Henkilö tietokoneen ääressä.
3.6.2022 klo 15:12
Uutinen

Miten Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa sopimuksiin julkisissa hankinnoissa? Lue hankinta-asiamiehen neuvot

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa monella tavalla niin normaaliin arkeen kuin elinkeinoelämään. Julkisten hankintojen osalta on viime aikoina keskusteltu paljon raaka-ainekustannusten nousun vaikutuksista kykyyn täyttää sopimus siten, että se olisi vielä tuottoisaa liiketoimintaa. Tilanne on lisännyt paineita nostaa hintoja ja muuttaa sopimusta. Julkisten hankintojen sopimuksia ei kuitenkaan ole helppo muuttaa, muistuttaa pääkaupunkiseudun hankinta-asiamies Pentti Komssi.

Edistynyt hankintayksikkö ei tietenkään halua pakottaa sopimuskumppaniaan tappiolliseen liiketoimintaan. Siitä voi koitua negatiivisia vaikutuksia hankintayksikölle itselleenkin. Hyvä ostaja huolehtii, että toimittaja saa palveluistaan ja tuotteistaan riittävän korvauksen.

Hankkijan pitää julkisissa hankinnoissa varmistaa, että sopimuksen täyttämiseen ei ole esteitä ja kuntalaiset saavat laadukkaita palveluita ilman keskeytyksiä. Hankintayksiköllä täytyy näissä oloissa olla joustavuutta, jotta vältytään toimituskatkoilta ja uusilta hankintamenettelyiltä.

Sopimusmuutokset

Toimitussopimusta on mahdollista muuttaa tietyin reunaehdoin. Hyvässä sopimuksessa on kirjattu ehdot ja olosuhteet hinnanmuutoksille. Ehdoissa pitää olla huomioitu esimerkiksi maailman markkinoiden häiriöt. Nämä ehdot on hyvä tarkastaa jo tarjousvaiheessa. Kysymykset ja vastaukset -osiossa voi ehdottaa tällaista lisäystä, jos sitä ei jo ole.

Hankintalain 136 § määrittelee reunaehdot sopimusmuutoksille EU-hankinnoissa. Oikeustapauksissa tätä on sovellettu myös kansallisiin hankintoihin. Kyseisessä pykälässä määritellään edellytykset sille, milloin hintaa voidaan muuttaa, kuten: ”muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen”.

Pykälän mukaan hinnanmuutoksen arvon tulee olla pienempi kuin 10 prosenttia alkuperäisen palvelu- tai tavarahankintasopimuksen arvosta tai 15 prosenttia alkuperäisen rakennusurakkasopimuksen tai käyttöoikeusurakan arvosta.

Tarve hinnanmuutokseen voi joissain tapauksissa olla suurempi kuin edellä mainittu. Uuden hankinnan ja kilpailutuksen tekeminen sopimuskumppanin vaihtamiseksi voi olla mahdotonta taloudellisista tai teknisistä syistä ja se voi aiheuttaa merkittävää haittaa tai kustannusten päällekkäisyyttä hankintayksikölle. Mikäli muutoksen tarve ja edellytykset täyttyvät, hankintayksiköllä on mahdollisuus korottaa olemassa olevan sopimuksen sopimushintaa enintään 50 prosenttia ilmoittamalla siitä Hilmassa sopimusmuutoksena. Sopimusmuutos edellyttää molempien osapuolten hyväksyntää.

Pakotteet

Vastalauseena Venäjän hyökkäykselle on Euroopan unioni ottanut käyttöön laajoja pakotteita vuoden 2014 kriisin seurauksena annettujen pakotteiden jatkoksi. Kuten aiemmin mainittu, hankintayksiköiden mahdollisuudet vaikuttaa sopimuksiin ovat melko rajalliset. Sopimuksen sitovuuden periaatteen mukaisesti sopijaosapuolilla on oikeus ja velvollisuus pysyä sopimuksessa ja vaatia sen täyttämistä. Euroopan unionin neuvoston asetuksen perusteella hankintayksikkö ei kuitenkaan voi joutua vahingonkorvausvastuuseen sopimuksen irtisanomisesta, kun irtisanominen tehdään pakotteiden velvoittamana.

Pakotteet sisältyvät uusiin sopimuksiin 9.4.2022 alkaen. Hankintasopimuksen tekeminen on kiellettyä, kun toisena osapuolena Venäjän kansalainen, Venäjälle sijoittunut luonnollinen henkilö, yhteisö tai elin. Tämä pätee myös, jos edellä mainittu henkilö tai yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia sopimuskumppanista.

Olemassa oleviin sopimuksiin kielto astuu voimaan 10.10.2022. Kiellosta voidaan poiketa tiettyjen toimialojen ja raaka-aineiden kohdalla ulkoministeriön luvalla.

Turvapaikanhakijoihin liittyvät hankinnat

Ukrainasta sotaa pakenee miljoonia ihmisiä ja heitä tukevat monet eri tahot ja järjestöt. Järjestöt, jotka saavat tukea julkisista lähteistä käsitetään hankintayksiköiksi ja hankintoihin pätee hankintalaki. Euroopan komissio on antanut jo 2015 ohjeen tällaisia tilanteita varten. Ohjeessa katsotaan, että turvapaikan hakijoiden äkillisen lisääntymisen voidaan katsoa joissain tapauksissa täyttävän suorahankintaperusteena äärimmäisen kiireen tunnusmerkit. Turvapaikanhakijoihin liittyvissä hankinnoissa voidaan käyttää muitakin hankintalain mahdollistamia nopeutettuja menettelyitä. Kriteerin täyttyminen on kuitenkin arvioitava tapauskohtaisesti.


Heräsikö sinulle kysymyksiä hankinta-asioista? Ota yhteyttä:

Heräsikö sinulle kysymyksiä hankinta-asioista? Ota yhteyttä:

Pentti Komssi
hankinta-asiamies, pääkaupunkiseutu
pentti.komssi@yrittajat.fi
p. 044 343 2045


Teksti Pentti Komssi
Kuva Adobe Stock