1.9.2021 klo 08:58
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Lapissa suhdanneodotukset ovat koronaa edeltävällä tasolla

Lapin mikro- ja pk-yritysten suhdanneodotukset ovat palanneet vuoden 2019 tasolle. Yleinen suhdannenäkymä on jonkin verran alhaisempi kuin koko maassa ja naapurimaakunnissa.

-Näyttäisi siltä, että teollisuuden suhdannekehitys jatkuu vahvana ja palvelusektorilla toipuminen koronan aiheuttamasta suhdannelaskusta on toimialoista nopeinta, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo toteaa.

-Tulevaisuuden näkymän hyväksi tai erittäin hyväksi arvioi neljäkymmenestä yrityksestä Lapissa. Yrityksistä seitsemän prosenttia ei barometrin tulosten perusteella toivu kriisiä edeltäneeseen tilanteeseen ja kuusi prosenttia arvioi, että yrityksen toiminta ajetaan alas ja toiminta loppuu, Salo jatkaa.

Työllistämisodotukset

Kyselyyn vastanneista mikro- ja pk-yrityksistä 68 % ennakoi, että henkilöstön määrässä ei tapahdu muutoksia. Henkilöstön määrän ennakoi kasvavan 20 % yrityksistä ja vähenevän 12 % yrityksistä. Henkilöstön määrää kuvaava saldoluku oli Lapissa keskimääräistä ja muita pohjoisia ELY-keskusalueita alhaisempi.

-Toimialoittainen tarkastelu osoittaa, että suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen olivat positiivisimmat teollisuudessa ja varovaisimmat kaupan alalla, Lapin ELY-keskuksen johtaja Marja Perälä toteaa.

Yritysten kehittämistoimet

PK-yritysbarometriin vastanneet yritykset nostivat kolmeksi keskeisimmäksi kehittämistarpeeksi markkinoinnin ja myynnin, henkilöstön koulutuksen ja kehittämisen.

-Kyselyn mukaan kolmanneksi eniten lappilaisissa yrityksissä näyttäisi olevan rahoitukseen, talouteen ja laskentatoimeen liittyviä kehittämistarpeita, mikä on hieman suurempi osuus kuin koko maassa. Em. tarve on noussut selkeästi esille myös ELY-keskuksen yrityksen kehittämispalveluiden kysynnässä, Perälä kertoo.

Yritysten keskeisiksi kehittämisen esteiksi tunnistettiin yleinen suhdannetilanne (20 %), työvoiman saatavuus (15 %) sekä kilpailutilanne (13 %). Lappilaiset pk-yritykset toivat esille myös yritystoiminnan sääntelyn (12 %) yhdeksi esteeksi.

Vienti ja kansainvälistyminen

Lappilaisista kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä 28 %:lla oli vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Osuus oli keskimääräistä korkeampi. Yleisin liiketoiminnan muoto oli suora palvelujen vienti, joka ohitti tässä kyselyssä aikaisemmin kärkisijaa pitäneen tavaroiden suoran viennin.

Lappilaiset yritykset ovat vahvistaneet liiketoimintaansa Euroopassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa. Sen sijaan Aasiaan ja Pohjoismaihin kohdistuva liiketoiminta on jonkin verran vähentynyt.

Lappilaisista pk-yrityksistä vain 20 % ilmoitti käyttäneensä kansainvälistymiseen liittyviä yrityspalveluja. Yleisimmin on hyödynnetty Finnveran palveluja. Lisäksi tukea on saatu Business Finlandin rahoitus- ja kansainvälistymis- sekä ELY-keskuksen palveluista. Yrityksistä 15 % ilmoittaa tarvitsevansa lähimmän vuoden aikana kansainvälistymispalveluja.

Rahoitus

Rahoituksen kokonaiskysyntä on Lapissa normalisoitumassa ja rahoitusta on viimeisen vuoden aikana haettu pääsääntöisesti investointeihin, kasvuun ja myös kireästä taloustilanteesta johtuviin käyttöpääomatarpeisiin. Lappilaiset yritykset ovat tarvinneet käyttöpääomaa vielä muuta maata enemmän. Yrityksistä myös viidennes vastaa, että heillä on ollut maksuvaikeuksia viimeisen 3 kuukauden aikana, mikä on valtakunnallisesti lukuja (15 %) enemmän. Yritysrahoituksen saatavuus on yleisesti edelleen hyvä, mutta niiden yritysten osuus, jotka eivät ole saaneet tarvitsemaansa rahoitusta, on kasvussa.

Tulevien rahoitustarpeiden osalta näkyy kuitenkin jo muutos parempaan, sillä tarpeet uudelle rahoitukselle suuntautuvat lähinnä investointeihin, kasvuun ja kehittämishankkeisiin. Suhdanteesta johtuvan käyttöpääomarahoituksen tarve on laskenut huomattavasti edelliseen kyselyyn verrattuna ja on nyt jopa muutamaata matalammalla tasolla.

-Positiivista on investointien rahoituksen kasvu varsinkin teollisuudessa ja suhdanteesta johtuvan käyttöpääomarahoituksen tarpeen pieneminen. Tuleva talvi on kuitenkin Lapin matkailuelinkeinon kannalta äärimmäisen tärkeä, jotta matkailuyritysten taloustilanne voisi alkaa palautua koronaa edeltävälle tasolle, sanoo Finnveran Risto Koskiniemi.

Lataa täältä pdf-muodossa kaikki pk-yritysbarometrin Lapin alueen diat.

Lisätietoa: Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo p. 040 039 2139 pirkka.salo@yrittajat.fi