1.3.2018 klo 17:06
Uutinen

Yhteisöjen verotukseen luvassa taas uudistuksia – tiesitkö näistä muutoksista?

Verotukseen on luvassa jälleen muutoksia. Listasimme toukokuun alussa voimaan tulevat keskeiset uudistukset.

Verotusmenettelyn uudistukset jatkuvat. Nyt esitettävät muutokset liittyvät Verohallinnon ns. Valmis-hankkeen kolmanteen vaiheeseen, joka on osa Verohallinnon tietojärjestelmäuudistusta.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.5.2018. Uudistuksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa ja siihen liittyvässä muutoksenhaussa.

Muutosten seurauksena mm. yhteisöjen tuloverotus reaaliaikaistuu ja seuraamusmaksut yhtenäistyvät.

Verotuksen päättyminen verovelvolliskohtaisesti

Verotuksen reaaliaikaisuuden parantamiseksi säännönmukainen verotus voi päättyä jatkossa verovelvolliskohtaisesti ja nykyistä aikaisemmin. Siten esimerkiksi tuloverotus voisi päättyä eri verovelvollisilla eri aikaan ja vastaavasti jäännösverojen ja veronpalautusten aikataulut määräytyisivät päättymispäivän perusteella verovelvolliskohtaisesti.

Tavoitteena on aikaistaa verojen maksupäiviä ja nopeuttaa veronpalautusten maksamista.

Verotuksen päättymispäivä ilmoitetaan jatkossa verovelvolliselle annettavassa verotuspäätöksessä. Jos verovelvollinen korjaa tai täydentää verotietoja ennen päättymistä, verotus päättyy myöhemmin uudessa verotuspäätöksessä ilmoitettavana päivänä. Verovelvollisen on siten esitettävä vaatimuksensa ennen verovelvolliskohtaista verotuksen päättymistä eli usein nykyistä aiemmin. Jatkossa virheen korjaaminen on kuitenkin mahdollista kuten nykyisinkin.

Verohallinto voi myös ilmoittaa jatkavansa verotusta ennen verotuksen päättymistä, jos Verohallinnon valvontatoimi on kesken. Verotus päättyy myös tällöin myöhemmin ilmoitettavana päivänä.

Täydentävä verotuspäätös

Verotuksen toimittamisen ja muutoksenhaun välisen rajan selkeyttämiseksi otetaan käyttöön uusi täydentävää verotuspäätöstä koskeva menettely. Täydentävä verotuspäätös tehdään tilanteissa, joissa verovelvollinen ilmoittaa verotuksen päättymisen jälkeen sellaisen verotukseen vaikuttavan tiedon, jota hän ei ole aikaisemmin ilmoittanut.

Seuraamusmaksut yhtenäistyvät

Seuraamusmaksujärjestelmä yhtenäistyy kaikkien verolajien osalta. Veroilmoituksen myöhästyessä voidaan määrätä uusi myöhästymismaksu. Jos veroilmoituksessa on puutteita, Verohallinto voi määrätä myös veronkorotuksen.

Myöhästymismaksu

Jos verovelvollinen oma-aloitteisesti antaa veroilmoituksen tai korjaa laiminlyönnin ennen verotuksen päättymistä, määrätään myöhästymismaksu.

Myöhästymismaksu määrätään silloin, kun verotus ei ole vielä päättynyt ja kun oikaisu tapahtuu oma-aloitteisesti. Myöhästymismaksu on kiinteämääräinen: luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien kohdalla 50 euroa verovuodelta ja muiden, esimerkiksi osakeyhtiöiden, osalta 100 euroa verovuodelta.

Myöhästymismaksu voidaan jättää määräämättä, jos veroilmoituksen antaminen on viivästynyt verovelvollisesta riippumattomasta syystä, laiminlyönti on vähäinen tai sille on pätevä syy.

Uudet kaavamaisemmat veronkorotussäännökset

Aikaisemmin veronkorotuksiin sovellettiin kolmeasteista portaikkoa riippuen laiminlyönnin vakavuudesta. Säännöksessä oli kohdat vähäiselle, olennaiselle ja törkeälle laiminlyönnille.

Uusien säännösten soveltamisessa on lähtökohtana, että veronkorotus määrätään aina, kun laiminlyönti on tapahtunut. Veronkorotus voidaan jättää määräämättä vain erikseen säädetyillä perusteilla, jos laiminlyönti on vähäinen tai laiminlyönnille on pätevä syy tai veronkorotuksen määräämisen olisi olosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta.

Veronkorotus määrätään joko perustason tai siitä korotetun tai alennetun tason mukaisena seuraavalla tavalla:

  • Veronkorotuksen perustaso on 2 % lisätyn tulon tai 10 % lisätyn veron määrästä
  • Korotettu veronkorotus on 3–10 % lisätyn tulon tai 15–50 % lisätyn veron määrästä (esimerkiksi jos verovelvollisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on toistuvaa tai toiminta osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta)
  • Alennettu veronkorotus on 1 % lisätyn tulon tai 5 % lisätyn veron määrästä (esimerkiksi jos kyseessä oleva asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä)
  • Oma-aloitteinen korjaaminen on 0,5 % lisätyn tulon tai 2 % lisätyn veron määrästä (verovelvollinen itse oma-aloitteisesti vaatii virheen korjaamista vahingokseen, jos korjaus tapahtuu verotuksen päättymisen jälkeen)

Kaavamaisempien säännösten tavoitteena lisätä veronkorotusten ennakoitavuutta ja harkintavaltaa säännösten soveltamisessa. Uudet säännökset sisältävät kuitenkin uusia termejä sekä uusia mahdollisia rajanvetotilanteita, joiden sisältö täsmentynee vasta käytännön soveltamisen myötä.

Lisätietoja löydät Verohallinnon sivuilta.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kuva: Pixhill


Liity Yrittäjiin!