11.9.2018 klo 10:27
Uutinen

Henkilöstöstä pidetään kiinni ja digitaalisuudella menestystä

Syksyn Pk-yritysbarometrin mukaan suhdanneodotuksissa on huippu ohitettu. Lisäksi investointiodotusten lasku vaimentaa tulevaa kasvupotentiaalia. Henkilöstöstä halutaan kuitenkin pitää kiinni.

Suhdannenäkymät heikentyneet

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaimentuneet viime keväästä. Etelä-Savon yrityksistä 27 % arvioi suhdannenäkymien paranevan ja huononemista arvio vajaa 12 % lähimmän vuoden aikana. Etelä-Savo on noin 15 prosenttiyksikköä jäljessä valtakunnantasosta.

Uutta työtä syntyy hitaasti

Etelä-Savon alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen jäävät heikommiksi kuin keväällä. Vastaajista 14 % arvio henkilökunnan määrän kasvavan ja 9 % arvioi pienentyvän seuraavan vuoden aikana. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat paremmat ja lähestyvät vähitellen normaalia pitkän aikavälin tasoa.

Odotuksista huolimatta suuri enemmistö eli noin 72 % koko maan ja 77 % eteläsavolaisista pk-yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen henkilömääränsä. Työllistämismahdollisuuksia vaikeuttaa osaltaan se, että palkkojen odotetaan nousevan hieman nopeammin kuin lopputuotehintojen.

Liikevaihto, kannattavuus ja investoinnit laskeneet

Pk-yritysten odotukset liikevaihdon osalta ovat hieman heikommat kuin keväällä. Liikevaihdon kasvuun uskovia on 43 % pk-yrityksistä, mikä on kuitenkin selvästi enemmän kuin niiden laskuun uskovia, joita on 17 %.

Kannattavuuden osalta odotukset ovat selvästi heikommat kuin viime keväänä. Eteläsavolaisten pk-yritysten kannattavuusodotukset laskivat keväästä peräti 10 prosenttiyksikköä ollen nyt tasolla 12. Olemme kaukana hyvien taloudellisten olojen tasosta, mikä on 30 yksikön luokkaa. Kannattavuuden kasvuun uskoo 32 % Etelä-Savon pk-yrityksistä.

Lähes vastaavasta kannattavuuden odotusten laskusta on kyse myös koko maassa; laskua 7 prosenttiyksikköä. Kannattavuuden kasvuun uskovia on 36 %.

Koko maassa pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat juuri ja juuri kokonaisuudessaan positiiviset, mutta edelleen erittäin alhaiset. Etelä-Savossa pk-yrittäjien odotukset investointien arvon kehityksestä jäävät kokonaisuudessa muutaman yksikköä negatiiviseksi. Investointien heikko kehitys kertonee pk-yritysten heikosta uskosta talouden pidemmän aikavälin kehitykseen.

Yritysten kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä, 35 %. Yritystoiminnan loppumista ennakoi 3 % koko maan pk-yrityksistä. Myös Etelä-Savossa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä, 35 %. Määrä on sama kuin keväällä. Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 5 % vastaajista. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on kääntynyt laskuun niin Etelä-Savossa kuin koko maassa. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Etelä-Savon pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Digitaalisuus yritysten liiketoiminnassa

Eteläsavolaiset pk-yritykset hyödyntävät digitaalisista työkaluista ja palveluista yleisimmin omia internet-sivuja, 74 % sekä sosiaalista mediaa 53 %. Pilvipalvelut on käytössä 37 %:lla vastaajista.

Digitaalisia alustoja, tekoälysovelluksia, robotiikkaa, big dataa ja teollista internettiä hyödyntäviä pk-yrityksiä on vain muuta prosentti. Näiden hyödyntämisellä on tulevaisuudessa suora yhteys yritysten menestymiseen.

Yritysten kehittämisen tarpeet ja esteet

Koko maassa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään työvoiman saatavuus ja muut resurssitekijät sekä kilpailutilanne. Etelä-Savossa koetaan pahimpana esteenä kehittämiselle yleinen suhdannetilanne sekä työvoiman saatavuus ja muut resurssitekijät.

Selvästi eniten kehittämistarvetta on edelleen markkinoinnissa ja myynnissä. Seuraavaksi eniten kehittämistarvetta on henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa sekä yhteistyössä / verkottumisessa ja alihankinnassa.

Yritysten rahoitus kiristynyt

Syksyn pk-barometriin vastanneista yrityksistä 61 %:lla on lainaa rahoituslaitoksilta. Alkuvuoteen verrattuna ulkoisen rahoituksen käyttö on kasvanut. Pankkikeskeisyys on edelleen pk-yritysten rahoituksessa yleistä. Etelä-Savossa kuin koko maassa rahoitusta aiotaan käyttää selvästi yleisimmin muihin kone- ja laiteinvestointeihin tai rakennusinvestointeihin. Barometrin mukaan rahoituksen vakuusvaatimukset koetaan eteläsavolaisissa pk-yrityksissä huomattavasti tiukemmiksi kuin muualla maassa.

Omistajanvaihdos

Noin puolet koko maan ja Etelä-Savon pk-yrityspäättäjistä ei ole suunnitellut omistajavaihdoksen toteuttamista lainkaan. Omistajavaihdosta suunnittelevat aikovat toteuttaa vaihdoksen useimmiten seuraavan viiden vuoden aikana.

Raportit ovat luettavissa kokonaisuudessaan

https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-22018-593907

Etelä-Savon alueraportti

https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/alueraportti_etela_savo_syk…

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mirja Haavikko, Etelä-Savon Yrittäjät p. 0500 651 310 mirja.haavikko@yrittjat.fi
puheenjohtaja Nina Rasola, Etelä-Savon Yrittäjät p. 050 517 0472 nina.rasola@rl-huolinta.fi