15.9.2020 klo 16:13
Uutinen

Miten alalle tullaan? Mitä lupia tarvitset? – Katso tästä ravintolan, kuljetusliikkeen ja sähköurakointiyrittäjän luvat

Suomessa yrittämiseen liittyy monia lupia, toimialasta riippuen. Syyskuun alussa käynnistynyt Luvat ja valvonta -palvelu lupaa tuoda helpotusta osaan lupahakemuksia. Kävimme läpi ravintolan, kuljetusliikkeen ja sähköurakoinnin perustamiseen vaadittavat luvat.

Monet toimialajärjestöt kertovat verkkosivuillaan, mitä lupia pitää hakea, jos ryhtyy alalle yrittäjäksi. Yleisesti Suomessa on elinkeinonvapaus, mutta osa elinkeinoista on luvanvaraisia. Tämän lisäksi yrittäjältä voidaan edellyttää omalle liiketoiminnalleen muita lupia, kuten anniskelulupaa tai terassien rakentamiseksi toimenpidelupaa.

Usein lupahakemusten viranomaiskäsittely voi kestää yrittäjän kannalta liian pitkään tai eri alueiden lupaviranomaisten käsittelyajat poikkeavat huomattavastikin toisistaan. Yrittäjät on esittänyt lakiin kirjattavaksi maksimikäsittelyajat viranomaiselle niin, että laissa lukisi selkeästi maksimikäsittelyaika kussakin viranomaisessa.

– Lain vaatimista luvista, ilmoituksista ja näihin liittyvästä valvonnasta aiheutuu yrittäjälle kustannuksia, esimerkiksi kun ravintolaan tullaan tekemään valvontatarkastus tai tupakanmyyntiä valvotaan, Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen kertoo.

Luvanvaraisia elinkeinoja ovat esimerkiksi päivittäistavarakauppa, ravintolat ja kahvilat, sosiaalialan palvelut, autokorjaamot sekä kauneuden ja terveyden toimiala. Tuotteiden valmistajia ja maahantuojia koskee tuottajavastuu eli velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä.

Suomi.fi/yritykselle-sivusto ohjaa yrittäjää oikeaan paikkaan myös lupa-asioissa ja niputtaa tietoa yhteen.

– Nyt on onneksi tullut yhden luukun lupapalvelu, jonne on keskitetty rakennus- ja investointihankkeiden lupa-asiat, kuten ympäristölliset luvat. Voit asioida koko hankkeen lupa-asiat yhden luukun -mallin alla. Tämä helpottaa yrittäjien tuskaa, eikä tarvitse toimittaa saman hankkeen tiedot kuin yhteen kertaan, josta eri viranomaiset sitten näkevät ne, Toivonen sanoo.

Sähköisen talotekniikan lupavaatimuksilla on vahva turvallisuusperuste

Mitä lupia ja ilmoituksia sähköisen talotekniikan alalle yrittäjäksi ryhtyvä tarvitsee? Tässä tarkastelemme alaspesifejä lupia ja ilmoituksia.

– Sähköasennusten tekeminen edellyttää, että yrittäjä on ilmoitettu Tukesiin urakoitsijarekisteriin. Tukesin sivuilla voi rekisteröityä, kun yrityksen palveluksessa on pätevyysehdot täyttävä sähkötöiden johtaja. Sähkötöiden johtaja toimii sähkötöitä tekevän yrityksen vastuuhenkilönä. Jos tehdään kylmälaitteiden asennuksia, pitää tehdä Tukesiin rekisteröinti-ilmoitus, että on riittävä pätevyys ja koulutus, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Stul ry:n tekninen johtaja Esa Tiainen.

Tiainen nostaa esiin vielä paloilmoitinasennusten tekemisen sekä hissikorjausten tekemisen, joihin vaaditaan Tukesin rekisteröinti. Vuonna 2016 tuli voimaan uusi laki yksityisistä turvapalveluista, toiminta edellyttää lupaa poliisiviranomaiselta.

– Lisäksi voi olla tietyssä paikassa toimimiseen liittyviä lupia, vaatimukset voivat tulla tilaajalta tai laissa voi olla velvoitteita, esimerkiksi toimimisesta puolustushallinnon kiinteistössä. Lisävaatimuksia voi tulla myös, jos työ sisältää erityisiä vaaroja, Tiainen kertoo.

Tiaisen mukaan sähköalan elinkeinotoiminnan luvissa ja ilmoituksissa on vahva turvallisuusperuste, eivätkä lupa-asiat olennaisesti nosta alalle tulon kynnystä.

Liikennelupavaatimus estää harmaata taloutta

Kuljetusalalla on likimain ”yhden luukun” -malli, kun Traficom toimii laaja-alaisesti lupaviranomaisena. Liikennelupien käsittely siirtyi ELY-keskukselta Traficomille noin kaksi vuotta sitten.

Varsinaisen yrityksen perustamiseen liittyvien ilmoitusten lisäksi yli 3500 kiloisen painoisella ajoneuvolla tai yhdistelmällä tavaraliikennettä harjoittava yritys tarvitsee liikenneluvan (yhteisölupa), joka on EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksen mukainen.

– Pidämme liikennelupavaatimusta tarpeellisena harmaan talouden estämiseksi ja valvomiseksi ja laadun takeena, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n Ari Herrala kertoo.

– Maanteiden tavaraliikenteen kuljetusyrityksellä on oltava voimassa oleva liikennelupa, eli yhteisölupa kutakin ammattiliikenteen ajoneuvoa kohden. Liikenneluvan myöntämisen edellytyksenä ovat muun muassa hyvämaineisuus, vakavaraisuus ja ammatillinen pätevyys. Jos lupia hakee oikeushenkilö, eli yhteisö tai yhtiö, sen on nimitettävä liikenteestä vastaava henkilö, joka on hyvämaineinen sekä ammatillisesti pätevä ja johtaa kuljetustoimintaa. Hyvämaineisuuden vaatimus koskee yrityksen itsensä ohella myös avainhenkilöitä; SKAL ry:stä kerrotaan.

Yrityksen liikenneluvan lisäksi, ajoneuvoa kuljettavalta edellytetään ammatillista pätevyyttä. Lisäksi tulevat mahdolliset kuljetuslajin edellyttämä erityispätevyydet.

– Mikäli yritys harjoittaa tavaraliikennettä alle 3500 kiloisella ajoneuvolla, eli pakettiautolla, tulee yrityksen tehdä tästä ilmoitus lupaviranomaiselle. Ilmoitus tulee tehdä siinäkin tapauksessa, että yrityksellä on voimassaoleva yhteisölupa. Lisäksi tavaraliikenteeseen käytettävä ajoneuvo tulee rekisteröidä luvanvaraiseen käyttöön.

Edellä mainittu kuljettajan ammattipätevyysvaatimus ei koske pakettiauton kuljettajaa.

Ravintoloitsija joutuu kahlaamaan läpi lupaviidakon

Ravintoloitsijaksi ryhtyminen vaatii melkoista luparuljanssia, on hoidettava lupa-asiat rakennusvalvonnan, elintarvikevalvonnan, pelastustoimen ja muun muassa musiikin käyttöön liittyen.

NewCo Helsinki yritysneuvonta on julkaissut Ravintola-alan ABC -oppaan. Mikäli aiotulla toimitilalla ei ole rakennusvalvonnan lupaa ravintola- tai kahvilakäyttöön, sen käyttöönotto edellyttää rakennusvalvonnan hyväksymää käyttötarkoituksen muutosta.

– Vaikka aikaisemmin tilassa toimineella yrityksellä olisi ollut tarvittavat luvat, kannattaa silti asiat selvittää valvovien viranomaisten kanssa,

Ravintola- ja kahvilatoimintaan liittyy useita terveyttä, turvallisuutta ja ympäristövaatimuksia koskevia vaatimuksia. Omavalvontasuunnitelmalla yritys valvoo elintarvikkeiden laatua ja turvallisuutta ja toimintaolosuhteiden asianmukaisuutta.

– Esimerkiksi Helsingissä uudesta kahvilasta tai ravintolasta tulee tehdä elintarvikelain mukainen ilmoitus ympäristöpalveluihin neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Kuvituskuva: Getty Images

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi