16.9.2019 klo 10:21
Uutinen

Julkisiin hankintoihin tarvitaan lisää vuoropuhelua kuntien ja yritysten kesken

Yrittäjyyden ja yritysten elinvoimaisuuden edistäminen korostuu useimpien kuntien strategioissa. Moni kunta on kiinnostunut käyttämään yhä enemmän paikallisten yritysten tuotteita ja palveluita, sillä paikallisuutta huomioivalla hankintapolitiikalla voidaan edistää alueen elinvoimaa ja koko kunnan hyvinvointia, kun raha jää kiertoon omalle alueelle.

Tällaisia julkisilla varoilla organisaation ulkopuolelta tehtäviä tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja kutsutaan julkisiksi hankinnoiksi. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan julkisten hankintojen kokonaisvolyymi Suomessa on jopa 35 miljardia euroa vuodessa. Vertailun vuoksi kerrottakoon, että Suomen valtion budjetti kuluvana vuonna on 55,5 miljardia euroa. Kyse on siis merkittävästä summasta.

Kuntaliitto ja valtiovarainministeriö perustivat toukokuussa Hankinta-Suomi -yhteistyöfoorumin, joka laatii ensimmäisen kansallisen hankintastrategian. Sen tavoitteena on lisätä hankintojen strategista vaikuttavuutta eli sen ohella, että pohditaan, mitä ostetaan, tulisi hankinnoissa myös huomioida miten ostetaan, keneltä ja milloin.

Lisäksi on mietittävä, millaisia arvoja hankinnassa halutaan painottaa: onko hankittavan tuotteen tai palvelun edistettävä ekologisuutta, aluetaloutta tai sosiaalista hyvinvointia. Näin hankinta voisi olla pelkän ostotapahtuman sijasta myös työkalu kunnan itsensä määrittämien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuonna 2017 voimaan tullut uusi hankintalaki nosti tavaroiden ja palveluiden hankintojen julkisen kilpailutuksen kynnysarvon 30 000 eurosta 60 000 euroon. Tällaisilla kynnysarvon alittavilla hankinnoilla voisi olla ratkaiseva rooli paikallistalouden kehittymisessä, sillä tuolloin myös pienet paikalliset yritykset pääsisivät helpommin osallistumaan julkisiin hankintoihin.

Kuntien viranhaltijoilla onkin suuri vastuu ja usein myös hankala tilanne lähteä selvittämään, millaisia paikallisia tuotteita tai palveluita omassa kunnassa ylipäätään on tarjolla, sillä yritykset ottavat vain harvoin suoraan yhteyttä kuntaan. Hankinnan onnistuminen vaatiikin osapuolten uteliaisuutta toisiaan kohtaan.

Myös yritysten on oltava kiinnostuneita kunnan toiminnasta: miten asioita kunnassa tehdään, voisiko omasta tuotteesta olla kunnalle hyötyä tai toisiko palvelu kunnalle jotain lisäarvoa. Markkinavuoropuhelun lisääminen hyödyttäisi molempia osapuolia.

On ilahduttavaa nähdä, että asiat ovat jo parissa vuodessa liikahtaneet eteenpäin. Satakunnassa ja lähiseudulla on kuntia, jotka ovat ottaneet tai ottamassa käyttöön tulevia hankintoja kokoavan hankintakalenterin, avanneet ostolaskut julkisiksi ja järjestävät keskustelutilaisuuksia yrittäjien kanssa.

Kun kunta ja yritykset käyvät vuoropuhelua, tietämys ja osaaminen lisääntyy puolin ja toisin, jolloin kummallakin osapuolella on paremmat menestymisen mahdollisuudet.

Johanna Seppä
hankeneuvoja, Leader Karhuseutu

Jarkko Koskinen
hankintaneuvoja, Satakunnan Yrittäjät


Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansan Mielipide-palstalla 13.9.2019.


Satakunnan Yrittäjät ja Leader Karhuseutu järjestävät yhteistyössä julkisten hankintojen hankintatreffit torstaina 19.9. Ulvilassa. Lue lisää tapahtumasta >>