26.2.2020 klo 10:42
Uutinen

Teitkö tulorekisteri-ilmoituksen oikein? Toimi nyt, jos korjattavaa on – Tässä ohjeet

Tulorekisteritietojen tarkistaminen on tärkeää, sillä niitä käyttävät muun muassa viranomaiset. Lue ohjeet korjausten tekemiseen.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käytetään tänä keväänä ensimmäistä kertaa palkansaajien esitäytetyillä veroilmoituksilla. Jos vuoden 2019 tulorekisteritietoihin on vielä korjattavaa, yrittäjän tai tämän asianhoitajana toimivan tilitoimiston tulee toimia viipymättä ja tehdä korjaukset viimeistään 16. maaliskuuta. Muutoin vaarana on, että oikeat tiedot eivät ehdi veroilmoituksille.

– On tärkeää, että tulorekisterin tiedot ovat oikein, sillä useat eri tahot ja viranomaiset käyttävät niitä moniin käyttötarkoituksiin. Nyt olisi hyvä tsekkauksen paikka tarkistaa viime vuoden tiedot ja tehdä tarvittavat korjaukset aikailematta, jotta tiedot ehtivät palkansaajien esitäytetyille veroilmoituksille. Oikeat tiedot ovat niin työnantajien, työntekijöiden kuin tiedon käyttäjien etu, Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Laura Kurki sanoo.

– Siinäkin tapauksessa, että puutteellisen tai virheellisen tiedon havaitsee myöhemmin työntekijä itse tai viranomainen, korjauksen tekee työnantaja, joten tiedot kannattaa hoitaa kerralla kuntoon, Kurki jatkaa.

Tiedon käyttäjiltä saatujen havaintojen mukaan tulorekisterin pakollisissa tiedoissa on ilmennyt puutteita muun muassa YEL-yrittäjien tietojen ilmoittamisessa, ammattiluokkatiedoissa ja vakuuttamisen poikkeustilannetiedoissa. Vapaaehtoisesti annettavista täydentävistä tiedoista virhehavaintoja on ollut poissaolotiedoissa ja palvelussuhdetiedoissa.

Tämän takia virheet täytyy korjata

Tietojen tarkistamisessa kannattaa hyödyntää tulorekisterin uutta täsmäytysraporttia. Tarkistaminen on tärkeää, sillä tulorekisteritietoja käyttävät muun muassa viranomaiset useisiin käyttötarkoituksiin. Esimerkiksi Kela myöntää työnantajille maksettavat päivärahat tulorekisterin tietojen perusteella. Jos tiedot ovat virheelliset, myös työnantajalle maksettava päiväraha on väärän suuruinen.

Jokainen tulonsaaja tarvitsee palkkatietoja esimerkiksi verokorttia muutettaessa tai esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamisessa. Tietoja tarvitaan myös vanhempainpäivärahaa hakiessa ja eläke määräytyy tulorekisterin tietojen perusteella. Virheellinen tulorekisteritieto voi esimerkiksi tulonsaajalla johtaa virheellisin tiedoin myönnettyyn Kela-etuuteen ja takaisinperintään. Tulorekisteriaikana viranomaiset saavat tiedot suoraan rekisteristä, kun aikaisemmin tiedot piti etsiä paperiselta palkkalaskelmalta tai verotuspäätöksestä.

Viime vuonna tulorekisteri-ilmoittamista vielä harjoiteltiin, eikä tulorekisterin myöhästymismaksua määrätty. Myöhästymismaksun lähtökohtainen määräämättä jättäminen sai vuoden jatkoajan vuodenvaihteen lakimuutoksen myötä. Jatkoajalla halutaan kannustaa korjaamaan virheet ja puutteet ilman pelkoa siitä, että korjaaminen johtaa tulorekisterin myöhästymismaksun määräämiseen.

Jos virhe huomataan vasta useamman vuoden kuluttua, maksajan on edelleen korjattava virheelliset tiedot. Korjauksia ilmoituksiin voi tehdä 10 vuoden ajan tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien.

Näin korjaat virheelliset tiedot

1. Ilmoitukset korjataan ensisijaisesti antamalla korvaava ilmoitus tulorekisteriin. Eräissä poikkeustilanteissa tiedot korjataan kuitenkin mitätöimällä ensin virheellinen ilmoitus ja antamalla sitten uusi ilmoitus. Käytä mitätöintiä vain poikkeustilanteissa.

2. Jos maksajan pitää mitätöidä ilmoituksia, on hyvä huomioida, miten se vaikuttaa esimerkiksi maksajalle määrättäviin työnantajamaksuihin, koronlaskentaan sekä tiedon käyttäjien päätöksentekoprosesseihin. Jotta mitätöinnin vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet, mitätöi ilmoitus ja anna uusi ilmoitus saman päivän aikana (klo 17). Erityisesti suurten ilmoitusmäärien mitätöinti on suunniteltava etukäteen, jotta uusien tietojen antaminen ei viivästy.

3. Jos mitätöinnin ja uuden ilmoituksen antamisen välillä on viive, voidaan esimerkiksi sosiaalivakuutusmaksu, vero tai etuus määrätä väärän suuruisena. Tämä voi aiheuttaa turhia oikaisupäätöksiä, viivästysseuraamuksia ja selvittelyitä. Antamalla uusi ilmoitus saman työpäivän aikana vältetään mitätöityyn ilmoitukseen liittyvän maksun palautuminen ja uudelle maksulle muodostuva viivästysseuraamus.

4. Jos maksaja ei anna uutta ilmoitusta viipymättä mitätöinnin jälkeen, viranomaiset voivat antaa tulonsaajalle uusia päätöksiä väärin tiedoin. Esimerkiksi tulonsaajan etuus voidaan laskea väärin tai toimeentulo saattaa vaarantua, jos etuuden laskennasta puuttuu palkkatietoja. Mitätöidyt tulotiedot voivat jäädä huomioimatta verokortissa, esitäytetyllä veroilmoituksella tai etuuden määrässä.

5. Kaikki ilmoituksella virheellisesti annetut tiedot, sekä pakolliset että täydentävät, on korjattava. Myös alkuperäisestä ilmoituksesta puuttuneet tiedot pitää sisällyttää korvaavaan ilmoitukseen.

6. Jos esimerkiksi palkkatietoilmoituksen tulotiedot muuttuvat siten, että myös maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä muuttuu, maksajan on korjattava palkkatietoilmoituksen lisäksi työnantajan erillisilmoituksella ilmoitettua työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärää.

7. Korjaamisen kannalta ei ole merkitystä, millä tavalla alkuperäinen ilmoitus on annettu. Esimerkiksi teknisen rajapinnan kautta annettuja ilmoituksia voidaan korjata sähköisessä asiointipalvelussa verkkolomakkeella ja latauspalvelun kautta annettuja ilmoituksia voidaan korjata teknisen rajapinnan kautta.

8. Ilmoituksen korjaamisen kannalta ei ole merkitystä myöskään sillä, onko esimerkiksi rahapalkat ilmoitettu tulorekisteriin yhteissummana vai eritellysti.

9. Huomaa, että jos maksaja korjaa rahapalkkojen tietoja sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella, valittua ilmoitustapaa ei kuitenkaan voi korjauksen yhteydessä vaihtaa.

10. Ilmoita tieto takaisinperinnästä, kun tulonsaaja on maksanut liikaa saamansa suorituksen takaisin. Takaisinperittyä summaa ei korjata alkuperäiselle ilmoitukselle, vaan tieto takaisinperinnästä annetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jolloin liikasuoritus on maksettu takaisin.

Lue lisää ohjeita täältä.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi