä kokee sopeuttamiseen tarvetta seuraavan vuoden aikana. 66 % eteläsavolaisista vastaajista pohtii lomautuksia ja 42 % erilaisia työaikajärjestelyjä. Irtisanomisia suunnittelee tekevänsä 16 % vastaajista, kun osuus koko maassa on 19 % ja lähialuleilla Keski-Suomessa 24 %, Etelä-Karjalassa 19 % ja Kymenlaaksossa 30 %.

Tuotekehitykseen satsataan, investoinneissa voimakas varovaisuus jatkuu

Vajaa viidennes (18 %) eteläsavolaisista pk-yrityksistä aikoo kasvattaa investointejaan seuraavan 12 kuukauden aikana ja reilu neljännes (28 %) aikoo vähentää investointeja. Investointien arvon muutosodotukset päätyvät syksyn tilanteen tavoin selvästi miinukselle saaden arvon -10. Huolestuttavan heikot investointinäkymät toistuvat paitsi naapurimaakunnissa myös koko maassa, jonka saldoluku on -13. Negatiiviset investointiodotukset toistuvat myös seutukuntakohtaisissa tuloksissa.

Sen sijaan innovaatioihin ja tuotekehitykseen aiotaan panostaa naapurialueita enemmän ja koko maan odotuksia mukaillen.

Vastauksissa näkyy myös se, että yritykset taklaavat koronakriisiä jatkuvalla tuotteiden ja palveluiden kehittämisellä. Kehittämisaktiivisuus on tulosten valossa hieman koko muuta maata vahvempaa, kertoo Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja Niina Kuuva.

Lisätietoja:

Niina Kuuva, aluejohtaja, Etelä-Savon Yrittäjät, 040 731 1686, niina.kuuva@yrittajat.fi

Lue lisää:
Seuturaportti Etelä-Savo

Alueraportti Etelä-Savo

Aluekalvot Etelä-Savo