25.10.2021
Jarkko Koskinen, Miksi kuntien ja kaupunkien ostolaskuaineiston julkaisusta on hyötyä yrityksille?

Miksi kuntien ja kaupunkien ostolaskuaineiston julkaisusta on hyötyä yrityksille?

Noin vuo­si sit­ten jul­kais­tun kan­sal­li­sen han­kin­tast­ra­te­gi­an pai­no­tuk­ses­sa jul­kis­ten han­kin­to­jen oh­jaa­mi­ses­sa ja vai­kut­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­ses­sa on vah­vas­ti esil­lä tie­dol­la joh­ta­mi­sen tee­ma. Yh­te­nä mer­kit­tä­vä­nä tie­don läh­tee­nä mai­ni­taan kun­tien os­to­las­ku­ai­neis­ton jul­kai­su.

Kun­ta­lii­ton tu­ki­pal­ve­lui­den kaut­ta on tuo­tu sekä oh­jei­ta et­tä konk­reet­tis­ta osaa­mi­sa­pua kun­nil­le oman os­to­las­ku­ai­neis­ton­sa muok­kaa­mi­sek­si jul­kai­sun mah­dol­lis­ta­vaan muo­toon. Näin se on käy­tet­tä­vis­sä sekä kun­nan omien tie­to­tar­pei­den poh­ja­na, sekä ker­rot­ta­vak­si myös yleis­hyö­dyl­li­seen käyt­töön esi­mer­kik­si pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien saa­ta­vil­le. Ym­mär­tääk­se­ni kun­tien kiin­nos­tus­ta os­to­las­ku­ai­neis­ton kä­sit­te­lyyn ja jul­kai­suun on saa­tu nos­tet­tua näi­den pal­ve­lui­den kaut­ta mer­kit­tä­väs­ti.

Kun­nil­le ja kau­pun­geil­le os­to­las­ku­ai­neis­ton –eli sen ra­han, joka me­nee jul­ki­siin han­kin­toi­hin kun­nan toi­mes­ta – ana­ly­soin­ti tuo tär­ke­ää tie­toa han­kin­to­jen joh­ta­mi­seen. Tuos­ta ai­neis­tos­ta saa­daan suo­raan tie­toa sii­tä, mi­hin han­kin­ta­ko­ko­nai­suuk­siin me­nee mer­kit­tä­vim­mät os­to­eu­rot, ke­nel­tä kai­kil­ta kun­ta os­taa, kuin­ka suu­ri osuus han­kin­ta­eu­rois­ta koh­dis­tuu pai­kal­li­sen elin­voi­man tu­ke­mi­seen ja jopa min­kä­lai­sen hii­li­ja­lan­jäl­jen kun­nan os­to­eu­rot tuot­ta­vat.

Jo pel­käs­tään edel­lä mai­ni­tut syyt riit­tä­vät tie­tys­ti pe­rus­te­luik­si os­to­las­ku­ai­neis­ton ana­ly­soin­tiin ja sel­vit­tä­mi­seen. Jos kun­ta myös jul­kai­see os­to­las­ku­ai­neis­ton­sa jul­ki­ses­ti, tuo se mer­kit­tä­viä etu­ja muul­le kun­nan kans­sa toi­mi­val­le ver­kos­tol­le, mu­kaan lu­kien myös jul­ki­sen han­kin­nan mark­ki­naa jo asi­ak­kaa­na pi­tä­väl­le, tai sitä ta­voit­te­le­val­le yrit­tä­jäl­le.

Ky­sei­siin hyö­tyi­hin voi­daan las­kea muun mu­as­sa:

– Jo ole­mas­sa ole­van pui­te­so­pi­muk­sen to­teu­tu­mi­sen seu­ran­ta­mah­dol­li­suus so­pi­muk­sen mää­rit­te­le­män si­säl­lön mu­kai­ses­ti. Näin pui­te­so­pi­muk­sen os­to­jen re­a­lis­ti­nen to­teu­tu­mi­nen nä­kyy, ja sitä voi­daan myös kont­rol­loi­da os­to­las­ku­ai­neis­ton kaut­ta.

– Saa­daan sel­ke­ää kont­rol­lia ja lä­pi­nä­ky­vyyt­tä kun­tien pien­han­kin­toi­hin. Eli tuo­daan han­kin­ta­lain kyn­ny­sar­von alit­ta­vien han­kin­ta­eu­ro­jen mää­rää ja suun­tau­tu­vuut­ta esi­mer­kik­si pai­kal­lis­ten pal­ve­lu­tuot­ta­jan saa­ta­vil­le.

– Saa­daan myös tie­toa kun­nan käyt­tä­män, ole­mas­sa ole­van, pal­ve­lun kus­tan­nus­ta­sos­ta. Voi­daan esi­mer­kik­si tu­le­vien kil­pai­lu­tus­ten mark­ki­na­sel­vi­tys­vai­hees­sa eh­dot­taa esi­mer­kik­si vaih­to­eh­tois­ta ja mer­kit­tä­väs­ti kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa to­teu­tus­vaih­to­eh­toa kun­ta­lais­ten ve­ro­eu­ro­jen mah­dol­li­sim­man jär­ke­väk­si käy­tök­si.

Täs­sä vain muu­ta­ma etu os­to­las­ku­ai­neis­tos­ta saa­ta­vas­ta tie­dos­ta myös tu­le­val­le tar­jo­a­jal­le jul­kis­ten han­kin­to­jen mark­ki­naan. Nyt jo­kai­sen yrit­tä­jän kan­nat­taa­kin haas­taa oman ko­ti­kun­tan­sa päät­tä­jiä ja vi­ran­hal­ti­joi­ta mah­dol­li­sim­man avoi­meen toi­min­taan myös han­kin­ta­eu­ro­jen­sa ana­ly­soin­nin ja jul­kai­sun suh­teen. Edut ovat mer­kit­tä­vät kai­kil­le osa­puo­lil­le; kun­nal­le, kun­ta­lai­sel­le, ole­mas­sa ole­val­le pal­ve­lu­tuot­ta­jal­le ja tu­le­vil­le tar­jo­a­jil­le.

Kirjoittajana Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvoja:

Muita kiinnostavia aiheita

Jarkko Koskinen