Kuva: Pixhill
2.1.2024 klo 06:25
Uutinen

Nämä lait muuttuivat vuoden vaihtuessa – Pakkausten tuottajavastuu, työttömyysturva, verotus…

Yrittajat.fi kokosi vuoden 2024 alusta voimaan tulleita lakimuutoksia.

Pakkausten tuottajavastuu laajenee

Jätehuollon tuottajavastuu laajeni vuoden alussa koskemaan kaikkia ammattimaisesti toimivia yrityksiä, jotka saattavat markkinoille pakkauksia. Jätelain muutoksen myötä aiemmin voimassa ollut miljoonan euron liikevaihtoraja poistui EU-sääntelyn perusteella, ja velvoitteet koskevat kaikkia ammattimaisia toimijoita.

Pakkausten tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka saattavat pakkauksia Suomen markkinoille. Näiden yritysten on järjestettävä markkinoille saattamiensa pakkausten jätehuolto.

Lisäksi jatkossa tuottajavastuu koskee ns. palvelu- ja viljelijäpakkausten valmistajia ja maahantuojia. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan muutosten myötä tuottajavastuun piiriin tuli vuoden alussa Suomessa arviolta 20 000–30 000 uutta yritystä.

Samalla alle 50 tonnia pakkausmateriaaleja markkinoille saattavien yritysten raportointimallia kevennettin vuoden alusta lähtien.

Mitä pakkaukset ovat?

Sääntelyssä pakkaukset määritellään kertakäyttöisiksi tai uudelleenkäytettäviksi tuotteiksi, joita käytetään säilyttämään tai suojaamaan ainetta tai esinettä, helpottamaan sen esillepanoa taikka mahdollistamaan sen käsittely tai kuljetus. Pakkauksia ovat myyntipakkausten lisäksi myös ryhmä- ja kuljetuspakkaukset.

Palvelupakkaukset ovat pakkauksia, joita käytetään myyntipaikalla elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden pakkaamiseen suoraan kuluttajalle. Tällaisia ovat esimerkiksi kantokassit, takeaway-annosten pakkaukset sekä muut pakkaukset, joita käytetään palvelutoiminnassa.

Viljelijäpakkaukset ovat pakkauksia, joita käytetään maatilalta ulos myytävien, käsittelemättömien maatalous- ja puutarhatuotteiden pakkaamiseen.

Esimerkiksi kahvilasta mukaan ostetun kahvimukin tai vaateosastolta uusille farkuille ostetun paperikassin tuottajiksi katsotaan jatkossa niiden valmistaja tai maahantuoja, ei niitä myyvä liike, ellei tämä ole myös valmistaja tai maahantuoja, kertoo Rinki tiedotteessaan.

Pirkanmaan ELY-keskus on tuottajavastuuta valvova viranomainen. ELY-keskuksen mukaan tuottajavastuun voi hoitaa helpoiten liittymällä pakkausten tuottajayhteisöön.

Suomessa on kaksi hyväksyttyä pakkausten tuottajayhteisöä, Sumi Oy ja Suomen Pakkaustuottajat Oy. Yritys voi valita, kumpaan tuottajayhteisöön se liittyy. Kumpaankin liitytään tekemällä sopimus Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n välityksellä. Tuottajayhteisöt perivät jäseniltään vuosittain kierrätysmaksuja, jotka perustuvat markkinoille saatettujen pakkausten määrään.

Lue lisää tuottajayhteisöstä ja siihen liittymisestä

Keitä pakkausten tuottajavastuu koskee?

Pakkausten tuottajavastuu koskee seuraavia toimijoita, jotka saattavat pakkauksia ammattimaisesti Suomen markkinoille:

    • pakkaajat eli yritykset, jotka pakkaavat tai pakkauttavat tuotteitaan Suomen markkinoille (lukuun ottamatta palvelu- ja viljelijäpakkaukset)
    • maahantuojat eli yritykset, jotka tuovat Suomeen pakattuja tuotteita
    • etämyyjät eli ulkomaiset yritykset, jotka myyvät etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan suomalaiselle käyttäjälle
    • palvelu- tai viljelijäpakkausten valmistajat eli yritykset, jotka valmistavat kyseisiä pakkauksia Suomen markkinoille
    • palvelu- tai viljelijäpakkausten maahantuojat eli yritykset, jotka tuovat kyseisiä pakkauksia Suomen markkinoille.

Mikäli Suomeen sijoittunut toimija ei ole arvonlisäverovelvollinen, toimintaa ei katsota ammattimaiseksi, eikä se ole tuottajavastuussa.

Työttömyysturvaan muutoksia

Työttömyysturvan omavastuuaika piteni vuoden alussa viiden päivän työttömyyttä vastaavasta ajasta seitsemään työttömyyspäivään. Lomakorvauksen jaksotus palautettiin eli yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden maksamisen ajalta, jolle lomakorvaus jaksotetaan.

Työttömyysetuuden lapsikorotukset poistuvat. Työttömyysetuuden sovittelusta poistuu niin kutsuttu suojaosa eli se osa tuloa, jota ei huomioida sovitellun työttömyysetuuden määrän laskennassa. Näitä muutoksia sovelletaan 1.4.2024 alkaen.

Palkansaajan työssäoloehto määräytyy jatkossa ainoastaan palkkatyöstä saatujen vakuutuksenalaisten tulojen perusteella. Lisäksi palkansaajan työssäoloehto pitenee nykyisestä noin kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen. Työssäoloehtoon tehtäviä muutoksia sovelletaan 2.9.2024 lukien.

Verotusmuutokset

Ansiotuloverotus

Palkansaajien verotusta kevennetään pieni- ja keskituloisia painottaen korottamalla työtulovähennystä ja ottamalla käyttöön lapsikohtainen korotettu työtulovähennys. Lisäksi tehdään indeksitarkistukset.

Ikään perustuva, korotettu työtulovähennys kohdistetaan uudelleen 65-vuotiaille.

Ns. solidaarisuusveroa jatketaan korottamalla raja 150 000 euroon (ennen 85 800 euroa).

Matkakuluvähennyksen omavastuu nostetaan 900 euroon (nyk. 750 euroa).

Ulkomaisen avainhenkilön työssäoloaikaa pidennetään neljästä vuodesta seitsemään vuotta.

Kotitalousvähennys laajenee laillistetun fysioterapeutin antamaan fysioterapiaan ja laillistetun toimintaterapeutin antamaan toimintaterapiaan. Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä koskevaa korotettua vähennystä jatketaan vuodelle 2024.

Muu verotus

Varainsiirtoveroprosentit alenevat. Kiinteistöjen veroprosentti laskee neljästä kolmeen prosenttia ja asunto-osakeyhtiöiden ja muiden kiinteistöosakeyhtiöiden veroprosentti laskee kahdesta 1,5 prosenttia. Muiden arvopapereiden (liikeosakkeet) veroprosentti laskee 1,6 prosentista 1,5 prosenttia. Veroprosenttimuutoksia sovelletaan takautuvasti 12.10.2023 tai sen jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuneisiin luovutuksiin.

Ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapaus poistuu.

Osakesäästötilin talletusraja nousee 50 000 eurosta 100 000 euroon.

Maapohjan kiinteistöveron alaraja nousee 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin.

Perintöveron maksuaika pitenee kymmeneen vuoteen: maksamatonta perintöveroa ei peritä ulosottoteitse, sen perusteella ei haeta verovelvollista konkurssiin, eikä siitä tule merkintää verovelkarekisteriin ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut veron ensimmäisestä eräpäivästä. Maksuajalta perittävä korko on viitekorko + 3,5 prosenttiyksikköä.

Polttoainevero kevenee vajaa 4 senttiä/litra.

Nikotiinipussit menevät tupakkaverolle.

Viinin, muiden käymisteitse valmistettujen juomien, välituotteiden ja etyylialkoholijuomaryhmän alkoholivero nousee. Enintään 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien viinien ja muiden käymisteitse valmistettujen juomien vero ei kuitenkaan nouse. Olueen alkoholivero puolestaan alenee.  

Metsävähennystä korotetaan 75 prosenttiin (ennen 60 prosenttia). 

Maatalouden tasausvarausta korotetaan 25 000 euroon (ennen 13 500 euroa).

Toimitus
Toimitus