16.9.2022
Markku Honka

Työtaistelu  ja töihin velvoittaminen

Suomen hallitus on illalla 13.9.2022 antanut eduskunnan käsittelyyn esityksen laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamiseksi työtaitelun aikana (myöhemmin potilasturvalaki). Laki olisi määräaikaisena voimassa 31.1.2023 saakka. Esityksen poikkeuksellista ja herkkää luonnetta osoittaa se, että esitys on saatettu eduskunnan käsiteltäväksi vailla kaikkien hallituspuolueiden tukea.

Potilasturva laissa asettuvat vastakkain työntekijöiden työtaisteluoikeus ja velvollisuus ”pakkotyöhön”.

Työtaisteluoikeus ja lakko-oikeus ovat työntekijöiden työtaisteluoikeuteen kuuluvia oikeuksia. Suomessa lakko-oikeus on vahvasti lailla turvattu.

Työaikalain mukaan työnantaja saa teettää hätätyötä, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön vaarantumiseen. Työtaistelu ei oikeuta hätätyön teettämiseen, koska lakko ei ole ennalta arvaamaton tapahtuma.

Terveydenhoitoalalla on aiemmin puhuttu suojelutyöstä. Suojelutyöllä on tarkoitettu työtaistelun aikana välttämätöntä kansalaisten hengen tai terveyden vaarantumisen ehkäisemiseksi tai sellaisen omaisuuden suojelemiseksi välttämätöntä työtä. Suojelutyövelvoite velvoite on koskenut ainoastaan niitä viranhaltijoita, jotka eivät ole kuulunut työtaistelun piiriin. Suojelutyö ei ole koskenut työsuhteisia hoitajia.

Potilasturvalain 5 §:ssä säädetään asiakas- ja potilasturvatyöstä. Potilasturvalain mukaan aluehallintovirasto voi määrätä työtaisteluun osallistuvan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön työskentelemään ammattitaitoaan vastaavissa tehtävissä välttämättömän terveydenhuollon tai kotihoidon turvaamiseksi. Määräyksen voi antaa enintään kahdeksi viikoksi ja siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä. Edellä mainitun on nähty jopa poistavan lakko-oikeuden.

Koska potilasturvalaki on määräaikainen, niin siitä ei seuraa pitkäaikaisia muutoksia. Lainvoimassa ollessakin täytyy ensisijaisena käyttää jo nyt voimassa olevan lain lievempiä keinoja.

Markku Honka