Jätelainsäädännön muutokset

Jätelainsäädäntö on uudistunut 15.7. voimaan tulleilla lakimuutoksilla. Uudistuksen myötä jätealan toimijoille mutta myös muille mikrokokoisia yrityksiä suuremmille yrityksille tulee uusia velvoitteita.

Uudistus koskee erityisesti jätehuollon toimialaa, sillä yrityksille on asetettu uusia kirjanpito-, raportointi- ja ilmoitusvelvollisuuksia. Myös jätekuljetusjärjestelmät muuttuvat tiettyjen jätteiden osalta.

Ehdit kuitenkin valmistautumaan muutoksiin, sillä useimmat muutokset astuvat voimaan pitkien siirtymäaikojen vuoksi paljon lain voimaantuloa myöhemmin.

Muutosten taustalla on EU:n asettamat kierrätystavoitteet ja jätedirektiivi. Jätelaki velvoittaa jätealan toimijat erilliskeräämään ja kierrättämään jätteitä nykyistä tehokkaammin. Täsmälliset vaatimukset kotitalouksien, yritysten ja muiden toimijoiden jätehuollosta annetaan myöhemmin jäteasetuksella, joka ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Erilliskeräysvelvoitteet on tarkoitettu tulemaan voimaan asteittain heinäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välillä. 

Yritysten jätehuolto jatkossa 

Lakiuudistuksen yhtenä tavoitteena on, että eri jätelajit lajitellaan ja kerätään nykyistä useammin erilleen toisistaan. Tällä tavalla halutaan vähentää sekajätteen määrää ja nostaa eri materiaalien uudelleenhyödyntämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sekä kotitalouksille että yrityksille tulee nykyistä tiukemmat vaatimukset jätteiden erilliskeräyksen osalta. Velvoitteet eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti koske pienempiä asuinkiinteistöjä tai yrityksiä.  

Uuden jäteasetuksen mukaan yrityksen on järjestettävä viimeistään 1.7.2022 jokaiselta taajamassa tai asema- tai yleiskaavoitetulla palvelu-, matkailu- tai työpaikka-alueella sijaitsevalta kiinteistöltä yhdyskuntajätteen erilliskeräys vähintään seuraavasti:  

  1. muu biojäte kuin puutarha- tai puistojäte, jos sitä syntyy viikossa vähintään kymmenen kilogrammaa;  
  2. muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkausjäte, jos sitä syntyy viikossa vähintään viisi kilogrammaa;  
  3. lasipakkausjäte, jos sitä syntyy viikossa vähintään kaksi kilogrammaa;  
  4. metallipakkausjäte ja muu pienikokoinen metallijäte, jos niitä syntyy viikossa yhteensä vähintään kaksi kilogrammaa;  
  5. muu kuin 2−4 kohdassa tarkoitettu muovi-, paperi-, kartonki-, lasi- ja metallijäte, puutarha- ja puistojäte, tekstiilijäte ja suurikokoiset käytöstä poistetut esineet mahdollisuuksien mukaan.  

Jätemäärät vastaavat suunnilleen sitä määrää jätettä, jota syntyisi viikossa viiden huoneiston asuinkiinteistöissä. Näin ollen velvollisuudet eivät koske kaikkein pienimpiä yrityksiä tai toimintoja. Yritys voi järjestää erilliskeräyksen yhteisesti samassa kiinteistössä olevien jätteen haltijoiden kesken tai jos yhtiö sijaitsee asunto-osake- tai kiinteistöyhtiössä. 

Yritykset voivat jatkossakin ostaa jätehuoltopalveluita vapailta markkinoilta. Näin ollen voit valita esimerkiksi jätekuljettajasi sekä erilliskerätyille pakkausjätteille että sekajätteelle. Jos yrityksesi ei saa jätehuoltopalveluita yksityisiltä markkinoilta, saa jätehuoltopalvelua hakea kunnalta. Tällöin kunnallista palvelua voi pyytää Motivan ylläpitämän sivuston kautta.

Asukkaiden jätehuolto jatkossa 

Osan asukkaista tulee siirtymäajan jälkeen ryhtyä keräämään eri jätelajeja erilleen toisistaan, ellei tätä velvollisuutta ole ollut voimassa jo jätehuoltomääräysten vuoksi aikaisemmin. Pakkausten erilliskeräysvelvollisuus koskee kiinteistöjä, jotka sijaitsevat taajamassa ja joissa on vähintään viisi huoneistoa. Näin ollen laki ei jatkossakaan määrää esimerkiksi omakoti- tai paritaloasujien pakkausjätteiden lajittelusta, ellei kiinteistöllä sijaitse useampia asuntoja. Erilliskeräysvelvollisuus koskee lasi-, metalli- ja muovi- sekä paperi- ja kartonkipakkauksia. Erilliskeräykseen tulee siirtyä viimeistään 1.7.2023. 

Biojätteen erilliskeräysvelvollisuus koskee niin ikään taajamissa sijaitsevia kiinteistöjä, joilla sijaitsee vähintään viisi huoneistoa. Erilliskeräykseen tulee siirtyä viimeistään 1.7.2022. Jos kyseessä on yli 10 000 asukkaan kunnasta, biojäte erilliskerätään kuitenkin jokaiselta alueen kiinteistöltä. Tähän keräykseen tulee siirtyä viimeistään 1.7.2024. 

Jatkossa kunta järjestää jätehuollon, mukaan lukien kuljetukset niiden jätteiden osalta, joita erilliskeräysvelvollisuus koskee. Näin ollen kiinteistöjen ja yksityisten tekemät kuljetus- ja muut jätehuoltoa koskevat sopimukset lakkaavat siirtymäaikojen puitteissa. 

Kunnat voivat kuitenkin jatkossakin päättää, että asukkaat voivat itse valita jätekuljettajansa, kun kyseessä on sekalaisen yhdyskuntajätteen ja lietteen kuljetukset. Myös pakkausjätteiden ja biojätteiden osalta kunta voi päättää, että asukas voi valita kuljettajansa, jos kyseessä ei ole erilliskeräysvelvollisuuden piirissä olevasta jätteestä, esimerkiksi taajaman ulkopuoliset kiinteistö tai kiinteistöt, joilla sijaitsee vähemmän kuin viisi huoneistoa. 

Aiheeseen liittyvät uutiset

Etkö ole jäsen? Liity Yrittäjiin.

Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa ja nautit rahanarvoisista jäseneduista!

Liity jäseneksi