14.3.2019 klo 10:54
Uutinen

K-P:n Yrittäjien kannanotto Kokkola-Pietarsaaren lentokentän puolesta

Maakunnan menestys pohjautuu monipuoliseen kasvuun ja kilpailukykyisen alueen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä edelleen kehittämiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syyskuussa 2012 lentoliikennestrategian valmistelutyön. Liikennepoliittisessa selonteossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti lentoliikennestrategian tulisi olla kokonaisvaltainen Suomen kansantaloutta, ihmisten liikkumisedellytyksiä, elinkeinoelämää ja työllisyyspolitiikkaa palveleva strategia-asiakirja.

Edelliseen viitaten tulisi parantaa erityisesti Kokkola-Pietarsaari lentoliikenneyhteyksiä ja parannettava niiden palvelutasoa, jotta alueellinen saavutettavuus turvattaisiin.

Suomen elinvoimaisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten näkökulmasta on tärkeää turvata elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet koko Suomessa. Näihin kuuluu riittävän saavutettavuuden turvaaminen koko Suomen eri talousalueilla. Tähän kuuluvat erityisesti toimivat lentoliikenneyhteydet.

Jos Helsinki-Vantaa ja vain 5-6 muuta lentoasemaa säilytettäisiin, sillä olisi välittömiä negatiivisia vaikutuksia yritysten ulkomaankaupan harjoittamiseen suurella osalla Suomen alueista. Se vaikeuttaa yritysten kansainvälisten yhteyksien hoitamista ja luo esteitä vientitoiminnalle.

Keski-Pohjanmaan maakunnan menestys pohjautuu monipuoliseen kasvuun ja kilpailukykyisen alueen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä edelleen kehittämiseen. Kasvua ja elinvoimaa maakuntaan luovat kehittyvä, innovatiivinen ja vetovoimainen osaaminen sekä kilpailukykyinen, monipuolinen ja kansainvälinen elinkeino- ja yritystoiminta, vahvana veturina keskuskaupunki Kokkola, sen suurteollisuus sekä elinvoimainen maatalous.

Pitkäjänteinen työmme sekä alueella että valtiollisella tasolla pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi vaikeutuu. Näin ollen alueellinen saavutettavuus on monella lentokenttäseudulla suuri tulevaisuuskysymys. Valtion tehtävänä on huolehtia siitä, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset taataan koko Suomessa ja että kaikkien alueiden saavutettavuus turvataan.

Liikenneinfran kehittäminen on koko maakunnan yhteinen tahto. Näistä Keski-Pohjanmaan tiivistetyt tavoitteet ovat saavutettavuuden näkökulmasta Kokkola-Pietarsaaren lentokentän kehittäminen elinkeinoelämän edellytysten kannalta,

Alueen sekä pk-yritysten kv-toiminta että Kokkolan suurteollisuusalueen kehityksen turvaaminen on keskeisin elinkeinoja kehittävä kokonaisuus, erityisesti litiumin jatkojalostuksen kehittäminen sekä bio- ja kiertotalouden yritystoiminnan edistäminen. Tavoitteena on saada KIP mukaan eurooppalaiseen kemian teollisuuden yhteystyöverkostoon. Muita merkittäviä tavoitteina ovat maa- ja turkistalouden toimintaedellytysten turvaaminen sekä matkailun edistäminen.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien mielestä valtion omistaman Finnavian on toimittava niin, että kaikkien Suomen alueiden edut huomioidaan päätöksenteossa. Valtion tehtävä Finnavian omistajana on taata vientiteollisuuden toimintaedellytykset riippumatta siitä, missä päin Suomen yritys toimii.

Viittaaemme edellisessä Finnavian ilmoittamiin vastuullisuuden kulmakiviin:

Hyvä turvallisuuskulttuuri

Hyvä ympäristötyö

Hyvien yhteyksien ja Suomen kilpailukyvyn edistäminen

Hyvä yhteistyö asiakkaiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa

Hyvä työyhteisö ja haluttu työpaikka

Taloudellinen menestys ja tehokkuus

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien mielestä alueen kuntien taloudet eivät kestä, jos mm. Finavian toimet Suomen kenttien ylläpitämiseksi siirretään kuntien harteille. Keskusteluissa on kiinnitetty huomiota erityisiin toimenpiteisiin, joita tarvitaan, jotta turvattaisiin myös alueelliset ja riittävät reitit ulkomaille.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät vaatii, että valtion päätöksenteossa lentoasemien määrää ei ratkaista pelkästään Finnavian tuloksen perusteella, vaan siinä otetaan huomioon koko maan etu ja turvallisuusnäkökohdat. Pienilläkin lentoasemilla on oleellinen merkitys alueiden talouden menestyksen ja liike-elämän toimintaedellytysten kannalta.

Uskomme että kaikki alueet sitoutuvat omien lentokenttiensä kehittämiseen, ja tähän tulisi yhteisvoimin tuottaa uusia työkaluja. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät esittää, että lentoasemien säilyttämiseksi tulee selvittää kaikki keinot ja mm. kansallisten rahoitusinstrumenttien ja rakennerahastojen käyttö.

Katsomme, että lentokenttien palveluhintoja ei tulisi korottaa liian nopealla aikataululla samalla kun aikatauluja ”huononnetaan”. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät vaatii, että lentoliikenne Kruunupyyn lentoasemalle turvataan valtion toimin, koska lentoliikenteen jatkuminen ja alueen yhteydet kotimaahan ja ulkomaille ovat alueen elinkeinoelämän kannalta elintärkeitä.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n hallitus
11.3.2019