25.9.2018 klo 10:50
Uutinen

Lapin kunnat tarvitsevat hankintastrategian paikallisten hankintojen edistämiseksi

Suomalaisen työn liiton selvityksen mukaan 82 % vastaajista sanoi, että julkisissa hankinnoissa pitäisi ostaa enemmän paikallisten yritysten tuotteita ja palveluita. Lapissa alueellisen tarjonnan huomioimisen tärkeys korostuu pitkien välimatkojen ja pienten markkinoiden vuoksi.

Sekä pienet että suuret hankinnat vaikuttavat maakunnan elinvoimaan. Kuntavirkamiehet kokevat, että hankintalaki ja huono paikallinen tarjonta estävät paikallisesti hankkimisen. Hankintalaki ei kuitenkaan ota mitään kantaa siihen, millainen hankinta on hyvä tai mitä kriteerejä tarjouspyynnössä tulisi painottaa. Hankintastrategia on se asiakirja, johon kirjataan kunnan tahtotila hankintoja koskevien valintojen kohdalla.

65 % selvitykseen osallistuneista vastasi, että heidän organisaatiossaan on hankintoja ohjaava strategia. Nimenomaisesti hankintoja ohjaavassa strategiassa otetaan kantaa siihen, halutaanko hankinnoissa painotettavan esimerkiksi elinkaarikustannuksia, alueellisuutta vai loppuasiakkaan kokemaa laatua. Ilman hankintastrategiaa hankintaohjeet ovat vain lista toimenpiteitä vailla suuntaa. Kuntavaikuttajista puolet sanoo, että hintaa painotetaan liikaa. Mikäli kunnassa ei ole käyty avointa keskustelua siitä, halutaanko hankintojen olevan ensisijaisesti halpoja vai hyviä, on kilpailutusta toteuttavan virkamiehen hyvin vaikea tätä valintaa tehdä.

Lapissa muutama kunta on luonut hankintastrategian uuden hankintalain voimaantulon jälkeen 2017. Kittilän hankintastrategiaan on kirjattu ”Hankinnat pyritään järjestämään hankinnan kohteen edellyttäminä kokonaisuuksina siten, että pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.” ja ”Hankittavien tuotteiden/palveluiden laatu varmistetaan markkinoiden aktiivisella seuraamisella ja vuoropuhelulla toimittajien kanssa. Hankkijat perehtyvät alueen tuote/palvelu -tarjontaan ja ylläpitävät tietämystään säännöllisesti.” Näillä paikalliset toimijat huomioivilla kirjauksilla edistetään kunnan elinvoimaisuutta.

STL:n selvityksen vastaajien mielestä hinnan jälkeen tärkeimpiä valintatekijöitä julkisissa hankinnoissa ovat laatu, vaikutus paikallistalouteen, kotimaisuus ja vaikutus kunnan elinvoimaisuuteen. Juuri nämä ovat niitä arvovalintoja, joiden vuoksi hankintastrategia on luotava. Jos hankintastrategiassa sanotaan, että kunnan hankintoja tulee toteuttaa tavalla, joka tukee paikallistaloutta ja huomioi hankinnan vaikutuksen kunnan elinvoimaisuuteen, voidaan näiden toteutumista vaatia, mitata ja seurata.

Kyselyssä kuntapoliitikot katsovat, että halvimman hinnan tavoittelu, hankintalaki ja huono hankintaosaaminen ovat keskeisimmät syyt sille, ettei paikallisuutta painoteta hankinnoissa nykyistä enempää. Selkeän hankintastrategian pohjalta voidaan luoda sellaiset hankintaohjeet, jotka tukevat paikallisuuden toteuttamista. Tällöin kilpailuttajille on selvää, ettei hankintaa saa ohjata vain ostohinta ja että paikallisen tarjonnan selvittäminen on kuuluu kunnan hankintaprosessiin.

Lapin näkökulmasta julkisten hankintojen vaikutukset juuri paikallistalouteen ja kunnan elinvoimaisuuteen ovat kriittisiä sekä kunnille että yrityksille. Tämän vuoksi jokaisen kunnan, seurakunnan, valtion organisaation ja muun julkisen hankkijan tulisi varmistaa, että heillä on hankintastrategia, jota myös toteutetaan käytännössä. Paikallisuutta ei edistetä toivomalla vaan tekemällä selkeät askelmerkit sille, miten paikallisten hankintojen osuutta voidaan kasvattaa.

Julkiset hankkijat ja Suomalaisen Työn Liiton merkit –selvitys 25.9.2018

Lapin hankinta-asiamies -hanke on EAKR -rahoitteinen (Euroopan aluekehitysrahasto) hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Lapin kuntien ja Lapin Yrittäjien kesken.