21.5.2021 klo 14:14
Uutinen

Yrittäjä, tunnetko tilaajavastuulain?

Tilaajavastuulaki (1233/2006) koskee kaikkia toimialoja, joilla käytetään alihankintaa tai vuokratyövoimaa Suomessa. Laki velvoittaa työn tilaajaa hankkimaan sopimuskumppaniyrityksestään tilaajavastuuselvitykset ennen kuin se solmii alihankintaa tai vuokratyötä koskevan sopimuksen yleensä joko kirjallisesti tai suullisesti.

Tilaajavastuulaki

Tilaajavastuulakia tulee noudattaa, kun vuokratyön käyttö kestää yhteensä yli 10 työpäivää tai kun alihankintasopimuksen arvo on vähintään 9000 euroa (alv 0 %). Useissa peräkkäisissä ja raja-arvoiltaan tai kestoltaan pienemmissä sopimuksissa selvitysvelvollisuus syntyy viimeistään silloin, kun sopimusten yhteenlaskettu arvo tai kesto täyttää edellä mainitut raja-arvot. Raja-arvojen täyttymistä ei tarkastella tilikausi- tai vuosikohtaisesti.

Kaikki alihankinta ei kuulu tilaajavastuulain soveltamisalaan. Työ tulee tehdä tilaajan tiloissa tai työkohteessa, työn tulee liittyä tilaajan toiminnassa tavanomaisesti suoritettaviin tehtäviin tai tavanomaiseen toimintaan liittyviin kuljetuksiin ja työn suorittajan tulee olla sopimuskumppanin työntekijä. Silloin kun työ liittyy rakentamiseen, myös pelkän elinkeinonharjoittajan tekemästä työstä on selvitysvelvollisuus. Lisäksi rakentamiseen liittyvissä sopimuksissa on hyvä huomioida, että tilaajalla on aina ehdoton selvitysvelvollisuus sopimuskumppanistaan. Lisäksi on hyvä muistaa, että selvitykset tulee hankkia myös ulkomaisista sopimuskumppaneista samalla tavoin, kuin solmittaessa sopimus suomalaisen yrityksen kanssa.

Hankittavat tilaajavastuuselvitykset ja niiden säilyttäminen

 • selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
 • kaupparekisteriote
 • veronmaksuasioita koskeva selvitys
 • todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
 • selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
 • selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
 • todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta (tämä koskee pelkästään rakentamistoimintaan kuuluvia sopimuksia)

  Ennen sopimuksen solmimista hankitut selvitykset tulee säilyttää kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työskentely on päättynyt. Selvitysten säilytysmuodolla ei ole merkitystä – selvitykset voi säilyttää myös esimerkiksi sähköisessä muodossa.

  Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä voi seurata työn tilanneelle yritykselle laiminlyöntimaksu, minkä vähimmäismäärä on 2050 euroa ja enimmäismäärä 20 500 euroa. Tilaajalle voidaan puolestaan määrätä korotettu laiminlyöntimaksu, jos sopimus on solmittu liiketoimintakieltoon määrätyn elinkeinoharjoittajan kanssa tai yrityksen kanssa, jonka yhtiömies, hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai muu näihin rinnastettava henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon. Korotettu laiminlyöntimaksu voidaan määrätä myös siinä tilanteessa, jos tilaajan on sopimusta solmiessaan täytynyt ymmärtää, ettei sopimuskumppanilla ole tarkoitus täyttää työnantajan lakisääteisiä maksuvelvoitteitaan. Korotetun laiminlyöntimaksun vähimmäismäärä on 20 500 euroa ja enimmäismäärä 66 500 euroa.

  Kenen vastuulla selvitysvelvollisuus on?

  Tilaajavastuulain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue koko Suomessa. Valvonnassa on huomattu, että useat tilaajat ovat ulkoistaneet tilaajavastuulain mukaiseen selvitysvelvollisuuteen liittyvät tehtävät tilitoimistoille. Tilitoimistot ovat voineet hoitaa selvitysten hankkimiseen, säilyttämiseen ja neuvontaan liittyviä tehtäviä.

  Yrittäjien on hyvä muistaa, että vastuu tilaajavastuulain noudattamisesta on aina työn tilaajalla, vaikka selvitysten hankkiminen ja säilyttäminen olisikin ulkoistettu tilitoimistolle. Tilaajavastuulain noudattaminen vaatii muun muassa tietoa solmittujen sopimusten sisällöstä ja siitä, kuka työn on suorittanut, jotta tilaajavastuulakia pystytään noudattamaan kokonaisuudessaan.

  Rakennustyömailla päätoteuttajien hankkimat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset eivät poista selvitysvelvollisuutta urakkaketjussa alempana olevilta tilaajilta, vaan selvitysvelvollisuudesta vastaa aina jokainen tilaaja erikseen.

  Henkilöstön edustajien tiedonsaantioikeus

  Henkilöstön edustajalla, kuten esimerkiksi työsuojeluval­tuutetulla on oikeus pyynnöstä saada tilaajavastuulais­sa yksilöidyt tiedot alihankinta- ja vuokratyösopimuk­siin liittyen. Näitä tietoja ovat mm. selvitettävä vuokratyön käytön syy, käytettävän työvoiman määrä, yrityksen yksilöintitiedot, työkohde, työtehtävät, sopimuksen kestoaika sekä vuokratyötä tai alihankintatyötä teke­viin työntekijöihin sovellettava työehtosopimus

  Lisätietoa tilaajavastuulaista

  Laki Finlexissä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20061233
  Tilaajavastuulaki-opas: https://tyosuojelu.julkaisuverkossa.fi/tilaajavastuulaki/#/article/1/page/1
  Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu: https://www.tyosuojelu.fi/harmaa-talous/tilaajavastuu
  Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta: 0295 016 620