11.2.2020 klo 14:30
Uutinen

Yrittäjien suhdannenäkymät heikkenemässä Keski-Pohjanmaalla

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella vastauksia oli 212 yritystä ja kysely tehtiin joulukuu 2019-tammikuu 2020 välisenä aikana internet-, sähköposti tai puhelinkyselynä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy.

Valtakunnallisesti pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat säilyneet lähes viime syksyn tasolla. Muutos pk-yritysten suhdanneodotuksissa on syksyn 2019 barometriin verrattuna pieni, mutta negatiivinen. Kansantalouden kasvun hidastuessa suhdannenäkymien saldoluku laski edelleen lievästi ja sai arvon yhdeksän. Laskua edellisestä barometrista on yksi yksikkö ja vuoden takaisesta viisi yksikköä. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella yleinen suhdannenäkymä on putoamassa lähelle nollaa, kun saldoluku oli syksyllä 2019 18%. Seutukunnittain alueen suhdannenäkymissä näkyy positiivisena Kokkolan seutu ja negatiivisimmin suhdanteisiin suhtautuu Kaustisen seutu.

Työllisyyden kehitys

Arvio henkilökunnan määrästä vuoden päästä eli työllisyyden kehityksestä on kuitenkin aiempaa parempi ja saldoluku on noussut syksyn tuloksista neljästä prosentista yhdeksään prosenttiin.

Liikevaihto ja kannattavuus

Pk-yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä vastaavat pitkälti yleisiä suhdanneodotuksia. Odotukset ovat laskeneet lievästi samaan aikaan kun yleiset suhdanneodotukset ovat heikentyneet. Saldoluku laski hieman syksyn barometrista, ja sai arvon 22. Tämä on selvästi alle hyvän talouskehityksen pitkäaikaisen keskiarvon. Alueen yritysten arvio liikevaihdosta ja kannattavuudesta ensi vuonna on laskenut liikevaihdon kehityksen syksystä 30 %:sta 16%iin ollen hiukan valtakunnallista tilastoa heikompi. Kannattavuus ensi vuonna nähdään myös heikompana kuin syksyn barometritulokset laskien 24%:sta 13%, joka on kylläkin hiukan parempi kuin valtakunnallisesti keskimäärin.

Arvio Investointien arvon sekä tuotannon ja tuotteiden kehityksestä

Talouskehityksen hidastumisen seurauksena kaikkien toimialojen investointien saldoluku painui negatiiviseksi. Rakentamisessa ja kaupassa odotukset investointien lähiajan kehityksestä ovat heikoimmat, tosin alueen rakentaminen näyttää vielä olevan kohtuullisen hyvä. Muutos syksystä on kuitenkin kahtiajakoinen: samaan aikaan kun teollisuuden investointiodotukset laskivat selvästi, kaupassa tilanne hieman koheni. Investointien kehitys kertonee pk-yritysten heikosta uskosta talouden pidemmän aikavälin kehitykseen lakkojen ja maailmantalouden tuoman epävarmuuden vuoksi. Investointien arvo on alueella kääntynyt negatiiviseksi -8% ollen heikompi kuin valtakunnassa -4%.

Alueella nähdään ensivuosi koskien Innovaatioita ja tuotannon ja tuotteiden kehityksessä olevan huomattavasti parempi kuin valtakunnan tulos ollen 22% kun valtakunnan vastaukset olivat 15%.

Työllisyyden muutosodotukset

Arvio henkilökunnan määrän odotuksesta vuoden päästä on kasvanut alueella ollen merkittävästi parempi kuin syksyllä päätyen samaan kuin valtakunnan talo saldoluvun ollessa 9. Työllisyyden esteistä suurimpana alueella katsotaan olevan työllistävien yritysten osalta työvoiman saatavuus ja ettei ole tarvetta työllistää kertonee alueen yritysten pienestä koosta.

Rahoitus

Pankkitoiminnan tiukka sääntely ja siitä osittain seurannut yritysten heikentynyt luottokelpoisuus näkyvät pk-yritysten ulkoisessa rahoituksessa. Barometrin mukaan harvemmalla kuin joka toisella yrityksellä on lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta. Alueen yrityksistä 27% aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta seuraavan 12 kuukauden aikana. Rahoitusta haetaan yhä enemmän ja muuta maata innokkaammin kone-, laite- tai rakennusinvestointeihin (66%), sekä toiseksi eniten käyttöpääomatarpeeseen yrityksen kasvaessa tai kansainvälistyessä (14 %). Tieto- ja viestintätekniikkalaite- tai ohjelmistoinvestointeihin rahoitusta aikoo hakea 13 % rahoitusta tarvitsevista sekä yrityskauppa- tai omistusjärjestelyihin 12 %.

Lisätietoja:

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, Mervi Järkkälä p. 0500 561 145

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, Kimmo Hanhisalo p. 0400 689 864

Finnvera Oyj, Essi Kypärä p. 029 460 2603