12.11.2018 klo 10:56
Uutinen

Helsingin yksityisen hoidon tukea korotettava vastaamaan palkkakustannusten nousua

Yksityisiä päivähoitopalveluja tuottavat pk-yritykset ovat huolissaan siitä, että niiden toimintamahdollisuudet Helsingissä ovat heikkenemässä. Helsingin Yrittäjät esittää, että yksityisen hoidon tukea korotetaan Helsingissä ensi vuonna varhaiskasvatuksen palkkakustannusten nousua vastaavasti. Kaupunginvaltuusto aloittaa kaupungin talousarvion käsittelyn keskiviikkona 14.11.2018.

Monipuoliset varhaiskasvatuksen palvelut tarjoavat erilaisista lähtökohdista tuleville ja erilaisia tarpeita omaaville lapsille hyvän kasvun edellytykset. Helsingin asukasluku kasvaa nopeasti ja julkisia palveluita täydentämään tarvitaan yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita kasvavassa määrin. Varhaiskasvatuksen yksilölliset ja monikieliset yksityiset palvelut ovat vetovoimatekijä myös Helsingin tavoitellessa pääkaupunkiin kansainvälisiä yrityksiä ja osaajia, joiden sijoittumisvalinnoissa perheille tarjolla olevat palvelut ovat keskeisiä. Kaupungin englanninkielisen varhaiskasvatuksen paikkamäärä onkin tarkoitus kaksinkertaistaa asteittain.

Helsingin Yrittäjät on yhteistyössä yksityisten varhaiskasvatusyritysten kanssa selvittänyt yksityi-sen hoidon tuen kehittämistarpeita. Yksityiset palveluntuottajat ja niiden asiakkaina olevat perheet ovat huolissaan siitä, ettei yksityisen hoidon tukea ole korotettu vastaamaan kunnallisten asiakasmaksujen merkittäviä huojennuksia. Tämä heikentää olennaisesti mahdollisuutta tuottaa yksityisesti palveluita erityisesti alle 3-vuotiaille ja monilapsisille perheille.

– Lakisääteisten hoitorahan ja tulosidonnaisen hoitolisän sekä osin myös kuntalisän jatkuva suhteellinen pienentyminen yksityisessä varhaiskasvatuksessa vie pohjaa palveluntuottajien toimintaedellytyksiltä, ja palkkakustannusten kasvu vaikeuttaa tilannetta entisestään, kertoo Helsingin Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Oksala yrittäjien huolenaiheista.

Yksityisillä yrityksillä on merkittävää painetta hoitomaksujen kasvattamiseen, mikä puolestaan vaikuttaa perheiden mahdollisuuteen osallistua yksityisten palvelutuottajien tarjoamaan varhaiskasvatukseen.

Palkkakustannusten nousu huomioon yksityisen hoidon tuen tasossa

Yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaedellytysten turvaamiseksi ja lasten hoitomuodon valin-nanmahdollisuuksien säilyttämiseksi Helsingin Yrittäjät pitää välttämättömänä tarkistaa yksityisen hoidon tukea

1) korottamalla ensi vuoden alusta yksityisen hoidon tuen tasoa palkkakustannusten nousua vastaavilta osin kuntalisän muodossa

Helsingin talousarvioesitykseen on sisällytetty lastentarhanopettajille 175 euron palkankorotus 1.1.2019 alkaen. Vastaava korotus tulisi huomioida yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisässä korottamalla yli 3-vuotiaiden lisää 14 euroa ja alle 3-vuotiaiden lisää 25 euroa ensi vuonna. Korotus merkitsisi noin 600 000 euron menolisäystä varhaiskasvatukseen.

Näin helsinkiläisiä lapsiperheitä kohdellaan tasapuolisesti jaettaessa verovaroja varhaiskasvatukseen riippumatta siitä, onko tuotanto kunnallista vai yksityistä.

Yksityisen sektorin tuottamat varhaiskasvatuspalvelut tuovat Helsingille säästöä laskelmien mu-kaan vähintään noin miljoona euroa kuukaudessa. Siten myös talouden näkökulmasta on tarkoituksenmukaista, että kaupunki turvaa veronmaksajien kannalta kustannustehokkaat ja asiakastyytyväisyyskyselyissä kunnan palveluntuotantoa paremmin menestyneet monipuoliset yksityiset varhaiskasvatuspalvelut jatkossakin pääkaupungissa.

2) tarkistamalla yksityisen hoidon tukea pidemmällä aikavälillä

– turvaamalla esiopetusikäisten maksuton esiopetus samalla tavoin kuin 5-vuotiaiden viskaritoiminta tällä hetkellä
– korottamalla sisaruslisää monilapsisten perheiden aseman parantamiseksi.

Yksityinen päivähoito Helsingissä

Helsingissä toimii noin 130 yksityistä päiväkotia, joissa noin 3 500 lasta. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kaikista kaupungin varhaiskasvatuksen palveluista on 12 prosenttia.

Lisätiedot:

Tiina Oksala
toimitusjohtaja
Helsingin Yrittäjät
p. 040 548 1104