11.2.2020 klo 10:24
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Kestävä kehitys ja ilmastoteot ovat Lapissa muuta maata korkeammalla. Suhdanneodotukset ovat ennallaan.

Yrittäjät julkaisevat kaksi kertaa vuodessa pk-yritysbarometrin. Kevään 2020 tuloksista ilmeni, että yleiset suhdannenäkymät ovat pysyneet ennallaan syksyn tilanteeseen nähden ja jonkin verran korkeammalla kuin koko maassa. Lapissa yritysten toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat korkeammalla tasolla kaikilla osa-alueilla kuin koko maassa.

Yrittäjät julkaisevat kaksi kertaa vuodessa pk-yritysbarometrin. Kyseinen barometri tarkastelee pk-yritysten suhdanneodotuksia, kehitystä, kasvua, uusiutumista, kansainvälistymistä, työvoiman saatavuutta sekä investointeja ja rahoitustilannetta. Kevään 2020 pk-yritysbarometriin vastasi kaiken kaikkiaan 4 586 yrittäjää. Lapista vastaajia oli 163.

Lapin mikro- ja pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat pysyneet ennallaan syksyn tilanteeseen nähden ja jonkin verran korkeammalla kuin koko maassa. Lapissa yritysten toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat korkeammalla tasolla kaikilla osa-alueilla kuin koko maassa.

-Barometrin tulokset Lapin osalta ovat rohkaisevia, joskin kysely on toteutettu juuri ennen korona-epidemian vaikutusten realisoitumista Lapin matkailuun, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo toteaa.

-Toimialakohtaisessa vertailussa teollisuudessa suhdanteiden paranemista odottavien osuus on selvästi noussut viime syksystä ja samoin pientä nousua on nähtävissä suhdanteiden laskua ennakoivien osalta. Rakentamisessa suhdanneodotukset ovat parantuneet ja palveluissa pysyneet ennallaan viime syksyyn verrattuna. Kaupan alalla suhdanne-odotukset ovat tasaisesti laskeneet viimeisen kahden vuoden aikana, Salo jatkaa.

Työllistämisodotukset

Kyselyn tulosten mukaan lappilaisten yritysten henkilökunnan määrässä ei odoteta tapahtuvan olennaisia muutoksia. Lapin saldoluku oli 1, kun se koko maassa oli 9.

Joka neljäs vastanneista kokee, että työllistämisen keskeinen este on osaavan työvoiman saatavuus. Yrityksistä 29 % ilmoitti, että heillä ei ole tarvetta työllistää.

Osaavan työvoiman saatavuuden vaikeus heijastuu yritysten kasvuun. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 18 % kokee osaavan työvoiman olevan merkittävä este yrityksen kasvulle ja 39 % ilmoittaa sen olevan jossakin määrin esteenä kasvulle.

Kyselyn tulokset peilaavat hyvin vallitsevaa tilannetta. Osaavasta työvoimasta on puutetta lähes kaikilla toimialoilla ja yli 40 ammatissa.

Rahoitus

Lapissa viimeisen vuoden aikana 48 %:lla yrityksistä on ollut tarve hakea ulkopuolista rahoitusta. Rahoitusta on hakenut ja saanut 31 % vastaajista. 8 % ei jostain syystä ole rahoitusta hakenut ja 3 % on hakenut, mutta ei ole saanut rahoitusta järjestymään.

Tärkein syy sille, että ei olla haettu tai saatu rahoitusta on kireät vakuusvaatimukset, jonka 41 % ilmoittaa tärkeimmäksi syyksi.

Rahoitustilanteet eivät ole viimeisten vuosien aikana juurikaan muuttuneet. Korot ovat pysyneet alhaalla, mutta toisaalta pankkien vakavarai-suusvaatimukset kasvavat Basel III sääntelyn myötä. Tämä saattaa ajaa pankit entistä valikoivampaan yritysrahoitukseen, jolloin taloudeltaan keskitasoisten ja heikompien pk-yritysten asema vaikeutuu.

Finnvera on ottanut käyttöön syyskuun alusta 2019 PK-takauksen helpottamaan Pk-yritysten vakuusvajetta. Finnvera takaa pankin myöntämää lainaa 80 % aina 150 000 euroon saakka. Ensimmäisten kuukausien aikana pankit ja yritykset ovat ottaneet takauksen Lapissa hyvin vastaan.

Omistajanvaihdos yhä useammalla edessä

Kyselyn tulosten perusteella yhä useamman lappilaisyrittäjän suunnitelmissa on omistajanvaihdos. Seuraavan kahden vuoden aikana omistajanvaihdosta suunnittelee joka viidennes ja seuraavan viiden vuoden kuluessa neljä kymmenestä yrittäjästä Lapissa. Määrä on selvästi noussut ja on korkeammalla kuin koko maassa keskimäärin.

-Kyselyn tulos on ollut ennakoitavissa yrityksen myyntiin liittyvien yhteydenottojen määrän perusteella. Jatkajien löytäminen näihin yrityksiin on haaste kuntien ja koko maakunnan elinvoimaisuudelle, Salo arvioi.

Ilmastonmuutos otettu vakavasti Lapissa

Barometrin tulosten perusteella Lapissa toimivat yritykset ovat toteutta-neet erilaisia ilmaston muutoksen vähentäviä toimenpiteitä muuta maata enemmän.

Tulos heijastaa yritysten vastuullisuutta herkän luonnon säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumiseksi.

Lataa täältä kaikki pk-yritysbarometrin kalvot.

Lisätietoa:

Pirkka Salo, Lapin Yrittäjät p. 0400 392 139 Kari Tuominen, Finnvera, p. 0400 396 931 Marja Perälä, Ely-keskus, p. 050 397 8106