10.9.2019 klo 15:24
Uutinen

Y-blogi: Yrityskaupan valmistelu vaatii aikaa ja työtä

Jatkis-hanke käynnistyi kuluvan vuoden alussa. Tarve hankkeelle osoittautui todelliseksi varsin pian. Maakunnan alueella on paljon pitkään toimineita yrityksiä, joiden jatkuvuuden edellytyksenä on omistajanvaihdos syystä tai toisesta, yleisimmin yrittäjän eläkeiän lähestyessä. Omistajanvaihdos voi toteutua yrityskaupan tai sukupolvenvaihdoksen seurauksena.

Kymmenien yritysten otannan perusteella voidaan todeta, että useimmissa yrityksissä on järkevää toteuttaa jonkinlainen kehityshanke ennen myyntisuosituksen antamista. Yritys, jossa liiketoiminnan edellytykset ovat hyvät ja historiallinen kehitys positiivinen, löytää uuden omistajan aina helpommin. Mikäli yritystä ei ole johdettu tuloshakuisesti, voidaan kohtuullisen pienilläkin kehitystoimilla nostaa yrityksen arvoa lyhyessä ajassa. Vaikka yritys omaisi edellytykset tulla myydyksi, niin ostajan löytyminen voi viedä aikaa. Valmistautuminen yrityskauppaan sisältää monia eri vaiheita tavoitteista riippuen, siksi siihen tulisi varata reilusti aikaa ja aina parempi, jos yritystä olisi johdettu arvonnousun näkökulmasta jo normaalissa arjessa aiemmin.

Yrityksen arvo – mistä se muodostuu?

Arvonmäärityksen menetelmiä on olemassa useita. Hankkeessa ei tehdä oppikirjan mukaista arvonmääritystä, mutta yrityksen arvoa arvioidaan yrityskaupan valmistelun vaatiman tarpeen mukaan. Arvon määrityksen teettämistä suositellaan yrityksille, jos toiminta on mittavaa ja taseessa paljon omaisuutta.

Arvonmäärityksen perusteena yrityskaupoissa on yleensä liiketoiminnan tuottoarvo, josta vähennetään velkojille kuuluva osuus ja johon vastaavasti voidaan lisätä taseen likvidejä eriä, kuten kassa, myynti- ja muut saamiset sekä vaihto-omaisuuskin. Vaihto-omaisuus siinä tapauksessa, että se on täysin kurantti eli siitä on odotettavissa myyntisaatavia täysimääräisenä normaalin liiketoiminnan kannattavuudella. Usein yrittäjällä on mielikuva, jonka mukaan kaluston arvo tai muun kiinteän omaisuuden arvo lisätään tuottoarvoon, näin ei ole, vaan tuottoarvo ja omaisuuden arvo tulee erottaa toisistaan käsitteenä. Yrityskaupan rahoituksen näkökulmasta valtaosa yrityskaupoista toteutuu tuottoarvoperusteisesti, ei omaisuuden arvon mukaisesti, varsinkin, jos kaupassa käytetään lainarahaa. Yrityksen tuotolla tulee pystyä maksamaan laina pois 3 – 5 vuoden kuluessa.


Jatkiksen projektipäällikkö Jan Kontiainen, Jatkis-tilaisuudessa Liperin Ylämyllyn Shellillä.

Substanssiarvolla tarkoitetaan yrityksen omaisuuden nettoarvoa, jossa varallisuus on arvostettu käypään markkina-arvoon ja josta vähennetään yhtiön velat. Substanssiarvon osoittautuessa tuottoarvoa suuremmaksi, voi esiin nousta muiden yritysjärjestelyjen tarve ennen liiketoiminnan sisältävää yrityskauppaa. Edelleen, mikäli yrityksen hintapyyntö perustuu substanssiarvoon, sen ollessa merkittävästi tuottoarvoa suurempi, tulee ostajan intressin perustua johonkin muuhun asiaan kuin ostettavan yrityksen liiketoimintaan. Yrityskaupan rahoitustarkastelusta tulee tässä tapauksessa aina hieman mutkikkaampaa vakuuksien tarpeen kasvaessa. Raskaan taseen omaavia yrityksiä voidaan muokata jakamalla yhtiö osiin, jolloin niiden arvo ja muoto voi sopia ostajalle paremmin.

Joskus arvonmäärityksen perusteena voidaan käyttää myös tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvoa. Arvonmääritykseen liittyy aina harkintaa ja arviointia. Tässä vaiheessa huomioidaan yrityksen verkoston vahvuutta ja suhteita eri sidosryhmiin, markkina-asemaa alueella, yrityksen kasvunäkymiä, liikevaihdon kasvua, tuloskehitystä ja mahdollisuutta laajentaa toimintaa eri tavoin. Näiden tekijöiden vaikutus yrityksen arvoon näkyy erilaisina kertoimina tuottoarvon määrityksessä, joka voi perustua esim. käyttökatteeseen tai nettotulokseen.

Liiketoiminnan kehittäminen arvonnousun näkökulmasta

Kasvava liikevaihto, tulos ja osinko, kannattavuuden positiivinen kehitys. Nämä ovat parhaat tunnusmerkit yritykselle, joille riittää kysyntää yrityskauppamarkkinoilla. Vaikuttaa siltä, että enemmän kuin joka toisessa yrityksessä tyydytään vähempään ja törmätään vaikeuteen löytää yritystoiminnalle jatkaja. Yleisesti koetaan, että yrityskaupan esteenä on liiketoiminnan ylihinnoittelu, mutta käänteisesti asia todettuna päästään kiinni varsinaiseen ongelmaan. Hinnoittelupohja ei ole riittävä hintaodotukseen verrattuna. Mikäli yrityksen tunnusluvut ovat heikentyneet trendin omaisesti, on yrityksen myyntiin varattava enemmän aikaa tai sitten on tyydyttävä alhaiseen kauppahintaan. Ely-keskus tukee taloudellisesti tällaisten yritysten kehittämishankkeita siinä vaiheessa, kun oikeaa kehityspolkua etsitään. Samoin Jatkis-hanke on mukana tässä työssä, joten rahasta kehitystoimien toteuttaminen ei ole kiinni. Vanha klisee ”laitetaan yritysmyyntikuntoon” tarkoittaa yrityksen toiminnan kehittämistä, jonka kuuluisi olla osa yrityksen eteen tehtävää työtä jo arkea elettäessä.

Yrityksen positiiviseen arvon kehitykseen voi saada kertaluokkaa enemmän vauhtia yritysoston avulla. Liikevaihto kasvaa oston, mutta myös laajentuneen ostoalustan myötä orgaanisesti entistä nopeammin. Usein ostoksen takaisinmaksuaika on suunniteltua lyhyempi kasvun ja tuottavuuden nousun seurauksena kaupan jälkeen. Kahden tai useamman yhtiön fuusio tuottaa usein enemmän, kuin osapuolten taloudellisen tuloksen summa antaa ymmärtää. Ostosprosessin yksityiskohtiin kannattaa perehtyä, vaikka kauppa ei olisi vielä ovellakaan. Valmistautuminen ostoon on jopa tärkeämpää, kuin myyntiin.

JATKIS-hankkeen rooli yrityskauppakentällä

Jatkis-hankkeen tavoitteena on edesauttaa omistajanvaihdosten toteutumista maakunnan alueella. Hankkeeseen osallistuminen on yrityksille maksutonta. Yrityskaupan konsultteja on tarjolla maakunnassa kohtuullisen hyvin. Palveluntuottajat tarjoavat maksua vastaan resursseja, joita yrityskaupan toteuttamisessa tarvitaan. Hanke ei korvaa näiden palvelujen tarvetta, mutta täydentää niitä erinomaisesti. Hankkeeseen kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen kuin varsinainen yrityskauppa on ajankohtainen. Hankkeessa teemme yrityksestä analyysin, etsimme myyntiä edistäviä sekä hidastavia tekijöitä ja laadimme toimintasuunnitelman yrityskauppaprosessin toteuttamiseksi. Suunnitelma laaditaan arvonmäärityksen näkökulmasta. Kun yritys on saanut riittävät eväät hankkeesta, on huomattavasti helpompaa edetä hankkeessa ja koota tiimi kaupan toteuttamista varten.

Hankkeen kautta myytävä yritys saa näkyvyyttä niissä piireissä, joissa mahdolliset ostajat liikkuvat. Hanke on rakentanut valtakunnan kattavan verkoston, joka tavoittaa suuren määrän yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Hankkeen ajan verkostoon kuuluvien myyntialustojen palvelut ovat veloituksetta yritysten käytössä. Joissakin palveluissa veloitusperuste syntyy, mutta ainoastaan kaupan toteutuessa. Käytössä olevien kanavien kautta tavoitetaan kymmeniä tuhansia yksityishenkilöitä ja tuhansia yrityksiä. Yrityksestä laaditaan myyntiaineisto ostajan tietopyyntöä ja myynti-ilmoitusta varten.

Liikkeellä on myös aktiivisia ostajia, jotka ovat tervetulleita mukaan hankkeeseen. Hankkeen edetessä yritysmassa kasvaa koko ajan, ja näin mukana olevalle ostajalle voi löytyä erinomaisia vaihtoehtoja yrityskauppaan koska tahansa. Osallistumalla hankkeeseen, yritysostoa suunnittelevalla on mahdollisuus tutustua yrityskauppaprosessiin etukäteen ja valmistautua myyjän kohtaamiseen. Yrityskaupassa liiketoiminnan riski siirtyy ostajalle, joten yritysostoon valmistautuminen on jopa tärkeämpää kuin myyntiin. Kattavan tietopyyntölistan laatiminen vaatii asiaan paneutumista ja perusteellista harkintaa, joten kaikki apu ja olemassa oleva kokemus asiasta kannattaa hyödyntää hankkeen kautta. Yritykseen tutustuminen perusteellisesti on vaativa tehtävä, jossa tärkeimmät avustajat löytyvät tilintarkastuksen ja yritysjuridiikan aloilta

Hankkeen yhteistyökumppani Yrityskummit Ry tarjoaa tukea yrityksille, tässä tapauksessa sekä myyjille, että ostajille. Yrityskummit ovat kokeneita yritysmaailman hyvin tuntevia ihmisiä. Heidän sparrauksesta ja muusta tuesta voi olla arvaamaton hyöty.

Jan Kontiainen

Projektipäällikkö

p. 040 555 4348

Lisää asiaa yrityskaupoista Jatkiksen nettisivuilta >>