Kuva: Lapin materiaalipankki | Petri Teppo
7.9.2022 klo 10:00
Uutinen

Ukrainan sodan vaikutukset heikentävät suhdannenäkymiä

Vuoden 2022 toinen pk-yritysbarometri kertoo, että mikro- ja pk-yrittäjien suhdanneodotukset ovat heikentyneet selvästi verrattuna alkuvuoden kohtalaisen hyvään tilanteeseen. Suhdanneodotukset ovat pudonneet kaikilla toimialoilla, ja muutos on ollut voimakkainta teollisuuden ja kaupan toimialoilla.

Suhdanneodotusten alkuvuoden myönteiset näkymät ovat muuttuneet Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sodan vaikutukset energian hintaan, tuotantokustannuksiin ja yleiseen epävarmuuteen laskevat yritysten odotuksia selvästi alkuvuoteen verrattuna. 

– Toimialoista rakentamisessa on vielä jossain määrin positiiviset odotukset, muilla toimialoilla näkymät ovat painuneet negatiivisiksi. Matkailupalveluista heikoimmat näkymät ovat ravitsemustoiminnassa. Toimialoja lähemmin tarkasteltaessa löytyy myös myönteisiä näkymiä – matkanjärjestäjien ja varauspalvelujen osalta suhdanneodotukset ovat poikkeuksellisen hyvät, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo toteaa.

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan tilanne edelleen haastava

Edellisen vuoden tapaan avointen työpaikkojen positiivinen kehitys on jatkunut. Työvoiman kysyntä näkyy erityisesti rakennusalalla sekä palvelusektoreilla etenkin matkailualan ammateissa. Osaavan työvoiman saatavuus on vaikeutunut. 

-Lapissa on työstetty yhteistä toimenpidesuunnitelmaa, jossa on kuvattu työvoiman saatavuuden nykytilaa sekä arvioitu toimenpiteiden tarvetta, Lapin ELY-keskuksen strategiapäällikkö Heino Vasara kertoo.

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan tilanne on haastava. Kyselyn mukaan yleisen suhdanteen jälkeen toiseksi merkittävin este yritystoiminnan kehittämiseen on edelleen osaavan työvoiman saatavuus. Tilanteen ratkaisemiseen työstetään erilaisia toimenpiteitä esimerkiksi teollisuuden rakennemuutoksen, metsäalan kuljettajapulan sekä matkailun kausityövoimatarpeen osalta.

Barometristä on selvästi havaittavissa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan koetaan vaikuttavan kielteisesti Lapin yrittäjiin. 

-Jää nähtäväksi, minkälainen vaikutus kohdistuu alueemme yrityksiin, Heino Vasara pohtii.

Investointien arvo sekä tuotannon ja tuotteiden kehitys tulevat laskemaan

Yritykset arvioivat, että investointien arvo sekä tuotannon ja tuotteiden kehitys tulevat laskemaan ensi vuonna selvästi. Lapin yrityksistä 36 % arvioi, että investointien arvo oman yrityksen kannalta vuoden kuluttua on pienempi.

Selkein muutos odotuksissa on kaupan alalla, missä 58 % yrityksistä näkee investointien arvon laskevan. 

Kasvuhakuisuus ja vientitoiminta Lapissa

Kasvuhakuisten yritysten osuus kääntyi Lapissa laskuun. Edellisessä barometrissä Lappi nousi koko maata korkeammalle tasolle kasvuhakuisuudessa, mutta nyt kasvuhakuisuus palasi koko maata alemmalle tasolle. 

– Markkinoilla vallitseva yleinen epävarmuus vaikuttaa yritysten kasvuhakuisuuteen, sanoo Finnveran aluepäällikkö Risto Koskiniemi.

Lapissa vientitoimintaa harjoittavien yritysten osuus on selvästi edelleen koko maata korkeampi. 31 % lappilaisista yrityksistä kertoo, että heillä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Viennistä suoraa tavaroiden vientiä ilmoittaa olevan 35 % vastaajista, mikä on kasvanut 9 % edelliseen barometriin verrattuna. Lisäksi suoraa palveluiden vientiä on 51 %, kun edellisessä barometrissä lukema oli 48 %. 

Lappilaisien pk-yritysten rahoitustarve ollut kasvussa

Lappilaisien pk-yritysten rahoitustarve on viimeisen 12 kk:n aikana ollut hieman kasvussa. Yrityksistä 41 % ilmoittaa tarvitsevansa rahoitusta, kun koko maassa 36 %:lla yrityksistä on ollut tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle viimeisen 12 kk aikana. Lapissa rahoitustarpeesta ilmoittaneista 28 % ilmoittaa saaneensa rahoitusta. 4 % ilmoittaa, ettei yritykselle myönnetty rahoitusta hakemuksesta huolimatta.

Maksuvaikeuksista edellisen kolmen kuukauden aikana raportoi 16 % lappilaisista yrityksistä, mikä on prosentin enemmän kuin edellisessä kyselyssä. Valtakunnallisesti maksuvaikeuksista ilmoittavien yritysten määrä on noussut 2 %, ollen nyt 15 %.

Lapissa 21 % pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta, mikä on hieman vähemmän kuin kevään 2022 barometrin 24 % yrityksistä.

– Rahoitustarpeen kohdistumisessa on selkeitä muutoksia aikaisempaan kyselyyn verrattuna. Edelleen on positiivista, että suurin osa ilmoitetuista rahoitustarpeista (63 %) kohdistuu Lapissa investointeihin, mikä on selvästi koko maata suurempi osuus (51 %). Huolestuttavaa kuitenkin on, että Lapissa suhdanteista johtuvan käyttöpääomatarpeen rahoituksen osuus on selvästi kasvussa ollen nyt 28 %, kun se edellisessä kevään barometrissa oli 17 %, sanoo Koskiniemi.  

– Yllättävää on, että rahoitustarpeet omistusjärjestelyihin tai yrityskauppoihin ovat selkeästi laskussa edelliseen barometriin verrattuna nimenomaan Lapissa. Koko maassa ei ole ollut muutoksia tämän tarpeen osalta, hän jatkaa.

Pirkka Salo, Lapin Yrittäjät p. 0400 392 139
Risto Koskiniemi, Finnvera p. 029 460 2006
Heino Vasara, Ely-keskus p. 0295 037 063

Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä.