4.4.2018 klo 14:00
Uutinen

Lausunto lietteenkuljetusjärjestelmästä

Päijät-Hämeen jätelautakunta esittää, että alueella on siirryttävä keskitettyyn, kunnan järjestämään jätteenkuljetusjärjestelmään sako- ja umpikaivojen tyhjennyksissä. Lautakunta vetoaa selvitykseensä, jonka mukaan jätelain edellytykset eivät nykyjärjestelmässä täyttyisi.

Päijät-Hämeen Yrittäjät katsoo, että perustetta nykyjärjestelmän muutokselle ei ole eikä nykyjärjestelmää ole osoitettavissa laittomaksi. Jätelautakunnan selvityksen johtopäätökset perustuvat monelta osin sellaisiin arvioihin, joille ei selvityksessä ole osoitettu riittävää tietopohjaa.

Keskitetty, kunnan järjestämä kuljetusmalli aiheuttaa ongelmia alan yrittäjyyteen, kustannuskehitykseen sekä asiakkaiden valinnanvapauteen.

Nykyjärjestelmässä kilpailu ja hinnanmuodostus toimivat

Jätelautakunnan selvityksessä todetaan, että toimialueen kuntien lietteenkuljetuksessa toimi vuonna 2017 yhteensä 28 kuljetusyritystä.

Määrä osoittaa palveluja olevan runsaasti tarjolla ja niiden kilpailuttaminen on kiinteistöille täysin mahdollista. Runsaan yritysmäärän vuoksi kuljetuspalvelujen ehdot ja hinnat syntyvät aidossa kilpailutilanteessa ja siten lähtökohtaisesti kohtuullisin ehdoin.

Keskitetty kunnallinen kuljetusjärjestelmä nostaa hintoja

Kunnallisesti kilpailutettu järjestelmä on Suomessa vain harvalla paikkakunnalla voimassa. Kokemus on osoittanut mm. Tampereella, että kustannukset ovat nousseet asiakkaille merkittävästi.

Keskitetyn kuljetusjärjestelmän kilpailutus ja kiinteistöjen palvelun järjestäminen edellyttävät kunnalliseen jäteyhtiöön sekä henkilöstön palkkaamista että järjestelmien rakentamista, mikä nostaa kustannuksia. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetus järjestyy automaattisesti.

Keskitetty kilpailutus sulkee markkinat ja johtaa yritysten lopettamisiin

Kunnan kilpailuttama jätteenkuljetus johtaa todistetusti monen pienyrittäjän toiminnan päättymiseen ja lietekuljetusyritysten lukumäärä tulee tässä kuljetusjärjestelmässä Päijät-Hämeessä supistumaan oleellisesti.

Lietettä kuljettavien yritysten suuri määrä osoittaa, että nykyjärjestelmässä pienet yritykset voivat menestyä ja kynnys markkinoille tuloon on matala. Sen sijaan keskitetty yhden ostajan järjestämä urakkakilpailu sulkee markkinat. Jos yritys ei menesty kilpailutuksessa, se menettää mahdollisuutensa yritystoiminnan harjoittamiseen.

Urakka-alueiden pilkkominen pienemmiksi kokonaisuuksiksi ei takaa kaikkien nykyisten yritysten pärjäämistä. Pienet yritykset eivät voi odottaa 3-5 vuotta seuraavan kilpailutuksen avautumista. Sen sijaan suurilla yrityksillä on kykyä riskinottoon ja markkina-aseman turvaamiseen sekä uusien alueiden valtaamiseen hintakilpailulla.

Yritysmäärän väheneminen aiheuttaa ongelmia

Yritysmäärän väheneminen tuottaa ongelmia kriisitilanteiden hoidossa, kuten esimerkiksi jätevedenpuhdistamon ja jätevesiputkiston ongelmatilanteissa, tulvissa sekä suurten tapahtumien yhteydessä.

Yritysten lukumäärän supistuminen vaikuttaa myös teollisuuden, kaupan ja asuntoyhtiöiden palvelutarjonnan kapenemiseen ja kustannustason nousuun.

Julkiset hankinnat eivät tässä tapauksessa edistä kilpailua, vaan lamauttaa nykyisin hyvin toimivan markkinan.

Kiinteistöjen itse tilaama kuljetus on joustavin ja edullisin

Sekä kotitalouksien että yritysten näkökulmasta kiinteistön haltijan järjestämä kuljetus on joustavin, edullisin ja asiakaslähtöisin ratkaisu. Kotitalouksilla on mahdollisuus valita mieleisensä kuljetusyritys ja mikäli palvelu ei toimi halutulla tavalla, asiakas voi vaihtaa toiseen yritykseen.

Sako- ja umpikaivoja tyhjennetään kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tilausten ja täyttöasteen mukaan. Jätehuoltoyhtiön kilpailutuksessa ne tyhjennetään ennalta sovitun tyhjennysaikataulun mukaan, jolloin tyhjennetään myös vajaita kaivoja ja toisilla kiinteistöillä kaivot ovat liian täynnä.

Keskitetyssä kilpailutuksessa kuljettajien työsuhteet muuttuvat epävarmoiksi ja määräaikaisiksi. Osalle yrityksistä se merkitsee myös ammattitaitoisen työvoiman saamisen vaikeutumista.

Yhteenveto

Päijät-Hämeen Yrittäjät katsoo, että Päijät-Hämeen jätelautakunnalle tehdyssä selvityksessä ei ole esitetty sellaisia jätelain edellyttämiä pitäviä perusteluja, jotka osoittaisivat, että kiinteistön haltijan järjestämän lietteen kuljetuksen mukaiset edellytykset jätelautakunnan alueella eivät täyttyisi.

Jätehuollon yleisen toimivuuden, yritysten ja kotitalouksien kannalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus takaa parhaiten toimivat jätehuoltopalvelut asukkaille ja toimintaedellytykset yrityksille.