13.2.2019 klo 08:14
Uutinen

Kevään pk-yritysbarometrin tulokset

Kevään Pk-yritysbarometrin mukaan suhdanneodotuksissa yritykset näkevät tilanteen paremmaksi kuin syksyllä. Investointiodotukset ovat laimeat, mutta niukasti positiiviset. Henkilöstöstä halutaan pitää kiinni. Savonlinnan seudulla odotukset ovat korkealla. Mikkelin seudulla odotukset ovat puolestaan valtakunnan keskiarvoa. Pieksämäen seudulla on suhdannenäkymissä enemmän vaihtelua.

Suhdannenäkymät hieman kohentuneet

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat hieman kohentuneet viime syksystä. Etelä-Savon yrityksistä 36 % arvioi suhdannenäkymien paranevan ja huononemista arvio vajaa 11 % lähimmän vuoden aikana. Etelä-Savossa suhdannenäkymät ovat hieman paremmat kuin valtakunnantasolla.

Uutta työtä syntyy edelleen hitaasti

Etelä-Savon alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat syksyä positiivisemmat. Vastaajista 17 % arvio henkilökunnan määrän kasvavan ja 3 % arvioi pienentyvän seuraavan vuoden aikana. Odotuksista huolimatta suuri enemmistö eli noin 72 % koko maan ja 80 % eteläsavolaisista pk-yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen henkilömääränsä.

Yritysten työllistämisen esteet ja työvoiman saatavuus

Etelä-Savossa ja koko maassa pk-yrityksistä alle joka kolmannella ei ole tarvetta työllistää. Työvoiman saatavuus ja kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus ovat suurimmiksi koetut työllistämisen esteet. Noin puolet eteläsavolaisista pk-yrityksistä kokee työvoiman saatavuuden jossain määrin rajoittavaksi esteeksi yrityksen kasvulle. Yrityksen kasvun merkittävänä esteenä työvoiman saatavuutta pitää noin 13 % vastaajista. Vajaa 40 % pk-yrityksistä sanoo tarjolla olevan riittävästi tarpeitaan vastaavaa osaavaa työvoimaa.

Pk-yritykset pyrkivät turvaamaan osaavan työvoiman saannin panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämällä aiempaa enemmän alihankinta- ja toimittajaverkostoja. Lisäksi keinoina ovat palkata lisää työvoimaa ja hyödyntää koulutussopimusta tai oppisopimusta.

Liikevaihto ja kannattavuus – hivenen kasvua, investoinnit alhaiset

Pk-yritysten odotukset liikevaihdon osalta ovat hieman paremmat kuin syksyllä. Liikevaihdon kasvuun uskovia on 42 % pk-yrityksistä, mikä on selvästi enemmän kuin niiden laskuun uskovia, joita on 11 %.

Kannattavuuden osalta odotukset ovat myös hieman paremmat kuin viime syksynä. Eteläsavolaisista pk-yrityksistä kannattavuuden kasvuun uskoo 40 % ja laskuun 17 %. Koko maassa kannattavuuden kasvuun uskovia on 31 % ja laskuun 19 %.

Etelä-Savossa pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat juuri ja juuri positiiviset. Koko maassa pk-yrittäjien odotukset investointien arvon kehityksestä jäävät kokonaisuudessa muutaman yksikköä negatiiviseksi. Investointien heikko kehitys kertonee pk-yritysten heikosta uskosta talouden pidemmän aikavälin kehitykseen.

Yritysten kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä, 35 %. Yritystoiminnan loppumista ennakoi 4 % koko maan pk-yrityksistä. Myös Etelä-Savossa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä, 36 %. Taso on sama kuin vuonna 2018. Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 3 % vastaajista. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on kääntynyt laskuun niin Etelä-Savossa kuin koko maassa.

Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat säilyttäneet paikkansa koko maan ja Etelä-Savon alueen pk-yritysten eniten käytettyinä uusiutumiseen liittyvinä toimina. Näiden osuudet ovat lähes vastaavat kuin syksyllä. Etelä-Savossa uuden henkilöstön palkkaamisen osuus on suurempi kuin syksyllä.

Digitaalisuus yritysten liiketoiminnassa

Eteläsavolaiset pk-yritykset hyödyntävät digitaalisista työkaluista ja palveluista yleisimmin omia internet-sivuja, 75 % sekä sosiaalista mediaa 50 %. Pilvipalvelut ovat käytössä 40 %:lla vastaajista. Yrityksen ostoja verkossa tekee 41 % vastaajista. Verkkokauppa on käytössä 10 %:lla vastaajista.

Digitaalisia alustoja, tekoälysovelluksia, robotiikkaa, big dataa ja teollista internettiä hyödyntäviä pk-yrityksiä on vain muuta prosentti. Näiden hyödyntämisellä on tulevaisuudessa suora yhteys yritysten menestymiseen.

Rahalla kireät vakuusvaatimukset

Pk-yritysbarometriin vastanneista yrityksistä puolella on lainaa rahoituslaitoksilta. Etelä-Savossa kuten koko maassa rahoitusta aiotaan käyttää muihin kone- ja laiteinvestointeihin tai rakennusinvestointeihin.

Joka neljäs yrittäjä sanoo rahoitustarvetta olleen ja nämä ovat myös hakeneet ja saaneet rahoitusta lähimmän vuoden aikana. Alle joka kymmenes sanoo tarvetta olleen, mutta ei ole hakenut rahoitusta. Luku on suuri verrattuna siihen, että rahoitusta hakeneista yrityksistä ainoastaan kolme prosenttia kertoo saaneensa kielteisen rahoituspäätöksen. Vaikuttaa siltä, että merkittävä osa rahoitusta tarvitsevista pk-yrityksistä jättää hakematta sitä. Syynä ovat ensisijaisesti kireät vakuusvaatimukset ja korkea oman pääoman vaatimus.

Maksuvaikeuksia on ollut noin 20 %:lla pk-yrityksistä. Noin 70 %:lla yrityksistä ei ole ollut tarvetta hankkia rahoitusta viimeisen vuoden aikana.

Raportit ovat luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mirja Haavikko, Etelä-Savon Yrittäjät p. 0500 651 310 mirja.haavikko@yrittajat.fi
puheenjohtaja Nina Rasola, Etelä-Savon Yrittäjät p. 050 517 0472 nina.rasola@rl-palvelut.fi