Yritysperintään tulossa kaivattu muutos – Perintäkulut kohtuullistetaan, Yrittäjät ajaa muutosta myös trattaperintään

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan säännöksiä yritysperinnän enimmäismäärästä. Samalla arvioidaan maksuaikoja koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta. Sopimuskumppanien pitkät maksuajat ovat olleet ongelmallisia etenkin pienille yrityksille.

Suomen Yrittäjät on pidemmän aikaa ajanut muutosta perintälakiin, jotta yritysperinnän kulut pysyisivät maksuvaikeuksiin joutuneen yrityksen osalta kohtuullisina.

– Kohtuulliset perintäkulut ovat myös velkojien näkökulmasta perusteltuja erityisesti silloin, kun perinnässä käytetään ammattimaista perintätoimijaa. Tämä johtuu siitä, että perintäkulut ovat velkojan saataviin nähden etusijalla. Jos velallinen on maksukyvytön tai kykenee maksamaan vain osan veloistaan, kohtuulliset perintäkulut edesauttavat, että velkoja voi saada itselleen edes osan saatavistaan. Olemme erittäin tyytyväisiä, että perintäkulut viimein kohtuullistetaan pysyvästi lakiin, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmassa olevan kirjauksen mukaan perintäkulujen määrälle säädetään euromääräiset ylärajat myös yritysperinnässä. Hallitusohjelmaan on kirjattu myös maksuaikojen selvittäminen. Tavoitteena on etenkin pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen. Kohtuuttoman korkeiden perintäkulujen katsotaan aiheuttavan taloudellista haittaa yrityksille.

Saatavien perinnästä annettua lakia muutettiin väliaikaisesti koronavirusepidemian vuoksi. Muutokset ovat voimassa kesäkuun loppuun. Väliaikaisessa laissa asetettiin perintäkuluille enimmäismäärät paitsi kuluttajasaataville, myös yrityssaataville. Hallituksen mukaan väliaikaisen lain voimassaoloa on tarpeen jatkaa vuoden 2022 kevääseen tai siihen asti, kunnes pysyvät muutokset saadaan voimaan.

Suuret yritykset venyttävät maksuaikoja

Yritysten välisistä maksuajoista säädetään laissa. Sen mukaan maksuaika ei saa olla 30 päivää pidempi, elleivät yritykset sovi asiasta. Selvitysten perusteella lakia ei kuitenkaan aina noudateta.

– Erityisesti suuret yritykset venyttävät omia maksuaikojaan pienempiin yrityksiin nähden yksipuolisilla ilmoituksilla. Näissä tapauksissa lainmukainen sopimisen edellytys ei täyty, mutta heikon neuvotteluaseman vuoksi pienemmät yritykset ovat joutuneet taipumaan itselleen epäedullisiin tilanteisiin.

Tämä käy ilmi myös Suomen Yrittäjien teettämästä Yrittäjägallupista.

Toivosen mukaan lainsäädännön pikaiselle muuttamiselle on tarve, sillä pienyritysten maksuvalmius on heikentynyt osaltaan pitkien maksuaikojen vuoksi.

– Yrittäjät eivät halua riitauttaa isompien yritysten sanelemia ja siten lainvastaisia ehtoja, koska ne pelkäävät menettävänsä riitautuksen vuoksi sopimuskumppanin tai uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sen vuoksi ehdotamme, että maksuehtolain valvontaa tehostetaan säätämällä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle mahdollisuus valvoa maksuehtojen lainmukaisuutta. Pienyrittäjällä tulisi olla oikeus ilmoittaa lainvastaisista menettelyistä nimettömästi, ettei omien oikeussuojakeinojen käyttäminen johtaisi suuremien yritysten kostotoimiin.

Tratan protestointiaikaa halutaan pidentää

Tratta eli on perintäkeino, jota käytetään yritysperinnässä. Tratta perustuu julkisuuden uhkaan: jos velallinen ei ole maksanut saatavaa, tieto tästä merkitään luottotietorekisteriin ja velkojan halutessa myös julkaistaan.

Toivosen mukaan kyseessä on yrittäjien näkökulmasta varsin ankara perintäkeino, koska ilman viranomaiskäsittelyä se aiheuttaa saajalleen maksuhäiriömerkinnän. Tratta voidaan protestoida eli julkaista ja merkintä luottotietorekisteriin kymmenen päivän kuluttua siitä, kun perintätoimisto on sen lähettänyt.

– Koska Postin toimitukset nykyään tunnetusti kestävät, on trattakirjeitä saapunut yrittäjille joko viime tipassa tai vasta määräajan umpeuduttua. Tämä on käytännössä suuri epäkohta. Kymmenen päivää tratan lähettämisestä lukien on liian lyhyt aika maksaa tai järjestellä yrityksen asioita tilanteissa, joissa yrityksellä on tilapäisiä maksuvaikeuksia, Toivonen huomauttaa.

– Tratan protestointia koskevan sääntelyn on oltava oikeassa suhteessa siihen, että tratan julkaisemisesta aiheutuu maksuhäiriömerkintä. Tämä ei tällä hetkellä mielestämme toteudu.

Suomen Yrittäjät on esittänyt, että tratan luottohäiriömerkintään johtavaa aikaa pidennetään nykyisestä kymmenestä päivästä.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi