16.7.2018 klo 10:50
Uutinen

Yrittäjät haluaa pidentää oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen: ”Jatko-opintoihin vasta kun edellytykset riittävät”

Suomen Yrittäjien esittämän oppivalmiusmallin tarkoituksena on vahvistaa oppijan polkua jo esi- ja perusopetuksessa. Malli suosittaa perusopetuksen oppivelvollisuuden pidentämistä 18 ikävuoteen.

Suomen Yrittäjät on huolissaan ”koulupudokkuudesta” ja sen aiheuttamasta nuorten syrjäytymisestä. Yrittäjien mielestä oppivelvollisuuden laajentaminen toisen asteen opintoihin ei ratkaise ongelmaa.

Tällä hetkellä yrityksiä vaivaa pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Se puolestaan on esteenä yritysten kasvulle.

Yrittäjien oppivalmiusmallin tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan osaamista ja valmiuksia muun muassa yksilöllisillä oppimisympäristöillä.

– Perusopetuksen tavoitteet ovat jatkossakin kaikille yhtäläiset, mutta yksilön on voitava rakentaa osaamistaan huomattavasti omatahtisemmin. Oppilasta on ohjattava perusopetuksesta kohti toisen asteen opintoja yksilölliset vahvuudet ja erityiset tarpeet huomioiden, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä toteaa.

– Myös alakouluvaihetta on kehitettävä joustavampaan suuntaan. Osana tätä olisi jo tällä hetkellä perheitä velvoittava kuusivuotiaiden esiopetus otettava osaksi oppivelvollisuutta. Se takaisi lapselle parhaiten sopivan siirtymän esiopetuksesta perusopetukseen, Mikkilä jatkaa.

”Opintojaan nopeuttavatkin huomioitava”

Satakunnan Yrittäjien puheenjohtaja Pia Hirvonen on mielissään Yrittäjien ulostulosta.

– Julkisuudessa puhutaan paljon oppimisvaikeuksista, mutta on olemassa myös opiskelijoita, jotka haluaisivat nopeuttaa oppivelvollisuuden suorittamista tai aloittaa peruskoulun aikaisemmin. Nämäkin ryhmät olisi hyvä huomioida, Yrittäjien osaamisen valiokunnan puheenjohtajanakin toimiva Hirvonen sanoo.

Hirvosen mukaan peruskoulun jälkeisissä jatko-opinnoissa pitää huomioida työelämän murros ja etenkin se, mitä vaikutuksia digitalisaatiolla on eri ammateille.

– Siinä kohtaa pitää ajatella perinteisten ammattien edellyttämää monimuotoista oppimista kuten oppisopimuksia tai joustavaa opiskelua.

Hirvonen toivoo, että pitkällä aikavälillä oppivalmiusmalli helpottaisi työvoimapulaa ja ajaisi lisää osaavia ihmisiä työmarkkinoille.

– Nyt tilanne on lähes katastrofaalinen. Suomessa on paljon työttömiä ja samaan aikaan työvoimapula. Valmistuvien osalta riskinä on syrjäytyminen ja jääminen työelämän ulkopuolelle.

Valmiimpana jatko-opintoihin

Oppivalmiusmalli ottaa kantaa myös perusopetuksen järjestäjän vastuuseen nuoren riittävistä valmiuksista jatko-opintoihin.

– Perusopetuksen järjestäjä olisi velvoitettava huolehtimaan siitä, että nuori ohjataan jatko-opintoihin vasta, kun hänellä on siihen riittävät tiedolliset, taidolliset ja muut edellytykset, johtaja Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjistä sanoo.

Yrittäjien mukaan perusopetuksessa on pidettävä huolta siitä, että nuori saavuttaa perusopetuksen oppimäärän tiedolliset ja taidolliset tavoitteet. Tutkimusten mukaan osalla päättötodistuksen saaneista ei näitä valmiuksia ole.

Yrittäjien mallissa painotetaan, että nuorella tulee olla mahdollisuus saada tukea ja riittävästi aikaa osaamisen kehittämiseen. Tämän takia perusopetuksen oppivelvollisuutta tulisi mallin mukaan pidentää 18 ikävuoteen.

Huomio opintonsa keskeyttäviin

Suomen Yrittäjät esittää, että toisen asteen koulutus ei kuuluisi jatkossakaan oppivelvollisuuden piiriin. Näin resurssit voitaisiin kohdentaa toisen asteen opinnoissa haasteita kokevien nuorten osaamisen kehittämiseen.

– Jos oppivelvollisuus ulotettaisiin koskemaan koko ikäluokan toisen asteen koulutusta, olisi kaikille opiskelijoille kustannettava oppimateriaalit sekä tarvittaessa myös koulumatkat. Tämä olisi pois eniten apua tarvitsevien tukitoimista. Tarveharkintainen avustus on parempi ratkaisu oppimateriaalikustannusten haasteisiin, Yrittäjien Joonas Mikkilä huomauttaa.

Yrittäjäjärjestön oppivalmiusmalli huomioi opinnoissaan ylitsepääsemättömiä haasteita kohtaavat nuoret. Toisen asteen opintonsa keskeyttävä tai keskeyttämisuhassa oleva alle 18-vuotias opiskelija siirtyisi takaisin joustavan perusopetuksen piiriin jatkavana oppivelvollisena. Opintojen keskeytyminen olisi merkki siitä, ettei nuori ole saavuttanut perusopetuksen oppivelvollisuuden ehtoa eli toisella asteella menestymisen valmiuksia.

Jatkava oppivelvollinen olisi oikeutettu ja velvoitettu osallistumaan häntä tukeviin toimintoihin, joihin voitaisiin yhdistää perus- ja toisen asteen sisältöjä, valmistavia opintoja sekä tarvittaessa myös kuntoutusta. Tuki järjestettäisiin pääsääntöisesti toisen asteen oppilaitoksen yhteydessä, eikä opiskelijan tarvitsisi konkreettisesti palata peruskouluun.

Lue asiaa koskeva Yrittäjien tiedote täältä.

Kuva: iStockPhoto

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi