3.5.2019 klo 14:33
Uutinen

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJIEN HALLITUKSEN KANNANOTTO – TARPEELLISET YRITYSTUET ARVIOITAVA JA TOIMITTAVA YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISEN TUKENA!

Suomen Yrittäjät julkaisi 21.2.2019 verkkosivuillaan tiedotteen Yrittäjägallupin tuloksista, missä puolet yrittäjistä vähentäisi yritystukia. Tarkemmin 48 prosenttia pk-yrittäjistä oli sitä mieltä, että yritystukia olisi syytä vähentää. Vastaajista 37 prosenttia ei vähentäisi tukia ja 15 prosenttia vastasi, ettei osaa sanoa. Yrittäjägallupin teki Kantar TNS Suomen Yrittäjien pyynnöstä ja kyselyyn vastasi 1009 yrittäjää. Tiedot kerättiin joulukuussa 2018.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen analysoi samaista Suomen Yrittäjien tilaamaa kyselyä ja totesi, että yritystukien karsiminen on vaikeaa. Kuismasenkin mukaan osa tuista on selvästi historian jäänteitä ja tehottomia tai jopa markkinoiden toimintaa vääristäviä. Näistä tehottomista ja markkinoiden toimintaa vääristävistä tuista on päästävä eroon ja panokset tulee kohdentaa yritystukiin, jotka edesauttavat talouden kasvua ja rakenteiden uudistumista. Kuismasen mukaan mm. panostaminen tutkimukseen ja tuotekehittelyyn, uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuden parantamiseen ovat tehokkaita tapoja luoda pohjaa hyvinvoinnille. Edellinen hallitus myös yritti karsia yritystukia, mutta yksimielisyyttä ei silloin löytynyt.

Samaisessa Suomen Yrittäjien kyselyssä tuli ilmi, että yrityksen koolla ja maantieteellisellä sijainnilla on myös vaikutusta, miten pk-yritykset suhtautuvat yritystukiin. Kyselyssä vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä 57 prosenttia ilmoitti olevansa valmis vähentämään tukia. Pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset suhtautuvat yritystukiin nihkeämmin. Ehkä yllättävääkin oli, että kyselyn mukaan toimialakohtaiset erot olivat varsin pieniä.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus vaatii, että tulevan hallituksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kartoittaa ja näin varmistaa yritystukien todellinen tarve. Samalla tulee ottaa huomioon yritysten arviot yritystuen tarpeellisuudesta, liittyen yrityksen maantieteelliseen sijaintiin sekä yrityksen kokoon. Yritystuet eivät saa toimia markkinahäirikköinä, vaan niiden vaikutuksia tulee tarkastella laajasti ja vaikuttavuutta arvioida oikeilla mittareilla. Mikäli yritystukijärjestelmää lähdetään uudistamaa, tulee Yrittäjät -järjestön ja yrittäjien olla laaja-alaisesti edustettuna ja kuultuna.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen yksi keskeinen tavoite on tunnistaa kasvualat ja panostaa niihin. Tämä tarkoittaa T & K toimintaan liittyviin yritystukiin entistä voimallisempaa panostamista sekä yritystuista eniten hyötyvien pk-yritysten entistä parempaa tunnistamista. Kehittämistukien osalta Yrittäjät toivoivat, että he pääsevät valitsemaan itse palveluntuottajansa eli otettaisiin käyttöön palveluseteleitä. Lisäksi yrityksillä korostuivat palkkatuki, investointi- ja kehittämistuet, starttiraha, innovaatioseteli tärkeinä tukimuotoina. Tämä on tullut esille myös Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien alueellisissa Yritysten kasvua kartoittavissa kyselyissä.

Uutta EU-rakennerahastojen ohjelmakautta valmistellaan. On ehdottoman tärkeää, että harvan asutuksen ja pitkistä etäisyyksistä johtuva lisä säilyy ja pohjoisen alueen tukitaso pysyy vähintäänkin samana. Parhaiten pohjoisen alueen yritysten kehittämistarpeet tulevat turvatuksi, kun tämänhetkisestä yhdestä koko valtakuntaa koskevasta ohjelmamallista luovutaan ja sen sijaan Pohjois- ja Itä-Suomelle tulee oma ohjelma.

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jussi Riikonenp. 040 3100 501 tai jussi.riikonen@yrittajat.fi