25.10.2021
Teuvo Uusimäki

Yrittäjävaltuutettuna kunnassa

Syk­syl­lä al­ka­neel­le val­tuus­to­kau­del­le va­lit­tiin Sa­ta­kun­nas­sa kii­tet­tä­vä mää­rä yrit­tä­jä­val­tuu­tet­tu­ja. Yrit­tä­jil­lä on­kin kes­kei­nen roo­li ni­me­no­maan kun­tien ja kau­pun­kien elin­voi­maa kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä. Ku­lu­val­la val­tuus­to­kau­del­la kun­tien ta­lou­so­saa­mi­nen tu­lee en­tis­tä tär­ke­äm­mäk­si en­si vuon­na jär­jes­tet­tä­vien alu­e­vaa­lien jäl­keen. Suu­rin osa kun­tien me­nois­ta ja myös val­ti­o­no­suuk­sis­ta pois­tuu, jol­loin bud­je­tin liik­ku­ma­va­ra on en­tis­tä pie­nem­pi.

Yrit­tä­jä­val­tuu­te­tut ha­lu­a­vat luon­nol­li­ses­ti, et­tä oma kun­ta oli­si mah­dol­li­sim­man elin­voi­mai­nen. Var­sin moni kun­ta pi­tää it­se­ään hy­vin­kin yrit­tä­jä­myön­tei­se­nä, mut­ta va­li­tet­ta­van usein asia on toi­sin. Pie­nil­lä asi­oil­la voi­daan vai­kut­taa elin­voi­man ke­hit­ty­mi­seen myön­tei­ses­ti ja täs­sä on ni­me­no­maan yrit­tä­jä­val­tuu­te­tuil­la tär­keä roo­li.

Kun­tien han­kin­nat ovat vuo­des­ta toi­seen yk­si yrit­tä­jä­kun­taa nä­räs­tä­vä asia. Mo­net ko­ke­vat, et­tä han­kin­to­ja ei suo­ri­te­ta ta­sa­puo­li­ses­ti ja han­kin­ta­oh­jeis­tuk­sia nou­dat­ta­en. Mo­nel­le yrit­tä­jäl­le pien­han­kin­nat­kin oli­si­vat hy­vin mer­kit­tä­vä osa lii­ke­vaih­toa. Vi­ran­hal­ti­jat hy­vin hel­pos­ti unoh­ta­vat sekä lain, et­tä oh­jeis­tuk­sen han­kin­to­ja teh­des­sään. Pien­han­kin­to­ja suo­ri­te­taan jopa kan­sain­vä­li­sis­tä verk­ko­kau­pois­ta, vaik­ka ne voi­si teh­dä omal­ta paik­ka­kun­nal­ta. Toi­saal­ta kil­pai­lu­tus isom­mis­sa han­kin­nois­sa saa­te­taan teh­dä puut­teel­li­ses­ti ja os­to­pää­tök­siä teh­dään jopa il­man luot­ta­mus­hen­ki­löi­den suos­tu­mus­ta. Os­to­las­ku­da­tan jul­kai­se­mi­nen myös muis­sa Sa­ta­kun­nan kun­nis­sa kuin Po­ris­sa oli­si en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää. Tätä asi­aa jo­kai­sen yrit­tä­jä­val­tuu­te­tun tu­li­si ajaa eteen­päin.

Toi­nen mer­kit­tä­vä roo­li yrit­tä­jä­val­tuu­te­tuil­la on huo­leh­tia sii­tä, et­tä jo lau­ta­kun­ta­ta­sol­la mie­ti­tään pää­tös­ten yri­tys­vai­ku­tuk­sia. Mo­nes­sa kun­nas­sa­han yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti on käy­tös­sä, mut­ta vai­ku­tus­ten kir­jaa­mi­sis­sa on erit­täin pal­jon puut­tei­ta. Kaik­ki pää­tök­set­hän ei­vät voi ol­la yrit­tä­jä­myön­tei­siä jo­kai­sel­le yrit­tä­jäl­le, mut­ta jo pää­tös­tä teh­tä­es­sä pi­tää miet­tiä, mi­ten mah­dol­li­set ne­ga­tii­vi­set vai­ku­tuk­set saa­daan mah­dol­li­sim­man vä­häi­sik­si.

Yrit­tä­jä­val­tuu­te­tun roo­lin tu­lee ol­la jo­kai­ses­sa kun­nas­sa elin­voi­man ke­hit­tä­mi­nen. Teh­kääm­me yh­des­sä Sa­ta­kun­nas­ta yh­te­näi­nen yrit­tä­jyys­maa­kun­ta.

Kirjoittajana Satakunnan Yrittäjien varapuheenjohtaja

Teuvo Uusimäki

Satakunnan Yrittäjien varapuheenjohtaja
Tepe Paino Oy

Muita kiinnostavia aiheita

Satakunnan Yrittäjien varapuheenjohtaja Teuvo Uusimäki
Teuvo Uusimäki