Jyväskylän Yrittäjät

Yhdistyksen säännöt

Jyväskylän Yrittäjät ry, Jyväskylä (hyväksytty 11.11.2020)

1 §
Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Yrittäjät ry ja se toimii Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestön paikallisyhdistyksenä kotipaikkanaan Jyväskylän kaupunki/kunta. Näissä säännöissä käytetään nimeä paikallisyhdistys. Suomen Yrittäjät ry:tä kutsutaan näissä säännöissä keskusliitoksi.
Yhdistys on suomenkielinen. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Toiminnan tarkoitus ja laatu

2 §
Paikallisyhdistys toimii pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä.

Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi paikallisyhdistys yhteistoiminnassa keskusliiton ja aluejärjestön kanssa

  1. edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä;
  2. edustaa jäsenkuntaansa suhteessa valtion- ja kunnallishallintoon toiminta-alueellaan sekä tekee yritystoimintaa koskevia esityksiä ja aloitteita ja antaa lausuntoja sekä pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin;
  3. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa;
  4. edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä toimintaalueellaan;
  5. huolehtii omalta osaltaan keskusliiton ja aluejärjestön ohjeiden mukaisesti näiden antamista tehtävistä sekä valtakunnallisista ja alueellisista toimenpiteistä;
  6. huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta järjestämällä retkiä, juhlia ja muita tilaisuuksia, sekä
  7. toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi.
    Paikallisyhdistys voi harjoittaa myös muuta sen tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi liittyvää taloudellista toimintaa. Paikallisyhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Jäsenyys

3 §
Paikallisyhdistykseen voivat varsinaisina jäseninä kuulua sen toiminta-alueella toimivat yksityisessä omistuksessa olevat oikeuskelpoiset yritykset.

Paikallisyhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan ottaa sen toiminta-alueella toimivia yksityishenkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka eivät täytä 1 momentin mukaisia varsinaiseksi jäseneksi ottamisen edellytyksiä. Osuuskunnat, joissa pääosa osuuksista on muiden kuin yrittäjien omistuksessa, voivat olla ainoastaan kannatusjäseniä.

Yksityishenkilö voidaan ottaa seniorijäseneksi, jos hänen tai hänen puolisonsa yritys on aiemmin ollut paikallisyhdistyksen varsinainen jäsen ja henkilö ei enää harjoita yritystoimintaa.

Jäseneksi ottamisesta päättää paikallisyhdistyksen hallitus.

Paikallisyhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä.
Jäsenluettelossa olevat tiedot jäsenistä voidaan julkistaa sähköisesti ja muulla tavoin.
4 §
Jäsen voi erota paikallisyhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti (kirjeellä tai sähköpostitse) paikallisyhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä kokouksessa, jolloin se merkitään pöytäkirjaan. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen maksamaan sanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.
Paikallisyhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua kuuden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.

Jäsenmaksu ja kannatusmaksu

5 §
Varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka määrää keskusliiton valtuusto. Jäsenmaksu on maksettava valtuuston päättämän maksuajan kuluessa.
Paikallisyhdistyksen uuden varsinaisen jäsenen on maksettava jäsenmaksu kolmen kuukauden kuluessa jäsenyyden alkamisesta.

Jäsenmaksut perii paikallisyhdistyksen varsinaisilta jäseniltä keskusliitto, joka palauttaa paikallisyhdistykselle keskusliiton valtuuston tai aluejärjestön kokouksen päättämän osuuden perityistä jäsenmaksuista.
Paikallisyhdistyksen kokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän mahdollisen lisäjäsenmaksun perimisestä.
Lisäjäsenmaksun perii paikallisyhdistys.

Kannatusjäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman kannatusmaksun ja seniorijäsenet vuosittain keskusliiton valtuuston vahvistaman seniorijäsenmaksun.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ovat jäsenmaksusta vapaita.

Hallinto- ja toimielimet

6 §
Paikallisyhdistyksen päätösvaltaa käyttää paikallisyhdistyksen kokous.
Toimeenpaneva elin on paikallisyhdistyksen hallitus. Paikallisyhdistyksen kokous ja hallitus voivat asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä.
Paikallisyhdistyksellä on puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa, jotka toimivat hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina. Paikallisyhdistyksen kokous
7 §
Paikallisyhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätkokous helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä aikana ja päättämässä paikassa.
Ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun paikallisyhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) paikallisyhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.
Paikallisyhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai paikallisyhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
8 §
Hallituksen on lähetettävä kutsu paikallisyhdistyksen kokoukseen jäsenille kirjeellä tai sähköpostitse vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
9 §
Varsinaisella jäsenellä on paikallisyhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni. Yksityisen elinkeinonharjoittajan muodossa toimiva jäsen voi käyttää äänioikeutta vain henkilökohtaisesti. Vastaavasti yhtiön tai muun oikeushenkilön muodossa toimiva jäsenyritys voi käyttää äänioikeutta vain toiminimenkirjoittajansa tai muun yrityksen toiminnasta päävastuuta kantavan henkilön kautta, joka suoraan tai välillisesti omistaa merkittävän osan yrityksestä.
Jos varsinainen jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuluvalta kalenterivuodelta 2 kuukautta erääntymisen jälkeen, ei sillä ole paikallisyhdistyksen kokouksessa äänioikeutta.

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä, kannattajajäsenellä ja seniorijäsenellä on paikallisyhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Keskusliiton ja aluejärjestön hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on oikeus osallistua paikallisyhdistyksen ja sen hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa.

Äänestyksessä ratkaisee 15 ja 16 §:ssä määrättyjä asioita lukuun ottamatta se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat kuitenkin puheenjohtajan valintaa lukuun ottamatta valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin, paitsi vaaleissa, jos joku äänioikeutettu edustaja vaatii suljettua lippuäänestystä.
10 §
Paikallisyhdistyksen varsinaisen kokouksen avaa paikallisyhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, minkä jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja.

Paikallisyhdistyksen kevätkokouksessa
• käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus,
• vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille mahdollisille tilivelvollisille sekä
• käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Paikallisyhdistyksen syyskokouksessa
• vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten,
• päätetään yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista,
• valitaan yhdistykselle puheenjohtaja joka toinen vuosi,
• päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,
• valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö, sekä määrätään tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan palkkio sekä
• valitaan paikallisyhdistyksen edustajat aluejärjestön kokouksiin seuraa-vaksi kalenterivuodeksi.
Paikallisyhdistyksen muissa kokouksissa kuin varsinaisessa kokouksessa puhetta johtaa yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, tai kummankin estyneenä ollessa kokouksen valitsema henkilö.

Hallitus

11 §
Paikallisyhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vähintään neljä (4) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä, joiden tulee olla jäsenyritysten edustajia.

Hallituksen kokoukseen voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita, joilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Ensimmäisen vuoden toimineista hallituksen jäsenistä puolet eroaa arvan perusteella ja sen jälkeen on puolet aina erovuorossa.

Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja voi toimia yhtäjaksoisesti tehtävässään enintään kolme kaksivuotiskautta.
Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden ei tarvitse olla hallituksen jäseniä, sekä määrää sihteerin ja muiden toimihenkilöiden palkkiot.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja yli puolet kaikista hallitukseen kuuluvista on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
12 §
Hallitus käyttää paikallisyhdistyksen toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita.
Hallituksen tehtävänä on
• edustaa paikallisyhdistystä ja hoitaa sen asioita paikallisyhdistyksen kokousten hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaan,
• valvoa paikallisyhdistyksen jäsenistön yhteisiä etuja ja asioita tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,
• toimeenpanna aluejärjestön ja keskusliiton antamat tehtävät,
• päättää paikallisyhdistyksen varsinaisten jäsenten, kannatusjäsenten sekä seniorijäsenten jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta,
• huolehtia paikallisyhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta,
• kutsua kokoon paikallisyhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä kutsua koolle ylimääräinen kokous, jos 7 pykälässä mainitusta tai muusta erityisestä syystä siihen aiheutuu tarvetta,
• tiedottaa paikallisyhdistyksen jäsenille yrittäjäkuntaa koskevista valtiovallan, keskusliiton, aluejärjestön ja paikallisyhdistyksen päätöksistä ja toimenpiteistä,
• toimittaa aluejärjestön toimistolle erikseen määrättävin ajoin tiedot paikallisyhdistyksen toiminnasta ja päätöksistä, sekä
• päättää kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun määrät ja maksuajat.

Paikallisyhdistyksen nimen kirjoittaminen

13 §
Paikallisyhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

Tilinpäätös ja tilintarkastus tai toiminnantarkastus

14 §
Paikallisyhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus on luovutettava hallitukselle viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen paikallisyhdistyksen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen

15 §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä paikallisyhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä. Paikallisyhdistyksen säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on saatava keskusliiton hallituksen hyväksyminen.

Paikallisyhdistyksen purkaminen

16 §
Päätös paikallisyhdistyksen purkamisesta on tehtävä paikallisyhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttamattomana vielä samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen. Paikallisyhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava pienen ja keskikokoisen yritystoiminnan edellytysten parantamiseen tähtäävään tarkoitukseen.