7.7.2017 klo 13:35
Uutinen

SY haluaa muutoksia työaikalain ja nollatuntisopimusten esityksiin

Suomen Yrittäjät on jättänyt eriävät mielipiteet esityksiin uudesta työaikalaista ja nollatuntisopimuksista. Yrittäjät haluaa muutoksia paikalliseen sopimiseen ja ns. luottamusmiespakkoon sekä nollatuntisopimuksen lisääntyneisiin rajoituksiin, jotka vain nostaisivat työllistämisen kynnystä.

Työaikalakia ja nollatuntisopimuksia pohtineiden työryhmien määräaika päättyi kesäkuun lopussa. Esitykset uusiksi laeiksi lähtivät lausuntokierrokselle tänään perjantaina.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan työaikalakiryhmä oli vahvasti erimielinen esityksen sisällöstä. Näkemykset olivat kaukana toisistaan.

Ryhmässä oli edustukset Suomen Yrittäjistä, Elinkeinoelämän keskusliitosta, Akavasta, SAK:sta, STTK:sta sekä kuntien, valtion ja kirkon työmarkkinalaitoksista.

–Tämä esitys ei ratkaise työpaikkasopimisen ongelmaa. Esitetty malli on hyvin ongelmallinen perustuslain turvaaman yhdistymisvapauden ja yhdenvertaisuuden kannalta. Se myös lisäisi työmarkkinoiden ja työelämän sääntelyn sekavuutta ja monimutkaisuutta, sanoo Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Atte Rytkönen, joka oli työryhmän jäsen.

Hän toteaa, että esityksessä olevan ns. luottamusmiespakon vuoksi järjestäytymättömät yritykset eivät ole tasa-arvoisessa asemassa paikallisessa sopimisessa järjestäytyneiden yritysten kanssa.

Suomen noin 90 000 työnantajayrityksestä työnantajaliittoihin kuuluu noin 20 000 yritystä. Yleissitovuuden piirissä on noin 50 000 yritystä.

Valtaosa yrityksistä on pieniä. Luottamusmiesjärjestelmä on käytössä joissakin tuhansissa yrityksissä, tarkka määrä ei ole tiedossa.

Lakiesityksen perusteella myöskään työntekijät eivät ole tasa-arvoisessa asemassa, jos he eivät kuuluu liittoon.

–Mietinnössä esitetty luottamusmiestä edellyttävä sääntely pakottaisi työntekijöitä järjestäytymään, jos työpaikoilla halutaan sopia. Koko henkilöstöllä yhdessäkään ei olisi mahdollisuutta sopia työehdoista, lukuun ottamatta säännöllisen työajan järjestelyjä, vaikka he niin haluaisivat, Rytkönen toteaa.

Suomen Yrittäjien tavoitteena on joustavampi paikallinen sopiminen pienissä yrityksissä, missä esimerkiksi alle kymmenen hengen yrityksissä koko henkilöstö yhdessä voisi olla koolla ja sopia yrittäjän kanssa työasioista, kuuluivatpa he liittoon tai eivät.

Rytkönen viittaa korkeimman oikeuden (KKO) toukokuussa antamaan ennakkoratkaisuun luottamusvaltuutetun ja luottamusmiehen asemasta. KKO:n linjausten mukaan ay-toimintaan osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei ole hyväksyttävä peruste erilaiseen kohteluun työelämässä.

– Ratkaisu on huomiotava nyt tehtävässä uudistuksessa laajemmin, sanoo lainopillinen asiamies Atte Rytkönen.

Lisäksi Rytkönen toteaa, että työaikalakia koskeva esitys on monin paikoin ristiriitainen sekä perusteluiltaan puutteellinen. Tästä johtuen työryhmän työskentelyä olisi ollut syytä jatkaa.

Muun muassa esityksen soveltamisalaa ja toisaalta joustotyötä koskevat säännökset ovat osittain päällekkäisiä ja olisivat esitetyssä muodossa todennäköisesti omiaan aiheuttamaan tulkintaongelmia sekä riitoja työpaikoilla.

– Se ei myöskään kokonaisuutena vastaa uudistuksen tavoitteisiin yksinkertaistaa sääntelyä sekä vähentää lain noudattamisesta ja valvonnasta aiheutuvia yritysten ja hallinnon kustannuksia, Atte Rytkönen sanoo.

Työaikalain esityksen lausuntokierros toteutetaan lausuntopalvelu.fi –työkalua käyttäen sekä kohdennettuina pyyntöinä. Lausuntoaika kestää kahdeksan viikkoa ja se päättyy 1. syyskuuta.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjien eriävä mielipide työaikalakiryhmän mietintöön löytyy täältä ja nollatuntisopimuksiin liittyen täältä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote aiheeseen liittyen täällä.