Pohjois-Pohjanmaalla yrityksillä näkyvissä jo työvoimapula


Pohjois-Pohjanmaan pk-yrittäjät suhtautuvat nyt yleisiin suhdannenäkymiin positiivisemmin kuin lähialueiden yrittäjät. Nyt näkymiä kuvaava saldoluku on (+28), kun se viime keväänä oli vielä pakkasen puolella (-7).  Myös henkilökunnan määrä ollaan voimakkaammin lisäämässä kuin lähialueilla (+14). Pohjois-Pohjanmaalla liikevaihtoa kuvaava saldoluku on reilusti plussalla (+32), kannattavuuden saldoluu on myös noussut plussalle (+4). Tuotannon ja tuotteiden kehitykseen ja innovaatioihin yrityksissä uskotaan yhä vahvemmin (+15), mutta investointien arvo on edelleen miinuksella (-3).

Koronakriisistä näyttää alueemme yrittäjät ja yritykset toipuneen kohtuu hyvin. Yritysten liikevaihdon kasvun näyttäytyy työvoima- ja osaajapulana. Toinen huolenaihe on kustannusten nousu ja komponenttipulallakin tuo omat haasteensa kasvulle. Investoinnit ovat osittain näyttäneet lähteneen liikkeelle, mutta vielä lisääkin tarvittaisiin, sillä saldoluku on edelleen miinuksella alueellamme, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Alueen pk-yritykset ovat edelleen kasvuhakuisia

Alueen yritykset ovat edelleen kasvuhakuisia. Vastaajista peräti 45 % ilmoittaa olevansa kasvuhakuisia, joista 9 % voimakkaasti kasvuhakuisia.

Kasvuhakuisuus yrityksissä näkyy siten, että innovatiivisesti kehitetään uusia liiketoimintamalleja ja vaihdetaan joustavasti työn ja yrittämisen muotoja. Digitaalisten välineiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Vastuullisuus ja kestäväkasvu tuovat uudenlaista tulokulmaa myös pk-sektorille

Sen sijaan vientiyrittäjyyteen tarvitaan lisää panostuksia. Pohjois-Pohjanmaalla vientiyrityksiä on edelleen vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Suora palvelujen vienti on pysynyt samalla tasolla kuin keväällä ja suora tavaroiden vienti on vähentynyt, toteaa Kolehmainen.

Kehitystarpeista alueemme yrittäjät ja yritykset mainitsevat edelleen markkinointi- ja myyntitaitojen kehittämisen, henkilöstön ja oman osaamisen kehittämisen sekä tuotantoon, tuotekehitykseen mm. liittyvät tarpeet.

Vienti ja kansainvälistyminen

Pohjois-Pohjanmaalla on edelleen liian vähän vahvaan vientikasvuun tähtääviä yrityksiä. Globaali talous kasvaa kiihtyvällä vauhdilla ja markkinoita jaetaan uudelleen. Alueemme yritysten tulisi olla ketterästi kasvussa mukana.

Vientiä harkitsevien ja kehittävien yritysten kannattaa olla yhteydessä rahoittajaviranomaisiin, ELY-keskukseen, BusinessFinlandiin ja Finnveraan. Myöskin alueellisista elinkehoyhtiöiltä saa hyvää asiantuntijatukea, kannustaa Petri Keränen ELY-keskuksesta. 

Työllisyystilanne

Yritysten nopea toipuminen koronasta on johtanut jo työmarkkinoiden kiihtymiseen ja työvoimapulaan samoilla toimialoilla kuin ennen koronaakin. Avoimia työpaikkoja on runsaasti, työllisyys paranee ja myöskin työssä olevat vaihtavat työpaikkoja aktiivisesti. Ulkomaisen työvoiman tarve ei ole hävinnyt minnekään, vaikka työllisyystilanne on vielä hieman heikompi kuin ennen koronaa.

Työvoimasta käydään jo nyt enenevästi kilpailua, johon yritysten on vastattava alan imagoa ja vetovoimaa kehittämällä ja myös henkilöstön osaamista ja työolosuhteita parantamalla. ELY-keskuksella ja TE-toimistolla on hyviä palveluita saatavissa myös näihin tarpeisiin, muistuttaa Petri Keränen.

Pk-yritykset ja rahoitus

Yritysten tarve hankkia rahoitusta Pohjois-Pohjanmaalla on normalisoitunut ja 39 % yrityksistä on hakenut uutta rahoitusta viimeisen vuoden aikana. Pohjoispohjalaiset yritykset tarvitsivat rahoitusta ennen kaikkea investointeihin, kasvuun ja kehittämiseen, mutta 30 % rahoitustarpeista on edelleen suuntautunut kireästä taloustilanteesta johtuviin käyttöpääomatarpeisiin. Rahoituksen saatavuus Pohjois-Pohjanmaalla on edelleen erittäin hyvällä tasolla ja rahoituksen saatavuus on ollut haaste vain pienelle osalle yrityksistä.

Rahoituksen kysyntänäkymä on rauhallinen, sillä vain 19 % yrityksistä ilmoittaa hakevansa ulkopuolista rahoitusta. Rahoitusta haetaan erityisesti investointeihin, kasvuun, kehittämiseen ja omistusjärjestelyihin. Kireästä suhdanteesta johtuvien käyttöpääomatarpeiden määrä on laskusuunnassa edelleen.

Suuryritysten investoinnit ovat piristyneet valtakunnallisesti, mutta pk-yrityksillä investointihalukkuus on vielä matalammalla tasolla. On tärkeää, että myös pk- yritykset pyrkisivät parantamaan tuottavuuttaan investointien avulla pysyäkseen kilpailukykyisinä. Finnveralla on valmiutta investointien rahoitukseen tässä kasvupyrähdyksessä, kertoo aluejohtaja Pasi Vartiainen Finnverasta.

Pk-yritykset ja digitalisaatio – alueemme yritykset digitalisoituvat asiakasta varten

Digitaalisista työkaluista 77 %:lla alueemme pk-yrityksistä on käytössä internet-kotisivut, 58 %:a ilmoitta käyttävänsä sosiaalista mediaa ja 39 %:a pilvipalveluja. Vähiten hyödynnetään Big dataa 2 % ja teollista internettiä sekä 3 %:a digitaalisia kanavia ja alustoja palvelujen jakelussa ja markkinoinnissa. Kuitenkin tekoälysovelluksia ja ohjelmistorobotiikkaa ilmoittaa kyselyssä käyttävänsä 14 %:a.

Eniten suunnitellaan otettavan käyttöön verkkokauppa, sosiaalinen media ja yritysten ostot verkossa seuraavan 12 kk aikana. Eniten digitalisaatiota alueemme yrityksissä tehdään asiakkaan ehdoilla, kun halutaan parantaa asiakaspalvelua. Niin ei voimakkaasti ei vielä nähdä digitalisaatiota mahdollistajana uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa tämän kyselyn mukaan.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen p. 050 5277 288
Finnvera Oyj aluejohtaja Pohjois-Suomi Pasi Vartiainen p. 050 356 016
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus johtaja Petri Keränen p. 0400 197 187

Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Syksyn 2021 Pk-yritysbarometri perustuu 4592 pk-yrityksen edustajan vastuksiin. Se kuvaa kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Pohjois-Pohjanmaalla vastaajia oli 258. Alueen tuloksia on verrattu pääosin koko maan tuloksiin ja suhdannenäkymien osalta myös lähialueiden tuloksiin. Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa. Tiedonkeruun ajankohta kesäkuu – heinäkuu 2021.