15.1.2021 klo 10:00
Uutinen

PK-YRITYKSISSÄ LÖYTYY VAHVAA MOTIVAATIOTA JA USKOA OMIIN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN!

TIIVISTYS ja DIAT:PDF iconkasvu_kaikki_diasetti_2021_diat.pdf

  • Yrittäjien usko oman liiketoimintansa kasvuun on supistunut, vastaajista 55,4 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan vähintään 19 % vuonna 2021, kun vuosille 2020 ja 2019 vastaavan kasvuodotuksen osuus oli noin 69 %. Vastaajaa kohti vuoden 2021 liikevaihdon muutosodotus euroissa on miinuksella n. 9000 – 27.000 euroa. Vastaava odotus vuodelle 2020 oli enimmillään n. 157 000 euron liikevaihdon kasvu, joka oli hieman vähemmän kuin edellisen, vuodelle 2019 kohdistuvat odotukset, joiden keskiarvo oli n. 195 000 euroa/vastaaja.
  • Kasvuhalukkuuden kannusteissa korostuvat kysyntään vastaaminen (59 %), usko omien tuotteiden kilpailukykyyn (59 %) sekä tarve parantaa kannattavuutta (41 %). Yrittäjän omalla ja henkilöstön motivaatiolla koetaan olevan suuri merkitys (43 %) ja tämän merkitys on erityisesti korostunut tässä kyselyssä verrattuna edellisten vuosien tuloksiin. Edellisessä kyselyssä oman motivaation merkityksen valitsi 39 % vastaajista.
  • Pk-yrityksissä kasvun keinoiksi nähdään myyntiin ja markkinointiin panostaminen (62 %), liiketoimintamallin kehittäminen (45 %), uusien tuotteiden ja/tai palveluiden kehittäminen (40 %) sekä uusien asiakassegmenttien löytäminen (36 %).Kasvua rajoittavat eniten yrittäjän oma jaksaminen, jonka merkitys on entisestään korostunut (48 %, vrt edellinen kysely 45 %). Seuraavaksi suurimmaksi riskiksi koettiin yrityksen ulkopuoliset tekijät, esim. pandemiat 38 %, osaavan henkilöstön löytäminen (33 %) sekä kilpailutilanne (29 %).
  • Vastaajista 61 % aikoo pitää henkilöstömääränsä ennallaan, joka on täsmälleen sama osuus, kuin edellisen vuoden kyselyssä. ja 33 % ilmoitti lisäävänsä työntekijöidensä määrää vuoden 2021 aikana. Vastaajaa kohden tämä tarkoittaa keskimäärin 0,7 – 1 uuden työntekijän palkkaamista. Edellisessä kyselyssä tulos oli keskimäärin 1-1,5 uutta työpaikkaa/vastaajan yritys.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toteuttivat marras-joulukuussa 2020 Yritysten kasvun suunta –kyselyn. Edellinen vastaava kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2019. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 227 yrittäjää. Vastaajista 42 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten kasvuhistoriaa vuodesta 2019 lähtien sekä kasvun keinoja ja odotuksia vuodelle 2021.

Maakunnan yrityksistä 64 % ilmoittaa olevansa joko voimakkaasti kasvua hakevia tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä. Voimakasta kasvua hakevien yritysten osuus on kasvanut edellisen kyselyn 9%:sta 15 %:iin.

Liikevaihdon kasvuodotukset ovat varovaiset

Alueen yrityksissä näkyy koronavuoden vaikutukset. Liikevaihto-odotukset ovat maltilliset ja niissä näkyy edelleen tilanteen epävarmuus. Vastaajista 77 % odottaa positiivista liikevaihdon kasvua ja 23 % liikevaihdon supistumista. Euroissa vastaajien yhteenlaskettu arvio liikevaihdon muutoksesta keskiarvona on -9000 – -27.000 euroa. Positiiviset liikevaihdon kasvuodotukset ovat pieniä, keskittyen enintään 19 % kasvuun (55 % vastaajista).

Kasvua rajoittavista tekijöistä yrittäjän oma jaksaminen nousi keskeisimmäksi kasvun esteeksi, tämän mainitsi peräti 48 % vastaajista. Yrityksen ulkopuoliset tekijät, esim. pandemiat mainitsi 38 % vastaajista. Osaavan työvoiman löytämisen vaikeus on edelleen merkittävä kasvun este, tässä kyselyssä sen mainitsi 33 % vastaajista, tosin sen osuus oli vähentynyt edelliseen kyselyyn verrattuna (42 %). Seuraavaksi tärkeimmät kasvun rajoitteet olivat kilpailutilanne (29 %), myynti ja markkinointi (27 %) sekä kysynnän riittämättömyys (27 %).

Pk-yrityksissä pidetään kiinni osaavista työntekijöistä

Haasteellisesta tilanteesta huolimatta työntekijämäärien kehitys näyttää vakaalta. Kaikista vastaajista 61 % aikoo pitää henkilöstön määrän ennallaan ja vain 4 % tulee vähentämään henkilökunnan määräänsä vuoteen 2021 mennessä, 33 % aikoo lisätä työntekijöiden määrää. Tämä tarkoittaa 0,7 – 1 uuden työntekijän palkkaamista vastaajaa kohti. Yksittäisistä aloista eniten tarvetta on myynti ja markkinointialan tehtäviin (17 vastaajaa) Muina aloina mainittiin mm. tuotantoon liittyvät tehtävät (5 vastaajaa), kahvilat/ravintolat (4 vastaajaa), asiantuntijat (4 vastaajaa), asiakaspalvelun tehtävät (4 vastaajaa), rakennusala (4 vastaajaa), avustavat tehtävät (4 vastaajaa) ja asentajat (4 vastaajaa).

Oman yritystoiminnan ulkopuoliset riskit korostuvat

Yritystoimintaan kohdistuvista riskitekijöistä useimmin mainittiin yritystoiminnan ulkopuoliset tekijät, kuten globaalit muutosriskit (esim. pandemiat, ilmastonmuutos) ja asiakkuuksiin liittyvät muutosriskit (esim. kuluttajakäyttäytymiseen liittyvät muutokset). Yrityksen talouteen liittyvät muutosriskit, omistajayrittäjään liittyvät riskit (esim. yrittäjän ikä, terveys) ja yrityksen osaamisresursseihin liittyvät muutosriskit mainittiin myös kohtuullisen merkittävinä riskitekijöinä.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, 050 527 7288
järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, 0500 685 148