30.11.2020
Maria Virtanen

Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen vahvemmin esille lukioiden opetussuunnitelmiin

Pirkanmaan jokaisessa lukiossa laaditaan parhaillaan uusia opetussuunnitelmia. On tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että yrittäjyys kirjataan opetussuunnitelmaan monipuolisesti ja siten, että asiaa opitaan eri aineryhmien opetuksessa. Työelämä- ja yrittäjyysosaaminen karttuu ja vahvistuu kaikilla koulutusasteilla, myös lukiossa.

Myönteinen asenne yrittäjyyteen, yrittäjämäinen toimintatapa ja perustietous yritystoiminnasta antavat lukiolaiselle kestävän pohjan tulevaisuuteen. Jokainen lukiolainen tarvitsee tätä osaamista, koska työelämä muuttuu nopeasti, työurat monimuotoistuvat ja tarve hyvinvoinnin lisäämiselle vahvistuu. Tämä tarve nousee toistuvasti esiin nuorille suunnatuissa kyselyissä.

Lukioiden yrittäjyyskasvatuksella on useita merkityksiä paikallisesti. Sillä vaikutetaan nuorten yrittäjämäiseen toimintatapaan ja yrittäjyysintoon sekä ammattitaitoisen työvoiman saamiseen. Samalla vahvistetaan paikkakunnan elinvoimaisuutta. Siksi on tärkeää, että opetussuunnitelmassa ratkaistaan, miten lukiolaiset voivat kehittää työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan. On mietittävä, miten toteutetaan oppiminen yhteistyössä työelämän kanssa. Keinoja tässä voivat olla esimerkiksi työelämän toimeksiannot, TET-jaksot ja yritysvierailut.   Pitää myös varmistaa, että lukiot pystyvät tekemään uudistukset. Tämä edellyttää riittäviä resursseja ja opettajien osaamista. 

Opetussuunnitelmatyössä kannattaakin hyödyntää valmiita toimintamalleja, materiaaleja ja asiantuntijaverkostoja. Suomen Yrittäjät on koonnut lukioiden ja yritysten välisen yhteistyön tueksi oman oppaan.

Maria Virtanen
Maria Virtanen