27.11.2020 klo 11:04
Uutinen

Hankitko ulkomailta alihankintaa tai vuokratyötä? Tässä muistilista vanhoista ja uusista velvollisuuksista

Ulkomailta Suomeen lähetettäviä työntekijöitä koskeva laki muuttuu 1. joulukuuta 2020. Jos hankit alihankintaa tai vuokratyötä ulkomailta, nyt on oikea aika päivittää tietosi vanhoista ja uusista velvollisuuksista.

Uusi sääntely laajentaa suomalaisten työehtojen soveltamista lähetettyihin työntekijöihin. Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä kertoo, ettei suomalaisille tilaajille aiheudu suuria muutoksia, mutta ulkomaisten alihankkijoiden kanssa tehtyjä sopimuksia voi olla tarpeen päivittää.

– Suomalaisella tilaajayrityksellä on jo nykyisen lain mukaan ulkomaista työvoimaa käytettäessä erityisiä velvollisuuksia, jotka tunnetaan usein puutteellisesti.

Kun suomalaisyritys tekee alihankintaa tai vuokratyötä koskevan sopimuksen ulkomaisen yrityksen kanssa ja ulkomainen yritys lähettää työntekijänsä tekemään työn Suomeen, toimitaan kyseisen lain mukaisesti. Lakia sovelletaan myös silloin, kun ulkomainen työntekijä työskentelee Suomessa yritysryhmän sisäisen siirron perusteella.

Suomalainen tilaajayritys ei ole lähetetyn työntekijän työnantaja.

– Laki edistää ulkomaisten työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua suomalaisten työntekijöiden kanssa.

Tilaajayritystä koskee velvoitteita, jotka poikkeavat tilanteesta, jossa kotimainen alihankkija – Tässä muistilista velvollisuuksista

Kun suomalainen yritys tekee ulkomaisen yrityksen kanssa sopimuksen alihankinnasta tai vuokratyöstä, suomalaisesta yrityksestä ei tule ulkomaisen työntekijän työnantajaa.

Tilaajayritysten on syytä tarkistaa ulkomaisten yritysten kanssa tekemiensä alihankinta- tai vuokratyösopimusten sisältö muutosten vuoksi. Laissa on 12 kuukauden siirtymäaika tätä varten.

– Ulkomainen yritys säilyy työnantajana ja vastaa siten kaikista työnantajavelvoitteista. Suomalaiselle tilaajayritykselle on kuitenkin asetettu lainsäädännössä eräitä velvoitteita, jotka poikkeavat siitä, kun alihankkijayritys tai työntekijöitä vuokraava yritys on suomalainen yritys, Albert Mäkelä kertoo.

– Suomalaisen tilaajan on huolehdittava näiden velvoitteiden täyttämisestä silloin, kun ulkomainen yritys lähettää työntekijöitä Suomeen työhön ja työtä tehdään tilaajayrityksen tiloissa, työkohteessa taikka sen johdon ja valvonnan alaisuudessa.

Muistilista tilaajan velvollisuuksista:

1. Huolehtimisvelvollisuus

Tilaajan on lähettävän yrityksen kanssa tehdyissä sopimuksissa tai muilla keinoin huolehdittava siitä, että lähettävä yritys tekee ennakkoilmoituksen työsuojeluviranomaiselle ja että lähettävällä yrityksellä on laissa tarkoitettu edustaja Suomessa.

2. Tietojen antaminen vuokratyössä

Vuokratyötä käyttävän suomalaisen tilaajayrityksen, käyttäjäyrityksen, on toimitettava lähettävälle yritykselle ne tiedot, jotka se tarvitsee työnantajavelvollisuuksiensa täyttämiseksi vuokratyössä. Säännöksen tarkoitus on, että ulkomainen yritys saa suomalaiselta käyttäjäyritykseltä tiedot käyttäjäyrityksessä sovellettavasta työehtosopimuksesta ja työehdoista, jotta se voi täyttää oman työnantajavelvoitteensa. Käyttäjäyrityksen on lisäksi tehtävä lähettävälle yritykselle ilmoitus, jos työntekijä jatkolähetetään työskentelemään tilapäisen vuokraussopimuksen kestäessä esimerkiksi käyttäjäyrityksen toiseen työkohteeseen ulkomaille.

3. Rakennuttajan ja pääurakoitsijan erityinen vastuu

Rakennusalalla rakennuttajalle ja työmaan pääurakoitsijalle on asetettu lisäksi erityinen selvitysvastuu tilanteissa, joissa lähetetylle työntekijälle ei ole maksettu lain ja työehtosopimuksen edellyttämää palkkaa. Jos rakennuttaja tai pääurakoitsija saa ilmoituksen puuttuvasta palkasta, tämän on välittömästi pyydettävä lähettävältä yritykseltä selvitys lähetetylle työntekijälle maksetusta palkasta ja siitä, onko se lain ja työehtosopimuksen mukainen. Rakennuttajan tai pääurakoitsijan on välittömästi toimitettava selvityspyyntö ja lähettävältä yritykseltä saatu selvitys työntekijälle. Lue tarkemmin aiheesta

4. Tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus

Tilaajana toimivan suomalaisyrityksen on myös täytettävä tilaajavastuulain mukainen selvitysvelvollisuus ennen alihankintaa tai vuokratyötä koskevaa sopimusta tehdessään. Jos sopimuspuolena toimii ulkomainen yritys, tilaajan on pyydettävä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ulkomaisen yrityksen sijoittautumismaan mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella. Työsuojeluviranomaisen verkkosivuilla on saatavilla taulukko, josta käy ilmi tieto siitä, mitä ulkomaista todistusta voidaan pitää luotettavana selvityksenä tilaajan selvitysvelvollisuuden täyttämisessä. Tilaajan on selvitettävä työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen viimeistään ennen sopimuksen mukaisen työn aloittamista Suomessa. Lue lisää tästä.

5. Varmistautumisvelvoite työntekijän työnteko-oikeudesta

Kun ulkomaiset työntekijät työskentelevät Suomessa tilaajan ja ulkomaisen työnantajan alihankintaa tai vuokratyötä koskevan sopimuksen nojalla, tilaajalla on ulkomaalaislain mukainen varmistautumisvelvoite siitä, että ulkomaalaisilla työntekijöillä on lupa tehdä ansiotyötä Suomessa tai että lupaa ei tarvita. Varmistautumisvelvollisuus koskee myös Pohjoismaiden ja EU-maiden kansalaisia.

6. Tietojen toimittamisvelvollisuus TE-toimistolle

Jos ulkomaalainen lähetetty työntekijä ei ole EU-maan kansalainen ja tarvitsee työntekijän oleskeluluvan Suomessa työtä varten, tilaajaa koskee myös velvoite toimittaa TE-toimistolle selvitys työhön sovellettavista työehdoista ja vakuutus siitä, että työehdot ovat säännösten ja työehtosopimuksen mukaiset. Suomalaisen tilaajayrityksen on myös ilmoitettava työpaikan luottamusmiehelle, luottamus- ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen nimi sekä sovellettava työehtosopimus.

Lue tarkemmin aiheesta yrittajat.fin Työnantajan ABC:stä.

Toimitus

toimitus (at) yrittajat.fi