Pohjois-Pohjanmaalla suhdannenäkymä huonontunut ja arviot investoinneista jatkavat laskua – arvot henkilökunnan määrästä vielä positiiviset ja yritykset hakevat voimakasta kasvua

Pohjois-Pohjanmaalla yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on (-11). Suhdannenäkymän saldoluku on laskenut huomattavasti vuoden takaisesta (+10). Alueen suhdannenäkymä on kuitenkin maan (-18) tasoa hieman valoisampi.  Työntekijöistä halutaan pitää edelleen kiinni ja saldoluku on edelleen positiivinen (+5) ja hieman parempi kuin koko maassa (+1). Pohjois-Pohjanmaalla liikevaihtoa kuvaava saldoluku on laskenut ja on nyt (+6), kun se vuosi sitten oli (+24).  Kannattavuutta kuvaava saldoluku on miinuksella (-14), kun vuosi sitten vielä saldoluku oli positiivinen (+4) Koko maan liikevaihtoa ja kannattavuutta kuvaavat saldoluvut ovat (+1) ja (-20). Arviot investointien määrästä ovat tippuneet selvästi, ollen nyt (-22), kun vielä puoli vuotta sitten ne olivat (-9). Innovaatiot, tuotannon ja tuotteiden panostusten suunta on myös laskeva. Saldoluku on nyt (-1), kun vielä puoli vuotta sitten saldoluku oli (+1) ja vastaavasti vuosi sitten (+19). Pk-yritysbarometrit TÄSTÄ

Alueemme näkymät ovat kokonaisuudessaan heikentyneet viime vuoden mittauksiin verrattuna. Mikäli haluaa poimia pari positiivista asiaan, niin alueen yritysten suhdannenäkymät ovat paremmat kuin kokomaassa ja lähimaakunnissa keskimäärin. Toinen positiivinen asia on, että arviot työllisyyden näkymistä vuoden päähän ovat edelleen positiiviset. Arviot investointien määrästä ovat selkeästi heikentyneet, mutta positiivista on, että alueen yrityksillä on vahvistunut halu hakea voimakastakin kasvua, analysoi kyselyn tuloksia Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Voimakkaasti kasvua hakevia yrityksiä on nyt enemmän

Alueen yritykset hakevat nyt voimakasta kasvua, 10 % ilmoittaa alueella olevan voimakkaasti kasvua hakevia, puoli vuotta sitten vastaava luku oli 6 %. Voimakkaasti kasvavia ja kasvuhakuisia yrityksiä on nyt Pohjois-Pohjanmaalla 39 %, vuosi sitten vastaava luku oli 41 %.

  • Ehkä tämän kyselyn suurin uutinen on se, että alueemme yritykset ovat tässä maailmantilanteessa arvioineet omaa liiketoimintaansa niin, että haluavat sitä voimakkaasti kasvattaa, sanoo Kolehmainen. Kannattavuuden ollessa saldoluvun osalta heikoin koko 2000-luvulla ja tuloksentekokykyä haastaa monet asiat työvoiman saatavuudesta kustannusten nousuun, on suhdanteen kääntämisessä varmasti haasteita.  Kasvun tueksi tarvitaan nyt yrittäjyyttä ymmärtävä hallitusohjelma ja kunnissa on entistä vahvemmin tehtävä työtä yritysten toimintaympäristön eteen ja erityisesti ymmärrettävä sujuvien palveluiden merkitys yrittäjyysilmapiirin rakentamisessa, Kolehmainen jatkaa.

Vienti ja kansainvälistyminen

Alueen yritysten suora palvelujen vienti on 50 % liiketoiminnan muodoista ulkomailla, kun se koko maassa on 41 % Pk-barometrin mukaan. Suora tavaroiden vienti on pienempää kuin koko maassa. Alueen yrityksillä on useammin kuin koko maassa myös ulkomaalaisia yhteisyrityksiä tai tytäryrityksiä 19 % liiketoiminnan muodoista, kun vastaavasti koko maassa 13 %.

Yritysten sopeuttamistoimet

Pk-yritysbarometrin mukaan näyttäisi siltä, että tarpeet sopeuttamistoimien käyttämiseen ovat jonkin verran kasvaneet mm. lomautusten ja irtisanomisten osalta. Alueen yrityksistä 17 % ilmoitta sopeuttamistarpeesta ja koko maassa vastaavasti 21 %.

Ajankohtaiskysymys sähköhinnasta

Alueen yrittäjistä 38 % ilmoittaa ottaneensa käyttöön aktiiviset sähkösäätämistoimenpiteet, joita ovat mm. huoneen lämpötilan laskeminen, valaistuksen vähentäminen ja ilmanvaihdon säätäminen sekä uuden energialähteen hankkiminen. Yrityksistä 31 % ilmoittaa sähkön hinnannousun vaikuttanee kielteisesti yrityksen liiketoimintaan ja /tai tuotantoon.

Työllisyystilanne

Työvoimalle on kysyntää edelleen Pohjois-Pohjanmaalla, joka näkyy avoimien työpaikkojen runsaana määränä. Avoimet työpaikat sijoittuvat eri toimialoille.

  • Yritykset haluavat pitää kiinni osaavasta henkilöstöstä. Lomautettujen määrä on kasvanut alueellamme syksystä 2022 alkaen ja lomautettujen määrä on nousussa. Yritykset eivät halua irtisanoa henkilöstä, vaan käyttävät suhdannetilanteessa lomautusta. Yrityksillä on tarve kasvattaa yritysten työntekijöiden osaamista ja tämä näkyy rekrytointikoulutusten tarpeena, sanoo Pirjo Juntunen.

Pk-yritysten rahoitus Pohjois-Pohjanmaa

Rahoituksen kysyntä Pohjois-Pohjanmaalla on pysynyt maltillisena. Ulkopuolista rahoitusta on tarvinnut noin kolmannes yrityksistä. Rahoitusta haettiin erityisesti kone- ja laiteinvestointeihin sekä kireästä suhdannetilanteesta johtuviin käyttöpääomatarpeisiin. Suurin osa on hakemansa rahoituksensa myös saanut. Ilman hakemaansa rahoitusta jääneiden yritysten sekä kokonaan hakematta jättäneiden yritysten osuus on kuitenkin noussut syksystä hieman. Tämä kertoo, että kasvavalla määrällä yrityksiä on haasteita luottokelpoisuuden suhteen. Yhä useampi yritys kertoo vakuusvaateiden, rahoituksen saatavuuden sekä yrityksen oman kehnon luottoluokituksen estävän rahoituksen saannin.

Seuraavan vuoden aikana vain 18 % yrityksistä suunnittelee hakevansa ulkopuolista rahoitusta. Rahoitusta haetaan erityisesti kone- ja laiteinvestointeihin sekä yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen tai kehittämishankkeisiin. Positiivista on, että käyttöpääomatarpeet kireän suhdannetilanteen takia ovat vähentyneet selvästi edellisestä mittauksesta.

  • Viimeinen vuosi on ymmärrettävästi ollut monella tapaa haastava yrityksille. Rahoituksen saatavuus on vaikeutunut osalle yrityksiä, mutta Finnvera pyrkii osaltaan turvaamaan erityisesti kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuutta, joihin kohdistuu suurimpia paineita, kertoo aluejohtaja Pasi Vartiainen Finnverasta.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen p. 050 5277 288
Finnvera Oyj aluejohtaja Pohjois-Suomi Pasi Vartiainen p. 050 356 016
Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus johtaja Pirjo Juntunen p. 0295 056 596

Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Kevään 2023 Pk-yritysbarometri perustuu 4650 pk-yrityksen edustajan vastuksiin. Se kuvaa kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Pohjois-Pohjanmaalla vastaajia oli 267. Alueen tuloksia on verrattu pääosin koko maan tuloksiin ja suhdannenäkymien osalta myös lähialueiden tuloksiin. Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa. Tiedonkeruun ajankohta joulukuu 2022- tammikuu 2023.