Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

20.1.2017 klo 14:29
Uutinen

Yrittäjä pelkää: Sote jättää pienet lääkäritalot isojen jalkoihin

Kallis digitalisaatio, korvausten epävarmuus ja alalle tulleet finanssikonsernit ovat sote-uudistuksen uhkakuvia, listaa lääkäriyrittäjä Lääkärilehdessä.

Pien­ten ja keski­suurten paikal­listen lääkä­ri­ta­lojen pe­lätään jää­vän suur­ten moni­kan­sal­listen yh­tiöiden jal­koihin sote-uudistuksessa, kirjoittaa Lääkärilehti.

Näin siitä huolimatta, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen soviteltavan valinnanvapauden uskotaan kasvattavan terveyspalveluyritysten liiketoimintaa.

– Huo­li on aiheel­linen. Sote-kes­kuk­selta vaa­ditaan ai­ka laa­jasti palve­luja. Sii­hen ei­vät pie­net yri­tykset pys­ty, sa­noo Po­rin Lääkä­ri­talon toimi­tus­joh­ta­jana pit­kän uran teh­nyt Heik­ki Kuuri-Riutta.

Epävarmat näkymät ajoivat yrityskauppaan

Kuuri-Riutta myi yhdessä muiden osakkaiden kanssa lääkäritalonsa Terveystalolle viime vuonna.

Yrityksen liikevaihto oli 14 miljoonaa euroa ja se tarjosi työtä 130 työntekijälle sekä 160 ammatinharjoittajalle. Omistajat kokivat tulevaisuuden epävarmaksi, riskit turhan suuriksi ja tekivät yrityskaupan.

Voimakkaat kilpailijat tulivat keskelle alan murrosta

Pk-yritykset voisivat laajentaa hartioitaan verkostoitumalla keskenään, mutta Kuuri-Riutan mukaan se ei onnistu riittävän sitoutumisen puutteessa.

Kuuri-Riutta nimeää uudistuksen riskiksi kunnilta perittävän kapitaatiokorvauksen, joka perustuu väestön ikään ja sairastavuuteen. Korvauksen suuruudesta ei ole kuitenkaan tietoa. On myös epäselvää, tuleeko sen rinnalle suoriteperusteinen korvaus.

Digitalisaation yrittäjä kokee sekä uhkana että mahdollisuutena. Yrittäjät tarvitsisivat rahaa ja osaamista sen haltuunottoon.

Li­säksi samalle ken­tälle on tul­lut uu­sia voimak­kaita pe­laajia: pank­ki- ja vakuu­tus­kon­ser­neja, joilla resurssit ovat huomattavasti lääkäritaloja suuremmat.

Kuuri-Riutta us­koo kui­tenkin, et­tä pie­nillä yri­tyk­sillä on mahdol­li­suuksia vuo­den 2019 jälkeenkin.

– Jul­kisen palve­lu­tuo­tannon ulko­puo­lelle jää­vä yritys pär­jää omillaan, kun se pi­tää kiin­ni ammat­tio­saa­mi­sesta ja hy­västä asia­kas­pal­ve­lusta. Keski­suu­rilla yri­tyk­sillä ris­kit ovat mieles­täni hiu­kan suu­remmat.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi