21.2.2020 klo 14:28
Uutinen

Julkiset ostot jaettava osiin, lakia noudatettava

Vain viidesosa yrityksistä kokee, että ostot on jaettu osiin niin, että pienet ja keskisuuret yritykset voivat niihin osallistua. Tieto käy ilmi Yrittäjägallupista.

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien tilaamalla Yrittäjägallupilla yritysten julkisista hankinnoista. Kyselyyn vastasi 1051 yrittäjää eri puolilta Suomea.
Julkisissa hankinnoissa on kyse vähintään 35 miljardin euron markkinasta vuosittain. 28 prosenttia yrityksistä on osallistunut julkiseen tarjouskilpailuun.
Yrittäjäjärjestö julkisti konkreettiset ratkaisut julkisten hankintojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yrittäjien ratkaisuilla valtio ja kunnat voisivat käyttää rahansa järkevästi ja yrittäjät pärjätä ja siten tarjota työtä kuntalaisille ja verotuloja alueelleen.

– On varmistettava, että myös kotimaiset pienyritykset voivat kilpailla julkisissa hankinnoissa, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.
Aihe on ajankohtainen, sillä hallitusohjelmassa on lähes 30 tavoitetta hankinnoille, ja valtiovarainministeriö valmistelee Kuntaliiton kanssa kansallista hankintastrategiaa Hankinta-Suomea. Yhteishankintayksiköt Hansel Oy ja KL-Kuntahankinnat yhdistyivät viime vuonna.

Yrittäjien hankintalinjauksista apua järkeviin hankintoihin
Suomen Yrittäjät suosittelee, että julkiset hankinnat on tunnistettava ja hyödynnettävä ennen kaikkea aluetalouden ja elinvoiman vahvistamisen työkaluna.
– Hankintojen merkitystä julkiselle taloudelle on nähtävä kokonaisvaltaisesti: niillä pitää vahvistaa yrittäjyyttä, työllisyyttä, aluekehitystä ja elinvoimaa sekä kehittää innovaatioita, Anssi Kujala toteaa.
– On erittäin tärkeä jakaa hankinnat sopivankokoisiin osiin. Hankinta-aikeista on viestittävä mahdollisimman hyvissä ajoin. Pienet alle kynnysarvon alittavat hankinnat on alistettava entistä avoimemmin kilpailulle, Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala toteaa.

Hankintojen kehittäminen kunnan ja yrityksen vuoropuhelua
48 prosenttia yrityksistä kertoo kaipaavansa neuvontaa, jos aikoo tehdä tarjouksen esimerkiksi kunnan tarjouspyyntöön. Suomen Yrittäjien hankintaneuvojat auttavat sekä yrittäjiä tarjouksen tekemisessä että kuntaa tarjouspyynnön laatimisessa.
Suomen Yrittäjät korostaa, että hallitusohjelmaa toimeenpantaessa ja kansallista hankintastrategiaa laadittaessa on varmistettava, että linjaukset eivät heikennä pk-yritysten mahdollisuuksia kilpailla.
– Hankintojen kehittäminen on jatkuvaa hankkijan ja tarjoajan eli yrittäjän välistä vuoropuhelua. Siihen kannattaa panostaa. Hankintoja kehittämällä hankintayksiköt saavat lisää kaipaamiansa tarjouksia. Myös hankintojen arvostus pääsee sille oikeutettuun asemaan, Tikkala toteaa.

Lakia noudatettava
Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.
– Jokaisen julkisen hankkijan pitää ymmärtää lain tarkoitus ja pyrkiä toimimaan siten, että markkina kehittyy, paikallis- ja aluetalouden vaikutukset otetaan huomioon ja kasvolliset suomalaiset yrittäjät pystyvät kilpailemaan, Kujala toteaa.

Kainuussa yhteistyötä on rakennettu suunnitelmallisesti jo useita vuosia
Kainuun hankinta-asiamiespalvelu on Kainuun Yrittäjien, Kainuun kaupunkien ja kuntien tarjoama maksuton neuvontapalvelu kaikille kainuulaisille yrityksille ja hankintayksiköille hankintaprosessin eri vaiheisiin. Hankinta-asiamiespalvelu on toiminut Kainuussa vuodesta 2013 lähtien. Palvelu tukee yrityksiä sekä hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Palvelulla edistetään erityisesti pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua aiempaa laajemmin ja laadukkaammin julkisiin hankintoihin.

Kainuun hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen kertoo, että palvelua tarvitaan, jotta julkinen hankintaprosessi ja yhteistyö pk-yritysten ja hankintayksiköiden välillä tehostuu ja paranee.

Toimintavuodesta 2013 alkaen on järjestetty erilaisia hankintatilaisuuksia, joissa on ollut läsnä kuntien johtoa, hankintavastaavia, paikallisia yrityksiä, sekä yrittäjäjärjestön edustajia.
”Hankintatilaisuudet ovat olleet erittäin hyvä kanava keskustella avoimesti julkisiin hankintoihin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Vuosien varrella yhteistyö ja -ymmärrys on parantunut selvästi yrittäjien ja hankintayksiköiden välillä”, sanoo Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen.

Vuodesta 2019 lähtien hankinta-asiamies on jalkautunut alueen yrityksiin. Yrityskäynneillä käydään läpi, mistä sähköiset tarjouspyynnöt löytyvät ja miten niihin pääsee osallistumaan. Tarvittaessa hankinta-asiamies neuvoo ja ohjaa niin tarjouksen kuin tarjouspyynnönkin tekemisessä.

Myös Kainuussa julkiset hankinnat ovat piilossa liian monelta
Hankintaneuvonta Kainuu teki keväällä 2019 kyselyn julkisista hankinnoista alueen yrittäjille. Kyselyyn vastasi 69 yritystä. Kyselyllä tutkittiin yritysten suhtautumista julkisiin hankintoihin ja saavatko yritykset tietoa julkisista hankinnoista. Kyselyssä selvisi, että hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt jäävät vielä monelta yritykseltä huomaamatta. Noin 60% vastaajista tuntee jonkin julkisten hankintojen sähköisen tarjouspyyntökanavan mutta vain lähes puolet yrityksistä seuraa säännöllisesti jotain ilmoituskanavaa. Vastaajista vain 12% markkinoi säännöllisesti tuotteitaan ja palvelujaan alueen hankintayksiköille. Toisaalta 14% yrityksistä ei koe tarpeelliseksi markkinoida tuotteitaan ja palvelujaan julkiselle sektorille. Lähes puolet vastaajista ilmoitti osallistuneensa julkiseen tarjouskilpailuun ja päässeensä toimittamaan tuotteita hankintayksiköille.

Ennakkokeskustelutilaisuuksia/markkinavuoropuhelua toivotaan lisää
Kolmannes yrityksistä haluasi lisätietoa, miten tehdä yhteistyötä hankintayksiköiden kanssa ja kehen voisi ottaa yhteyttä. Noin neljännes vastaajista on osallistunut hankintayksikön järjestämiin tulevan tarjouspyynnön ennakkokeskustelutilaisuuksiin. Tästä joukosta noin neljännes oli sitä mieltä, että sai vaikuttaa tarjouspyynnön sisältöön.

Yritysten terveisiä hankintayksiköille
Yritykset toivovat, että tarjouspyynnöt olisivat selkeitä ja hankinnat olisivat mitoitettu niin, että pienemmätkin yritykset pääsevät tarjouskisaan mukaan. Aktiivien tiedottamisen merkitys nousee esille useassa vastauksessa. Yritykset toivovat myös tiiviimpää yhteydenpitoa, parempaa yhteistyötä ja avointa suhtautumista.

Yrittäjien hankintalinjaukset lue tästä ->

Kainuun hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen, p. 044 270 4739, hankintaasiamies@kao.fi