27.8.2018 klo 16:30
Uutinen

Lapin Yrittäjien hallituksen kannanotto valtion budjettiriiheen: Valtion talousarvion kärkihankkeeksi nostettava työn tekemiseen kannustaminen

Talouden suhdannenäkymät Lapissa ovat edelleen myönteiset ja ennakkotietojen perusteella yritykset odottavat noususuhdanteen edelleen jatkuvan.

Yritysten kasvun esteenä, ja jopa toiminnan ylläpitämisen esteenä, on kuitenkin työvoiman saatavuus ja tiettyjen toimialojen kilpailullisesti heikompi asema kotimaisiin ja Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa toimiviin kilpailijoihin nähden.

Aluetaloudellisena haasteena on myös Suomen kiinnostavuus ulkomaisten elokuva- ja tv-tuotantojen kuvauskohteena pitkäjänteisen kannustinpolitiikan puuttuessa. Lapin Yrittäjät näkee maakunnan kehittymisen esteenä, edellisten lisäksi, liikenneinfraan liittyvät paineet kasvavan matkailijamäärän ja lisääntyneiden teollisuuden kuljetusten osalta.

Lapin Yrittäjien esitykset valtion talousarviossa huomioitavaksi:

 1. Työvoiman saatavuuden edistäminen tuloverotuksen keinoin

  Työvoiman liikkumista tulisi edistää kohdentamalla tuloverotuksen alennus työvoimapulasta kärsiville alueille.

  Lapin Yrittäjät esitti keväällä 2018 nk. syrjäseutuvähennyksen käyttöön ottoa alueille, joiden vetovoima työllisyyden näkökulmasta on muutoin heikko. Syrjäseutuvähennys tuloverotuksessa lisäisi syrjäisillä seuduilla olevien avointen työpaikkojen houkuttelevuutta, nostaisi Suomen työllisyysastetta ja maksaisi huoltotaseen paranemisen myötä pitkällä aikavälillä itsensä.

  Syrjäseutuvähennys palkansaajan tuloverotuksessa toimisi välittömänä houkuttimena ottaa työ vastaan ja se nostaisi harvaan asuttujen seutujen ostovoimaa ja toimisi osaltaan moottorina alueen elinvoimaisuuden ylläpitäjänä.

 2. Työperäisen maahanmuuton edistäminen

  Työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat johtuvat osittain yhteiskuntajärjestelmäämme rakennetuista kannustinloukuista, joissa työn vastaanottaminen ei ole kaikissa tapauksissa taloudellisesti kannattavaa.

  Niin kauan, kun näitä kannustinloukkuja ei saada lainsäädännön kautta purettua, on työvoimapulaa helpotettava osaltaan työperäiseen maahanmuuttoon liittyvillä toimenpiteillä:

  – Työvoimahallinnossa vahvistetaan toimenpiteitä EU:n sisäisen työvoiman liikkumisen edistämiseksi
  – Hallitus purkaa EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkintaa ja osoittaa lisäresursseja riittävän viranomaisvalvonnan varmistamiseksi.

 3. Maantieteellisen sijainnin aiheuttaman kilpailuaseman tasaaminen

  Lapin Yrittäjät esitti vuosi sitten työryhmän asettamista selvittämään rajanaapureina olevien kilpailijamaiden, erityisesti Ruotsin ja Norjan, Suomen kuljetustukea vastaavien tukimuotojen alueellisia sekä dynaamisia vaikutuksia.

  Esitämme tämän selvityksen tekemistä edelleen ja sen perusteella alueellisen kuljetustuen määrittelemistä lähimpien kilpailijamaiden tasolle.

  Lapissa kuljetustuki kaventaa jalostavan teollisuuden pitkistä välimatkoista johtuvaa kilpailullista eroa eteläisen Suomen ja Pohjois-Ruotsissa toimivien vastaavien toimialojen yritysten kanssa. Lapissa kuljetustuesta hyötyvät mm. betoni-, puu- ja muovijalosteita valmistavat pk-yritykset.

 4. Liikenneinfra turvallisuuden ja taloudellisen toiminnan edellyttämälle tasolle

  Lapin Yrittäjät esittää, että valtion talousarvioon vuodelle 2019 varataan määrärahat eri liikennemuotojen infrastruktuurin saattamiseksi tasolle, jota teollisuuden ja matkailun kehittyminen turvallisuuden ja taloudellisen toiminnan näkökulmasta edellyttää.

  Liikenneinfran peruskorjausten määrittely ei voi perustua pelkästään liikennesuoritteisiin, vaan siinä on huomioitava kansalaisten turvallisuus ja elinkeinotoiminnan kehittämisen edellytykset.

  Nostamme esiin muutamia kohteita, joiden osalta rahoitus on jäänyt eri syistä toistaiseksi toteutumatta.

  Tieliikenne

  Valtatie 4 välillä Kemi-Oulu tulee saattaa kiireellisenä loppuun ohitus-
  kaistojen ja turvallisten liittymien osalta.

  Valtatie 21 on Norjan kalakuljetusten keskeinen väylä ja liikenteellisesti turvallisuusriski kasvaneiden liikennemäärien johdosta. Valtatie 21 tulee peruskorjata ja leventää Kilpisjärvelle saakka turvallisen ja joustavan liikenteen edellyttämälle tasolle.

  Rautatieliikenne

  Lapin Yrittäjät esittää, että valtion vuoden 2019 budjettiin varataan määräraha Laurila-Tornio-välisen rataosuuden sähköistämiseksi.

  Laurila-Tornio-rataosuus on olennainen osa suunniteltua Silkkitie-hanketta Kiinasta Norjan Narvikiin. Rataosuuden sähköistäminen on ylipäätään edellytys Silkkitie-hankkeen suunnittelun jatkamiselle ja tärkeä signaali Suomen tahtotilasta hanketta kohtaan.

  Meriliikenne

  Lapin Yrittäjät muistuttaa Kemin sataman merkityksestä maakunnan teollisuudelle ja merkityksen kasvusta metsä- ja kaivannaisteollisuuden investointinäkymien myötä.

  Kemin sataman väylän ruoppaaminen nykyisestä 10 metristä 12 metriin on edellytys tasapuolisen kilpailuaseman takaamiseksi Perämeren satamien kesken.

  Esitämme, että valtion budjettiin varataan määräraha väylän syventämiseksi vuonna 2019.

 5. Elokuva- ja tv-tuotantojen kannustintuen jatkuvuuden turvaaminen

  Suomi tarjoaa kansainvälisen tavan mukaisesti kannustintukea kansainvälisille elokuva- ja tv-tuotannoille, jotka kuvataan Suomessa. Kannustintuki on määräaikainen ja on jo nyt osoittautunut tulokselliseksi kv-tuotantojen valitessa kuvauslokaatioita.

  Kansainvälisten tv-sarjojen ja elokuvien arvo Suomi-tietouden lisääntymisessä ja matkailumarkkinoinnissa on merkittävä. Kannustintuki on edellytys Suomen asemalle kilpailussa kansainvälisistä elokuva- ja tv-tuotannoista.

  Lapin Yrittäjät esittää, että elokuva- ja tv-tuotantojen kannustintuki nostetaan kansainväliselle tasolle pysyvänä tukena.