Ympäristöluvat ja -ilmoitukset

Kaikille toimenpiteille, jotka voivat muuttaa tai pilata maata, vettä tai ilmaa, tarvitaan lupa. Lupia tarvitsevat sekä yksityiset kansalaiset että yritykset. Aluehallintovirastot (AVI), kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) neuvovat lupamenettelyasioissa.

Eri lupaviranomaiset tekevät päätöksiä ja myöntävät lupia ympäristönsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain nojalla. Myös vesitaloushankkeet, eräiden kemikaalien markkinoille luovuttaminen sekä jätteiden kuljetus ja siirto ovat usein luvanvaraisia. Joistakin toimenpiteistä riittää pelkkä ilmoitus viranomaisille.

Luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen ympäristönsuojelusta, joissa on määritelty lupavelvolliset toiminnot.

Ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskeva yleislaki. Sitä sovelletaan toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista.

Jos et ole varma, tarvitsetko lupaa tai mille viranomaiselle sinun tulisi lähettää hakemuksesi, ota yhteyttä ELY-keskukseen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristölupaan voidaan liittää hyvinkin yksityiskohtaisia lupaehtoja, joiden noudattaminen on luvan säilymisen edellytys. Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä.

Huomaa, että joissakin tapauksissa luvan korvaa ilmoitus. Ympäristönsuojelulain muutoksien myötä erinäiset aiemmin ympäristölupaa vaatineet toiminnot on siirretty uuden ilmoitusmenettelyn piiriin. Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Jätelainsäädännön muutokset

Jätelainsäädäntö on uudistunut 15.7.2021 voimaan tulleilla lakimuutoksilla. Uudistuksen myötä jätealan toimijoille mutta myös muille mikrokokoisia yrityksiä suuremmille yrityksille tulee uusia velvoitteita.

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi

Ympäristöluvanvarainen toiminta

Toimialakohtainen luettelo lupaa edellyttävästä toiminnasta on ympäristönsuojelulain liitteenä, jossa on jaoteltu tarkemmin ympäristöluvanvaraiset toiminnot. Liitteen mukainen jaottelu on seuraava:

 • metsäteollisuus
 • metalliteollisuus
 • energian tuotanto
 • kemianteollisuus
 • polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely
 • orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
 • malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
 • mineraalituotteiden valmistus
 • nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
 • elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
 • eläinsuojat tai kalankasvatus
 • liikenne
 • jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely
 • muu toiminta (mm. ulkona sijaitseva ampumarata, krematorio, kiinteä eläintarha tai huvipuisto)

Ympäristönsuojelulaissa on lisäksi neljässä eri kohdassa säädetty luvanvaraisiksi tietynlaisia vaikutuksia aiheuttavat ja eräät muut toiminnat:

 • toiminnat, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
 • jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista
 • toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain mukaista kohtuutonta rasitusta 
 • ympäristönsuojelulain liitteessä 2 tarkoitetun asfalttiaseman, energiantuotantolaitoksen ja jakeluaseman toiminta, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle. Lisäksi lain liitteessä 1 ja 2 tarkoitettuun, mutta niitä vähäisempään toimintaan ja liitteessä 2 tarkoitettuun kemiallisen pesulan toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa

Lupa- ja valvontaviranomaisten toimivalta

Aluehallintovirastoissa käsitellään ja ratkaistaan ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset lupa-asiat. Eräissä asioissa toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojelulaissa ja –asetuksessa sekä vesilaissa määrätään, mikä viranomainen myöntää luvan kullekin hankkeelle.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (kunnan oma lautakunta, kuntien yhteislautakunta tai kuntayhtymä) valvoo ympäristönsuojelun yleistä etua paikallisella tasolla. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomaiselle on lainsäädännössä määrätty useita tehtäviä, kuten esimerkiksi toimivalta tietyissä ympäristölupa-asioissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee muun muassa pienten laitosten ympäristöluvat sekä eräät ojituksiin ja muihin pieniin vesilain mukaisiin asioihin liittyvät päätökset.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) ympäristövastuualueen tehtävänä on huolehtia ympäristönsuojelun yleisestä edistämisestä. Tämän lisäksi ELY-keskuksella on eräitä ympäristönsuojelulain, vesilain ja jätelain mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä.

Esimerkiksi ELY-keskus käsittelee pilaantuneiden maa-alueiden ilmoituspäätökset, valvoo aluehallintoviraston (AVI) antamia ympäristö- ja vesilupapäätöksiä, yhtenä öljyntorjuntaviranomaisena ehkäisee ja torjuu ympäristövahinkoja ja -haittoja, toimii yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointilain (YVA) mukaisissa arviointimenettelyissä sekä lausunnon antajana suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA).

Lisätietoa ympäristölupa-asioista:

Aiheeseen liittyvät uutiset