12.9.2019 klo 13:00
Uutinen

Pohjalaisten Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat heikentyneet

Pk-yritysbarometri, syksy 2019

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj ja Työ- ja elinkeinoministeriö teettävät yhteistyössä pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, työvoiman saatavuutta ja investointeja sekä rahoitustilannetta. Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella barometriin vastasi yhteensä 235 yritystä, koko Suomessa 6133 yritystä.

Suhdannenäkymät

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat heikentyneet kevään 2019 tilanteesta. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +10, kun se keväällä oli +14. Myös Pohjanmaan alueella tilanne nähdään kevään 2019 tilannetta heikompana saldoluvun ollessa nyt +1, kun luku keväällä oli +4. Keski-Pohjanmaan alueella tilanne nähdään kevään 2019 tilannetta kuitenkin hieman parempana saldoluvun ollessa nyt +12, kun luku keväällä oli +9.

Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä(34 %), yritystoiminnan loppumista ennakoi 4 %. Pohjanmaan ELY-keskusalueella on eniten pk-yrityksiä, jotka pyrkivät säilyttämään asemansa (34%). Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 3 % vastaajista Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla 5 % vastaajista. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa ja alueella saman verran kuin kevään 2019 otoksessa. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maassa ja alueella eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia. Koko maan ja Pohjanmaan ELY-keskusalueen pk-yritykset näkevät eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä.

Kansainvälistyminen ja digitaalisuus liiketoiminnassa

Noin joka neljännellä koko maan ja Pohjanmaan pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla (Keski-Pohjanmaalla joka viidennellä). Suoraa palvelujen vientiä ja suoraa tavaroiden vientiä on koko maan pk-yrityksillä noin kahdella viidestä. Alueen vientiyrityksillä on koko maan keskiarvoa enemmän suoraa tavaroiden vientiä ja palveluiden vientiä vähemmän. Pohjanmaan alueella Pohjoismaiden markkinat korostuvat suhteessa koko maan keskiarvoon. Pk-yritykset hyödyntävät digitaalisista työkaluista ja palveluista yleisimmin omia internet-sivuja sekä sosiaalista mediaa.

Työllistämisodotukset

Pohjanmaan ELY­-keskus -alueella on Suomen paras työllisyystilanne 76,1%. Hyvän työllisyystilanteen kääntöpuolena on yrityksiä vaivaava työvoimapula. Laajasta työvoimapulasta kertoo myös Pohjanmaan ELY-keskusalueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen, jotka ovat jäämässä heikommiksi kuin keväällä. Saldoluvuksi muodostuu Pohjanmaan osalta +2, kun keväällä se oli vielä +8 ja Keski-Pohjanmaalla +4. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+10) perusteella myös hieman heikommat kuin keväällä 2019 (+12).

Työvoiman heikko saatavuus on yksi keskeisimpiä tekijöitä, joka estää yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa. Erityisesti voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset ovat törmänneet vaikeuksiin saada työvoimaa. Koko maassa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään tasaväkisesti työvoiman saatavuus, kilpailutilanne ja yleinen suhdanne-/taloustilanne. Yritykset turvaavat osaavan työvoiman saantia muun muassa panostamalla henkilöstön osaamiseen sekä hyödyntämällä alihankinta- ja toimittajaverkostoja. Lisäksi uusia työntekijöitä etsitään muun muassa koulutus- ja oppisopimusten hyödyntämisen avulla.