11.2.2020 klo 11:00
Uutinen

Pieksämäen seudulla positiivisimmat suhdanneodotukset

Suhdannenäkymät heikentyivät vuodentakaisesta

Etelä-Savon Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat heikentyneet viime syksystä ja vuoden takaisesta tilanteesta. Maakunnittain tarkasteltuna suhdannenäkymä on samankaltainen kuin naapurialueilla, tosin Kymenlaakson ja Pohjois-Karjalan yritykset kokevat näkymän selvästi heikommaksi.

Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on Etelä-Savossa +4, kun se syksyllä 2019 oli vielä +10. Vuosi sitten saldoluku oli +14. Selvästi positiivisimmin suhdannekehitykseen suhtauduttiin Pieksämäen seutukunnalla (+40) ja pessimistisimmin Mikkelissä (-12). Koko maan tasolla näkymät ovat heikentyneet, mutta eivät lainkaan yhtä voimakkaasti. Yhä harvempi uskoo siis siihen, että suhdanne olisi paranemassa.

Arvio henkilökunnan määrän kehityksestä on myös heikompi kuin syksyn mittauksessa ja merkittävästi heikompi kuin vuosi sitten. Saldoluku on nyt enää +1, kun se syksyllä oli vielä +6 ja vuosi sitten +14. Naapurimaakunnista positiivisin suhtautuminen henkilöstömäärän kehitykseen on Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Koko maan saldoluvuksi muodostui +9.

Liikevaihto ja kannattavuus

Liikevaihdon kehitystä koskevat odotukset (+14) ovat Etelä-Savossa selvästi heikommat kuin syksyllä (+29) tai vuosi sitten (+31). Kuitenkin verrattuna muihin Itä-Suomen maakuntiin, on Etelä-Savon yritysten odotukset selvästi positiivisemmat Pohjois-Savoa lukuun ottamatta. Myös odotukset kannattavuuden suhteen ovat jatkaneet laskumaan. Suunta on laskeva myös koko maan osalta.

Kasvuhakuisten yritysten osuus noussut hieman

Syksyn tilanteeseen nähden kasvuhakuisten pk-yritysten osuus on hieman noussut. Edellisessä mittauksessa kasvuhaluisia oli 37 %, kun niitä nyt on 39 %.

Barometrin mukaan yritysten kasvuhakuisuus nousee selvästi alle 10 vuotta toimineissa yrityksissä sekä yrityskoon myötä. Siksi onkin tärkeää, että löydämme pk-yrityksille kasvuun tähtääviin yritysjärjestelyihin aktivoivia toimia.

Sopeuttamisen tarpeet ovat kasvaneet sekä Etelä-Savossa että koko maassa. Vuoden takaiseen verrattuna näkevät eteläsavolaiset Pk-yritykset nyt työaikajärjestelyt tärkeimpänä toimenpiteenä ja niiden merkitys on selvästi noussut.

Investointiaikomukset ja rahoitustarpeet

Euroopan keskuspankin elvytys- ja rahoitustoimet eivät näy suomalaisen pk-yrityksen investointihalukkuudessa, sillä barometrin tulokset pk-yritysten investointihalukkuudesta ovat pysytelleet vaisuna pitkään vuosien 2005-2007 tason jälkeen elvytystoimista huolimatta.Investointihalukkuuden saldoluku Etelä-Savossa on -15 ja koko maassa -4. Rahoitusta aikoo hakea vain joka viides ja Etelä-Savossa joka neljäs Pk-yritys.

Tulokset viestivät siitä, etteivät nollakorot ja pankkijärjestelmän valtava likviditeetti sujuvasti käänny pk-yritysten luotoiksi. Syitä elvytyksen heikosta vaikutuksesta pk-yritysten investointihalukkuuteen ovat edelleen kiristyvä pankkisääntely, joka ohjaa pankkirahoitusta entistä valikoidummin hyviksi reitatuille yrityksille ja vähäriskisinä pidettyyn asuntorakentamiseen. Myös suhdannenäkymät, maailmanpolitiikan epävarmuus ja kauppasodat näkyvät yritysten perusvarovaisuutena tulevaisuuteen tähtäävissä investoinneissa.

Etelä-Savossa rahoituksen tarve keskittyy nyt vuotta 2019 enemmän kone- laite- tai rakennusinvestointeihin ja vähemmän yritysten kehittämishankkeisiin. Muutoin rahoitustarpeissa ei aluetasolla ole merkittäviä muutoksia.

Vakuuspulan koetaan olevan edelleen suurin rahoituksen saannin este. Tätä tilannetta paikkaamaan Finnvera aloitti syyskuussa 80% vakuudettoman Pk-takauksen myöntämisen kasvuhakuisille yrityksille.

Rahoituksen kannalta positiivista barometrissa on yritysten maksuvaikeuksien jääminen suhteellisen vähäiseksi.

Etelä-Savon raporttihttps://www.yrittajat.fi/sites/default/files/alueraportti_etela_savo_kev…

Etelä-Savon kalvosarjahttps://www.yrittajat.fi/sites/default/files/aluekalvot_etela_savo_kevat…

Etelä-Savonseuturaportti: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/seutukalvot_etela_savo_keva…

Valtakunnallinen raportti https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/pk-yritysbarometri_kevat_20…

Lisätiedot:

aluejohtaja Niina Kuuva, Etelä-Savon Yrittäjät, p. 040 731 1686, niina.kuuva@yrittajat.fipuheenjohtaja Nina Rasola, Etelä-Savon Yrittäjät p. 050 517 0472 nina.rasola@rl-palvelut.fi