PK-yritysbarometri – Pohjoissavolaisten yritysten näkymät synkkenivät, ilonaiheena pk-yritysten muuta maata vahvempi kasvuhakuisuus

Syksyn valtakunnallisessa Pk-yritysbarometrissa pohjoissavolaiset yritykset antoivat Hämeen ja Pohjois-Karjalan ohella synkimmät arviot seuraavien 12 kuukauden näkymistä. Suhdannenäkymien saldoluku tippui tämän vuoden helmikuun plus seitsemän arvosta syksyn -14 saldolukuun. Kainuun ja Pohjois-Karjalan suhdannenäkymät olivat tätäkin huonommat, ja tämä kielii Itä-Suomen haasteellisesta tilanteesta suhteessa muuhun maahan. Liikevaihto-odotukset olivat tuloksissa kuitenkin vastaajien arvion mukaan positiivisia (saldoluku +7) samoin kuin henkilöstön kehitys. Ilonaiheita barometrin tuloksissa löytyi lisäksi yritysten yhteistyöstä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa, jossa Pohjois-Savo päihitti valtakunnallisen tason.


Sisä-Savossa notkahdusta muihin alueisiin verrattuna
Alueiden välisessä vertailussa Sisä-Savo erottui muista selvästi pessimistisimmillä kokonaisarvioilla. Suhdannenäkymät kokonaisuudessaan sekä osatekijöistä yritysten liikevaihto, henkilöstön määrä, investointiodotukset sekä kannattavuudet olivat selvästi miinuksella.
– Näkymät keskisessä Savossa olivat tippuneet helmikuun barometrista ja näyttää siltä, että Ukrainan sodan vaikutukset ovat iskeneet kovimmin juuri Sisä-Savon yrityksiin, arvioi Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren. Kevät ja kesä olivat haasteellisia työvoiman saatavuuden suhteen viljelystiloille ja epäilemättä nousseet kustannukset ja kuljetuskustannukset ovat koetelleet tämän alueen yrityksiä. Tutkimusta lukiessa täytyy muistaa, että seutukuntakohtaiset vastaukset koostuvat verraten pienestä vastaajamäärästä, joten tietyn toimialan vastaukset voivat seutukuntakohtaisessa raportoinnissa saada suhteettoman suurta roolia, muistuttaa Aikio-Tallgren. Liikevaihdon odotuksissa Kuopion seutu nosti koko Pohjois-Savon keskiarvoja plussalle ja kokonaisuudessaan Kuopion alueen yritysten kasvuhakuisuus oli positiivista.
-Vertailussa Kuopion seudun pk-yritysten näkymät ja odotukset olivat parempia kuin muilla seutukunnilla, toteaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen.

“Yritysten kannattavuuden näkymät menivät miinukselle ja niiden vanavedessä investointien arvo. Vastauksissa näkyi selvästi Ukrainan sodan vaikutukset”

Savon Yrittäjien puheenjohtaja Tarja Arbelius.

Finnveran takauksella on keskeinen merkitys pk-yritysten rahoituksen saannissa
Tiukka pankkitoiminnan sääntely ja yritysten heikentynyt luottokelpoisuus näkyvät pk-yritysten rahoituksessa siten, että 15 % Pohjois-Savon yrityksistä kertoo rahoitusvaikeuksien estäneen tai siirtäneen yrityksen hankkeiden toteutumista. Pankkirahoitusta hakeneista lähes kolmannes kertoi, että rahoituksen saatavuus edellytti Finnveran takausta. Finnveran takaus on erityisen tärkeä kasvuhakuisimmille yrityksille.

-Markkinaehtoisen rahoituksen saatavuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi on jatkossakin tärkeää huolehtia investointeihin, kasvuun ja kansainvälistymiseen tarvittavan rahoituksen saatavuudesta. Erilaisia haasteita rahoituksen saatavuudessa yritykset voivat kohdata myös hankkeissa, jotka vastaavat meneillään oleviin isoihin murroksiin, kuten energiamurrokseen ja globaalien hankintaketjujen uudelleen rakentamiseen. Kaikissa näissä tarpeissa Finnvera toimii aktiivisesti. Olemme valmiita toimimaan monipuolisesti takauksin, lainoin ja juniorilainoin, jotta tämän kaltaiset rahoitukset mahdollistuvat, sanoo Finnveran aluejohtaja Mikko Vänttinen.

Vain yksi yritys kymmenestä on käyttänyt tarjolla olevia kansainvälistymisen palveluja
Kansainvälisyys on usealle pk-yritykselle keino kasvaa ja vahvistaa osaamistaan. Monella toimialalla Suomen kotimarkkinat ovat suhteellisen rajalliset, joten kasvua olisi haettava ulkomailta. 55 prosenttia Pk-yritykset vievät tuotteitaan tai palveluitaan yleisesti ennakkomaksua vastaan. Pandemia-aikana ennakkomaksua vastaan vientiä harjoittavien yritysten määrä näyttää jopa hiukan kasvaneen normaalioloihin verrattuna.

-Kiristyvässä globaalissa kilpailussa pidän huolestuttavana sitä, että vain 6 % yrityksistämme näkee kehittämisen tarvetta viennin ja kansainvälistymisen saralla. Finnvera ja koko Team Finland verkosto ovat valmiina edesauttamaan eri keinoin yritysten vientiä ja kansainvälistymistä, kannustaa Vänttinen yrityksiä kv-palveluiden käyttöön.

Pk-yritysten kannattavuushaasteet ovat kasvaneet nykyisessä epävarmuuksien ajassa. Tähän ovat taustavaikuttaneet erityisesti inflaatio, tuotantopanosten hinnan kasvu ja energiakriisi, jotka kumpuavat Venäjän ja Ukrainan tilanteesta. Positiivisena asiana Pohjois-Savosta voidaan nostaa panostukset uusien tuotteiden ja innovaatioiden kehitykseen.

-Pk-yritysten kasvuhakuisuus on jopa koko maata vahvempaa. Vaikka vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla harjoittavien pk-yritysten osuus on kasvanut, olemme edelleen tässä muuta maata perässä. ELY- keskusten kansainvälistymispalvelujen merkitys alueemme yrityksille ovat tärkeitä ja on tärkeää, että näitä palveluja kehitetään edelleen. Tämän lisäksi EU-rakennerahastohaku yrityksille on avoinna ja yritysten kehittämishalukkuus on näyttäytynyt positiivisesti jo tulleiden hakemusten määrässä. Hakemuksia oli tullut elokuun puoleen väliin ELY-keskukselle noin 30 miljoonan euron edestä Pohjois-Savossa, korostaa Patrikainen.

Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa positiivisessa nousukiidossa
Pohjois-Savossa yhteistyö yritysten, korkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa on muuta maata aktiivisempaa. Vastaajat kiittelivät koulutusyhteistyötä, tutkimus- ja laboratoriotilojen ja palveluiden käyttöä sekä tilaustutkimusta. -Erityisesti ilahduttaa uusien osaajien rekrytointi korkeakouluista suoraan yrityksiin sekä se, että yritykset näkevät tietopohjansa ja osaamisen vahvistuneensa yhteistyön myötä, painottaa Aikio-Tallgren. Tämä on juuri se suunta, johon Pohjois-Savon oppilaitokset, Savonia ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto ovat ladanneet panoksia sekä odotuksia. Nyt kun Suomessa halutaan vahvistaa tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintaa sekä rekrytoida osaajia sitä kautta yrityksiin, tämä on yksi tämän barometrin myönteisimpiä tuloksia.

Näin tutkimus tehtiin

  • Taloustutkimus Oy toteutti syksyn 2022 Pk-yritysbarometrin internet- ja puhelinkyselynä. Vastaajia kyselyyn saatiin kokonaisuudessaan 4829, joista 198 Pohjois-Savosta.
  • Tuloksissa esiintyvällä saldoluvulla tarkoitetaan kysymysten kohdalla positiivisista ja negatiivisista vastauksista laskettua prosenttilukujen erotusta.
  • Pohjoissavolaisten vastaajien toimialat: Palvelut 68 %, teollisuus 11 %, kauppa 10 %, rakentaminen 11 %.

Lisätietoja antaa
Savon Yrittäjät: Tarja Arbélius, hallituksen puheenjohtaja Savon Yrittäjät, tarja.arbelius@gmail.com, p. 0400 847 980
Paula Aikio-Tallgren, toimitusjohtaja Savon Yrittäjät, paula.aikiotallgren@yrittajat.fi, p. 0400 404 346
Finnvera: Mikko Vänttinen, Itä-Suomen aluejohtaja, mikko.vanttinen@finnvera.fi, p. 029 460 2721
Pohjois-Savon ELY-keskus: Pasi Patrikainen, ylijohtaja, pasi.patrikainen@ely-keskus.fi, p.0400 3279 48