31.8.2018 klo 09:13
Uutinen

Lakilaari: Onko yhtiömuotoa syytä muuttaa, kun toiminimiyrittäjänä suunnittelee ensimmäisen työntekijän palkkaamista?

Olen yrittäjä ja aloitin toimintani pari vuotta sitten perustamalla toiminimen. Yritystoimintani on viime aikoina kehittynyt ja laajentunut voimakkaasti ja nyt on tullut aika palkata myös ensimmäinen työntekijä avukseni. Onkohan toiminimi enää sopivin yritysmuoto toimintani harjoittamiseen?

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi ei ole varsinainen yhtiömuoto, vaan se tarkoittaa sitä, että henkilö harjoittaa yritystoimintaa luonnollisena henkilönä omissa nimissään. Toiminimellä toimiminen on hyvä valinta silloin, kun henkilö perustaa yrityksen yksin ja yritystoiminta on suhteellisen pienimuotoista yrittäjän omaan työpanokseen perustuvaa toimintaa, koska toiminimen perustaminen on yksinkertaista eikä siihen vaadita merkittäviä alkupääomia. Vaikka toiminimi ei olekaan yrittäjästä erillinen oikeushenkilö, on yritystoimintaan kuuluvat tulot ja menot sekä varat ja velat pidettävä erillään omistajansa yksityistaloudesta.

On huomattava, että yksityinen elinkeinonharjoittaja on viime kädessä henkilökohtaisesti vastuussa kaikista yritystoimintaan liittyvistä sitoumuksista. Tämän vuoksi esimerkiksi toiminnan volyymin lisääntyessä tai työntekijöiden palkkaamisen tullessa ajankohtaiseksi on suositeltavaa mm. verotuksen, riskienhallinnan ja vastuiden kannalta pohtia, onko toiminimi enää tarkoituksenmukaisin yritysmuoto toiminnan harjoittamiseen. Myös uusien omistajien mukaantulo edellyttää ensin yhtiömuodonmuutosta.

Mikäli toimintaa halutaan jatkaa toisella yhtiömuodolla, on yksityisen elinkeinonharjoittajan mahdollista muuttaa elinkeinotoimintansa yritysmuoto esimerkiksi osakeyhtiöksi. Osakeyhtiölle tunnusomaista on osakkeenomistajan rajoitettu vastuu eli osakkeenomistaja vastaa osakeyhtiön sitoumuksista ja velvoitteista vain yhtiöön sijoittamallaan pääomalla.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan toimintamuodon muuttamisesta osakeyhtiöksi ei ole erityisiä yhtiöoikeudellisia säännöksiä. Mainitun toiminnan muutokseen osakeyhtiöksi sovelletaan siten osakeyhtiölain 2 luvun säännöksiä osakeyhtiön perustamisesta. On huomattava, että toiminimen yhtiömuodonmuutoksessa y-tunnus muuttuu aina. Muutoksen suunnitteluvaiheessa tulee muistaa huomioida myös verotuksen näkökulma, sillä yhtiömuodonmuutoksella on vaikutusta myös verotukseen.

Tiettyjen edellytysten täyttyessä toimintamuodonmuutos yksityisestä elinkeinonharjoittajasta osakeyhtiöksi on mahdollista toteuttaa ilman veroseuraamuksia. Tuloverolain 24 §:n mukaan mikäli yksityinen elinkeinoharjoittaja perustaa toimintaansa jatkamaan osakeyhtiön, jonka kaikki osakkeet hän merkitsee, ei toiminimen verotuksessa katsota lopettavan toimintaansa. Näin ollen toimintamuodon muutoksesta ei myöskään aiheudu veroseuraamuksia. Säännös edellyttää ns. jatkuvuuden periaatteen noudattamista eli toimintaan liittyvien varojen ja velkojen siirtymistä samoista arvoista toimintaa jatkavalle yritykselle. Jatkuvuutta on noudatettava sekä verotuksessa että kirjanpidossa. Muutoksessa on lisäksi toteuduttava identtisyyden vaatimus eli liiketoimintaa on jatkettava samanlaisena myös perustettavassa yhtiössä, osakeyhtiötä edeltävän yritysmuodon omaisuuden ja velkojen tulee pääsääntöisesti siirtyä perustettavalle yhtiölle ja yrityksen omistuksessa ei saa tapahtua merkittäviä muutoksia yhtiömuodonmuutoksen yhteydessä.

Yhtiömuodonmuutos on siis yksi varteenotettava vaihtoehto. Koska aihetta ei ole mahdollista käsitellä yleisellä tasolla sen vaatimassa laajuudessa, kannattaa tämäntyyppisessä asiassa kääntyä alan asiantuntijan puoleen.