13.4.2017 klo 12:56
Uutinen

Hankintaseminaari

Hankinta-asiamiespalvelua tehtiin tunnetuksi Kouvolan yrittäjille ja julkisista hankinnoista vastaaville toimijoille 11.4. seminaarissa. Tilaisuuden avasi Kouvolan Yrittäjien puheenjohtaja Ville Helander. Suomen ensimmäinen hankinta-asiamies ja toimintaa Suomessa kehittänyt Jorma Saariketo kertoi kokemuksia palvelusta. Kouvolan hankinta – asiamies Marita Melkko esittäytyi ja lisäksi Anne Ahtiainen, kaupungininsinööri, Kouvolan kaupungilta kertoi esimerkkejä ja kokemuksia hankintojen kilpailutuksista.

Maaliskuussa työnsä aloittanut Kouvolan ensimmäinen hankinta-asiamies KTM Marita Melkko on jo huolella tutustunut työkenttäänsä. Hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä yrittäjien, Kouvolan kaupungin hankintayksiköiden ja paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa.

”Tehtäväni on edistää vuoropuhelua osapuolten välillä ja tukea erityisesti pienten ja mikroyritysten pääsyä mukaan julkisiin hankintoihin. Kullakin toimijalla on myös oma vastuunsa hankintojen edistämisessä”, Melkko korostaa.

Julkinen sektori voi omalla ostotoiminnallaan ohjata uusien innovaatioiden syntymistä, markkinoiden ja uuden liiketoiminnan syntymistä. Kuntien hankinnoilla ja niiden kohdentumisella on merkittäviä vaikutuksia alueen taloudelliseen toimeliaisuuteen ja työllisyyteen. Paikallisesti pienetkin hankinnat voivat olla alueen yritystoiminnan kannalta keskeisiä. Toisaalta yrittäjillä on myös oma vastuunsa kehittää toimintaansa ja kouluttautua täyttämään toimialansa tilaajavastuu sekä toimialansa kelpoisuus- ja laatukriteerit.

Kouvolassa hankinta-asiamiespalvelua kehitetään alueen näköiseksi, yrittäjiltä ja hankinta-yksiköiltä saadun palautteen pohjalta. Muualta saatujen hyvien kokemusten myötä myös Kouvolassa nähdään yritysten osallistaminen ja markkinavuoropuhelut tärkeinä.

Markkinaseurantaan sisältyy aktiivinen vuorovaikutus yritysten kanssa myös hankintojen välillä eikä vain juuri ennen hankintaa, koska markkinoilla on paras ymmärrys vaihtoehtoisista tavoista tarjota palvelua tai tuotetta. Myös hankintojen yritysvaikutusarviointien käyttöönottoa harkitaan.

”Keskeisiä tehtäviäni ovat hankintojen suunnittelu- ja valmistelu yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa, yritysyhteistyö, markkinatiedon välittäminen yrityksiltä hankintayksiköille, markkinavuoropuhelujen järjestäminen, ajankohtaisista hankinnoista tiedottaminen, tarjouspyyntöjen välittäminen, tarjoajien aktivointi ja konsultointi tarjousten tekemiseen sekä muutoksen hakumahdollisuuksista tiedottaminen”, Marita Melkko kuvailee laajaa työkenttäänsä. Hankinta-asiamiespalvelun toimintamalli ja tehtävät täsmentyvät toiminnan edetessä.

Palvelua tehostetaan myös sähköisellä työkalulla, hankinta-asiamies.fi –palvelulla. Kouvola on liittynyt huhtikuun alusta alkaen palveluun ja sitä rakennetaan parhaillaan, yrittäjien käytössä se on arviolta 1.5.2017. Halutessaan yrittäjä voi ilmoittaa tietonansa jo nyt hankinta – asiamiehelle, joka kirjaa ne ylös ja yritys on heti palvelun avauduttua mukana siinä.

Lue koko Maritan esitys tästä: hankintaseminaari1_melkko_110417.pdf

Hankinta-asiamiesverkoston neuvontapalvelujen esittely Jorma Saariketo, hankinta-asiamies, Uusimaa ja Varsinais-Suomi:

hankinta-asiamiespalvelu_esittely_kouvola_11.4.2017saariketo.pdf

Anne Ahtiainen, kaupungininsinööri, Kouvolan kaupunki: hankintaseminaariaahtiainen_11_4_kinno.pdf

Lisätietoja:
Marita Melkko, hankinta-asiamies, KTM, Kouvola Innovation Oy
p. 020 615 5039, marita.melkko@kinno.fi
www.hankinta-asiamies.fi