Säännöt

Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 10.9.2021.

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Yrittäjät – Nylands Företagare ry ja se toimii Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestönä Suomen Yrittäjät ry:n hallituksen hyväksymällä toiminta-alueella kotipaikkanaan Järvenpään kaupunki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä aluejärjestö.

Suomen Yrittäjät ry:tä nimitetään näissä säännöissä keskusliitoksi.

Aluejärjestö on suomen- ja ruotsinkielinen. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Toiminnan tarkoitus ja laatu

2 §

Aluejärjestön tarkoituksena on toimia toiminta-alueellaan olevien pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien muodostamien yhdistysten yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä.

Aluejärjestön tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi aluejärjestö yhteistoiminnassa keskusliiton ja paikallisyhdistysten kanssa:

1. edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä;

2. edustaa jäsenkuntaansa suhteissa alue- ja paikallishallintoon sekä tekee yritystoimintaa koskevia aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja sekä pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin;

3. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa;

4. edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä toimialueellaan;

5. huolehtii keskusliiton ohjeiden mukaisesti keskusliiton sille antamista tehtävistä sekä

6. toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi.

Aluejärjestö voi harjoittaa myös muuta sen tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi liittyvää taloudellista toimintaa.

Aluejärjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Jäsenyys

3 §

Aluejärjestöön voivat varsinaisina jäseninä kuulua sen toimialueella olevat yrittäjien rekisteröidyt paikallisyhdistykset.

Aluejärjestön kannatusjäseniksi voidaan ottaa oikeuskelpoisia yhteisöjä, säätiöitä ja henkilöitä.

Jäseneksi ottamisesta päättää aluejärjestön hallitus.

Aluejärjestön kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä.

4 §

Jäsen voi erota aluejärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti aluejärjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen maksamaan kyseisen kalenterivuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.

Aluejärjestön hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhdeltä vuodelta.

Jäsenmaksu ja kannatusmaksu

5 §

Keskusliitto kokoaa keskitetysti aluejärjestön varsinaisten jäsenten jäsenmaksut ja palauttaa aluejärjestölle keskusliiton valtuuston päättämän osuuden perityistä maksuista.

Aluejärjestön kokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän mahdollisen lisäjäsenmaksun perimisestä.

Kannatusjäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman kannatusmaksun.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksun suorittamisesta.

Hallinto- ja toimielimet

6 §

Aluejärjestön päätösvaltaa käyttää aluejärjestön kokous.

Toimeenpaneva elin on aluejärjestön hallitus. Aluejärjestön kokous ja hallitus voivat asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä.

Hallituksen työvaliokunta hoitaa hallituksen valvonnan alaisena sen toimivaltaan kuuluvia asioita.

Aluejärjestöllä on puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa, jotka toimivat aluejärjestön hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina.

Aluejärjestön kokous

7 §

Aluejärjestön varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana ja päättämässä paikassa.

Ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun aluejärjestön kokous niin päättää, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) aluejärjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

Aluejärjestön kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai aluejärjestön kokouksen niin päättäessä myös postitse, taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

8 §

Hallituksen on lähetettävä kutsu aluejärjestön kokoukseen jäsenille kirjeellä tai sähköisesti vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

9 §

Varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja lähettämään aluejärjestön kokouksiin yhden (1) edustajan jäsenkuntansa jokaista alkavaa kymmentä (10) jäsentä kohti, kuitenkin enintään neljäkymmentä (40) edustajaa.

Edustajan tulee olla jäsenmaksunsa maksanut paikallisyhdistyksen jäsen.

Aluejärjestön kokouksessa varsinaisella edustajalla on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin sillä on oikeus lähettää edustajia kokoukseen.  

Jos varsinainen jäsen lähettää aluejärjestön kokoukseen useamman kuin yhden edustajan, sen käytettävissä oleva äänimäärä jakautuu edustajille varsinaisen jäsenen päättämällä tavalla.

Edustaja voi edustaa enintään yhtä varsinaista jäsentä.

Kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä sekä paikallisyhdistyksen jäsenillä ja seniorijäsenillä on aluejärjestön kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Keskusliiton hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on oikeus osallistua aluejärjestön ja sen hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa.

Äänestyksessä ratkaisee 17 ja 18 §:ssä määrättyjä asioita lukuun ottamatta se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat kuitenkin puheenjohtajien valintaa lukuun ottamatta valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin, paitsi vaaleissa, jos joku äänioikeutettu edustaja vaatii suljettua lippuäänestystä.

10 §

Aluejärjestön kokouksen avaa aluejärjestön puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja.

Aluejärjestön kevätkokouksessa

• käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus aluejärjestön toiminnasta ja taloudesta sekä edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,

• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,

• valitaan aluejärjestön edustaja tai edustajat ja heille varaedustajat keskusliiton liittokokoukseen seuraavaan kevätkokoukseen saakka sekä päätetään aluejärjestön käytettävissä olevan äänimäärän jakautumisesta edustajille, jollei kokouksessa valtuuteta hallitusta päättämään näistä asioista,

• käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Aluejärjestön syyskokouksessa

• vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten,

• päätetään aluejärjestön puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista,

• valitaan aluejärjestön puheenjohtaja kahdeksi (2) toimintavuodeksi

• päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 11 §:n määräämissä rajoissa,

• valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen varsinaiset jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet

• valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä määrätään tilintarkastajan palkkio sekä

• käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Aluejärjestön muissa kuin varsinaisissa kokouksissa puhetta johtaa aluejärjestön puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtaja, taikka heidän ollessaan estyneinä kokouksen valitsema henkilö.

Hallitus

11 §

Aluejärjestön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa sekä vähintään seitsemän (7) ja enintään kolmekymmentäyhdeksän (39) muuta jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa. Varapuheenjohtajat valitaan yhdeksi (1) toimintavuodeksi.

Hallituksen jäsenten tulee olla paikallisyhdistysten jäsenyritysten edustajia.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen vuoden toimineista jäsenistä puolet eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen aina vuoron mukaan.

Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi samaan tehtävään ja varapuheenjohtajaksi enintään kuudeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kirjallisesta kutsusta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja yli puolet kaikista hallitukseen kuuluvista on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa arpa.

12 §

Hallitus käyttää aluejärjestön toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita.

Hallituksen tehtävänä on

• edustaa aluejärjestöä ja hoitaa sen asioita aluejärjestön kokouksen hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaan,

• valvoa jäsenistönsä yhteisiä etuja ja asioita tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,

• toimeenpanna keskusliiton antamat tehtävät,

• päättää aluejärjestön varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta,

• huolehtia aluejärjestön toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta,

• kutsua kokoon aluejärjestön kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset, sekä kutsua ylimääräinen kokous, jos 7 §:ssä mainitusta tai muusta erityisestä syystä siihen aiheutuu tarvetta,

• tiedottaa aluejärjestön jäsenkunnalle yrittäjäkuntaa koskevista valtiovallan, keskusliiton ja aluejärjestön päätöksistä ja toimenpiteistä,

• toimittaa keskusliiton toimistolle erikseen määrättävin ajoin tiedot aluejärjestön toiminnasta ja päätöksistä,

• ottaa ja erottaa aluejärjestön aluejohtaja sekä hänen esityksestään ottaa ja erottaa aluejärjestön muut toimihenkilöt, sekä

• nimetä aluejärjestöjen edustajat eri yhteisöihin.

Työvaliokunta

13 §

Hallitus voi nimetä työvaliokunnan, jonka muodostavat aluejärjestön puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja hallituksen valitsema määrä hallituksen jäseniä. Työvaliokunnan tehtävänä on hoitaa hallituksen valvonnan alaisena hallituksen toimivaltaan kuuluvia, hallituksen sille antamia tehtäviä sekä valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat.

Aluejohtaja

14 §

Aluejärjestön käytännöllistä toimintaa hoitaa hallituksen apuna aluejohtaja tai muu hallituksen nimeämä ylempi toimihenkilö.

Aluejärjestön nimen kirjoittaminen

15 §

Aluejärjestön nimen kirjoittavat aluejärjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai varapuheenjohtajat sekä aluejohtaja aina kaksi yhdessä sekä se tai ne toimi- ja luottamushenkilöt, jotka hallitus siihen määrää, joko yksin tai kaksi yhdessä.

Tilinpäätös ja -tarkastus

16 §

Aluejärjestön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 14 vuorokautta ennen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen

17 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä aluejärjestön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä.

Aluejärjestön säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on saatava keskusliiton hallituksen hyväksyminen.

Aluejärjestön purkaminen

18 §

Päätös aluejärjestön purkamisesta on tehtävä aluejärjestön kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttumattomana vielä samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen.

Aluejärjestön purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava pienen ja keskikokoisen yritystoiminnan edellytysten parantamiseen tähtäävään tarkoitukseen.


Uudenmaan Yrittäjät | Rantakatu 1, 2. kerros, 04400 Järvenpää
puhelin 010 231 3050 |   uusimaa@yrittajat.fi | www.uudenmaanyrittajat.fi | Y-tunnus 0451083-3