PPY-blogi
17.10.2022
Markku Honka

Sähkön hinta

Tällä hetkellä elämme hyvin epävarmaa aikaa sähkön hinnan kehityksen ja jopa sen saatavuuden suhteen. Sähkösopimuksia koskevat säännökset löytyvät sähkömarkkinalain 13 luvusta. Sähkömarkkinalaissa kuluttajan asemaa turvataan siten, että lain säännöksistä ei voida poiketa kuluttajan vahingoksi. Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä.

Sähkönkäyttäjän kannalta keskeinen toimija on vähittäismyyjä. Vähittäismyynnillä tarkoitetaan sähkön toimitusta jakeluverkonhaltijan jakeluverkon kautta välittömästi loppukäyttäjälle. Puhumme sähköyhtiöstä. Sähkösopimuksen tyypistä riippuu millä perusteella sähköyhtiö voi muuttaa sähkönhintaa. Keskeinen vaikuttava tekijä on se, onko kysymyksessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus.

Sähköyhtiö voi muuttaa sopimuksen hintoja vain sopimuksessa yksilöidyllä perusteella edellyttäen, ettei sopimuksen sisältö olennaisesti muutu. Edellä mainituilla perusteilla sähköyhtiö ei saa muuttaa määräaikaisen sähkösopimuksen hintoja.

Sähköyhtiö voi muuttaa hintoja myös silloin, jos muutokseen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen tai energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamisen johdosta. Tälläkään perusteella ei saada muuttaa määräaikaisen sopimuksen hintoja.

Kaikissa sopimuksissa sähköyhtiö voi muuttaa hintoja, jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, jota jakeluverkonhaltija tai vähittäismyyjä ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä.

Sähkömarkkinalain säännösten perusteella voidaan todeta, että vallitsevasta energiakriisistä huolimatta määräaikaisten sopimusten hinnat tulevat käytännössä varmuudella pysymään samansuuruisina koko sopimuskauden ajan. Tällä hetkellä ei ole nähtävissä ennalta arvaamattomia lainsäädäntömuutoksia tai viranomaispäätöksiä, jotka oikeuttaisivat määräaikaisten hintojen korotukseen.

Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten ehdoissa on usein miten yksilöity ajan kohdat, jolloin hintoja voidaan tarkistaa. Myös olosuhteiden muutoksesta tai energian säästämisen tarpeellisuudesta johtuva perusteet muutokselle voivat toteutua.

Sähköyhtiön on lähetettävä ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta hinnat muuttuvat ja mikä on muutoksen peruste.

Markku Honka