Mitä on työterveyshuolto?

Helsingin Yrittäjien jäsenille tarkoitetun puitesopimuksen piiriin kuuluu varsinainen työterveyshuolto, johon kuuluvat

 1. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (Kela I)
 2. Työkykypainotteinen sairaanhoito (Kela II)

Muut terveydenhuollon palvelut (Kela 0) eivät sisälly puitesopimuksessa kilpailutettuun kokonaisuuteen ja niistä yrittäjä voi itse sopia lisäpalveluja halutessaan.


1. Ennaltaehkäisevä ja työkykyä tukeva työterveyshuolto

Kutsutaan myös lakisääteiseksi, koska sen järjestäminen yrityksen työntekijöille on velvoittavaa. Siihen sisältyy muun muassa:

Työpaikkaselvitys
 • Tehdään aina työterveyshuoltoa aloitettaessa. Jatkossa työpaikkaselvityksiä tehdään tarpeen ja yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti.
 • Työpaikkaselvityksen avulla hankitaan tietoja työn ja työolojen aiheuttamista mahdollisista vaaroista ja haitoista sekä työhön liittyvistä myönteisistä asioista. Työpaikkaselvityksen avulla työterveyshuolto arvioi em. tekijöiden vaikutusta terveyteen.
Kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma yrittäjälle/yritykselle

Suunnitelmaan kirjataan työterveyshuoltopalvelujen tarkka sisältö ja laajuus. Samalla sovitaan yhteisistä tavoitteista ja toimintatavoista. Suunnitelma tehdään yleensä 3-5 vuodeksi. Yrittäjä/yritys ja työterveyshuolto tarkastavat suunnitelman vuosittain, jotta se vastaa yrittäjän/yrityksen muuttuvia tarpeita.

Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (TANO) ryhmissä tai yksilöille

Tavoitteena on lisätä työhyvinvointia koskevia tietoja ja taitoja sekä edistää työterveyttä tukevia toimintatapoja.

Terveystarkastukset, joita ovat mm.
 • Terveyden seurantatarkastukset, joilla tuetaan terveyttä ja työkykyä, ohjataan tarvittaessa kuntoutukseen ja annetaan tietoa työn haitoilta suojautumiseksi ja kerätään tietoa työstä.
 • Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä tai terveydellisiä erityisvaatimuksia edellyttävää työtä aloitettaessa tehdään alkutarkastus ja määräaikaistarkastukset.
Työyhteisön toimivuuden edistäminen

Kaikki sellaiset toimet, joilla parannetaan yhteistyötä ja työn sujumista yrityksissä ja työyhteisöissä. Työterveyshuolto antaa ohjausta ja tukea erilaisissa kriisi- ja konfliktitilanteissa, muutostilanteissa tai epäasiallisen kohtelun tilanteissa.

Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen

Työterveyshuolto seuraa ja tukee osatyökykyisen työntekijän/yrittäjän työssä selviytymistä sekä ohjaa tarvittaessa kuntoutukseen (lääkinnälliseen ja ammatilliseen).
Sairauspoissaolojen seuranta ja tapaturmien torjunta yhteistyössä yrityksen kanssa.

Työterveyshuollon osallistuminen ensiavun järjestämiseen.

Ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta vastaavat terveydenhuollon henkilöt:

 • Jokaisen yrittäjän ja yrityksen työterveyshuollosta vastaa nimetty työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri, jotka vastaavat pääosin edellä mainituista toimenpiteistä.
 • Työfysioterapeutin tehtävä on arvioida, ylläpitää ja edistää työntekijöiden ja yrittäjän fyysistä työ- ja toimintakykyä yhteistyössä työnterveyshuollon muiden ammattiryhmien kanssa. He osallistuvat tarvittaessa esimerkiksi työpaikkaselvityksiin, terveystarkastuksiin ja työtilojen tai -välineiden suunnitteluun terveellisiksi ja turvallisiksi.
 • Työterveyspsykologin asiantuntemusta voi hyödyntää työpaikkaselvityksessä kuormitustekijöiden ehkäisemiseksi tai varhaiseksi tunnistamiseksi. Työterveyspsykologit pitävät myös vastaanottoja, jonne asiakas voi tulla työterveyshoitajan tai -lääkärin lähettämänä. Työterveyspsykologi osallistuu myös työyhteisöjen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen ja voi esimerkiksi tehdä ehdotuksia työyhteisön ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.
 • Työkykyyn liittyvissä asioissa myös erikoislääkärikonsultaatiot (yleensä 1-2 käyntiä) kuuluvat ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon silloin, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

2. Sairaanhoito osana työterveyshuoltoa

Työterveyshuoltoon kuuluvan työterveyspainotteisen sairaanhoidon järjestäminen on vapaaehtoista ja siihen sisältyy muun muassa:

 • työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antama hoito laboratorio- ja kuvantamistutkimuksineen
 • erikoislääkärikonsultaatiot voivat kuulua silloin, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä
 • Lisäksi voi sopia sairaanhoitona toteutettavasta fysioterapiasta.

Muut palvelut

Yrittäjä voi itse sopia puitesopimukseen sisältymättömistä muista terveyspalveluista, joita Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina.

Tällaisia ovat esimerkiksi työfysioterapeutin hieronta ja seulontatutkimuksina tehdyt tutkimukset oireettomille ihmisille sekä muut erikoislääkärikäynnit kuin työterveyslääkärin konsultaatiot.

Tutustu puitesopimuskumppaneihimme